เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศรายชื่อผู้ขอมีสิทธิ์สอบ ปลายภาคเรียนที่1/2558 (นักศึกษาภาคปกติ) (ด่วนที่สุด)    
ประกาศรายชื่อผู้ขอมีสิทธิ์สอบ ปลายภาคเรียนที่1/2558 (นักศึกษาภาคปกติ) ผู้ผ่านการอนุมัติ สามารถขอรับเอกสารประกาศดังกล่าว ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 48 ชั้น 1 ได้เพื่อดำเนินการติดต่อขอสอบกับผู้สอนประจำรายวิชา
ประกาศโดย   RUETHAIPORN.SU   วันที่ประกาศ   14 มกราคม 2559
 2.ประกาศรายชื่อผู้ขอมีสิทธิ์สอบ ปลายภาคเรียนที่1/2558 (นักศึกษาภาคกศ.บป.) (ด่วนที่สุด)    
ประกาศรายชื่อผู้ขอมีสิทธิ์สอบ ปลายภาคเรียนที่1/2558 (นักศึกษาภาคกศ.บป.) ผู้ผ่านการอนุมัติ สามารถขอรับเอกสารประกาศดังกล่าว ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 48 ชั้น 1 ได้เพื่อดำเนินการติดต่อขอสอบกับผู้สอนประจำรายวิชา
ประกาศโดย   RUETHAIPORN.SU   วันที่ประกาศ   14 มกราคม 2559
 3.นักศึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียน และขอยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชาเพิ่ม ภาคเรียนที่ 2/2558 (ด่วนที่สุด)    
ยืนยันการลงทะเบียนเรียน และขอยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชาเพิ่ม ภาคเรียนที่ 2/2558
นักศึกษาภาคปกติ วันที่ 30 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2558
-นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 58) ยืนยันการลงทะเบียนและเพิ่ม-ถอนรายวิชาศึกษาทั่วไป GE
-นักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 ยืนยันการลงทะเบียน ดึงรายวิชาจากแผน
-นักศึกษาตกค้าง ยืนยันการลงทะเบียน "วิชา regis"
นักศึกษาภาคกศ.บป. วันที่ 28 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2558
-นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 58) ยืนยันการลงทะเบียนและเพิ่ม-ถอนรายวิชาศึกษาทั่วไป GE
-นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ยืนยันการลงทะเบียน ดึงรายวิชาจากแผน
-นักศึกษาตกค้าง ยืนยันการลงทะเบียน "วิชา regis"
ประกาศโดย   RUETHAIPORN.SU   วันที่ประกาศ   23 พฤศจิกายน 2558
 4.รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่เปิดสอนภาคเรียนที่2/2558 (สำหรับนักศึกษาภาคปกติ รหัส 58) (ด่วนมาก)    
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนภาคเรียนที่2/2558 (สำหรับนักศึกษาภาคปกติ รหัส 58)
ประกาศโดย   RUETHAIPORN.SU   วันที่ประกาศ   23 พฤศจิกายน 2558
 5.รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่เปิดสอนภาคเรียนที่2/2558 (สำหรับนักศึกษาภาคกศ.บป. รหัส 58) (ด่วน)    
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่เปิดสอนภาคเรียนที่2/2558 (สำหรับนักศึกษาภาคกศ.บป. รหัส 58)
ประกาศโดย   RUETHAIPORN.SU   วันที่ประกาศ   23 พฤศจิกายน 2558
 6.โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. รหัส 58 เป็นต้นไป    
โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. รหัส 58 เป็นต้นไป Download
ประกาศโดย   สนส.   วันที่ประกาศ   8 สิงหาคม 2558
 7.โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนักศึกษาภาคปกติ รหัส 58 เป็นต้นไป    
โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนักศึกษาภาคปกติรหัส 58 เป็นต้นไป Download
ประกาศโดย   DETPAYAK.WU   วันที่ประกาศ   4 สิงหาคม 2558
 8.ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบบริการการศึกษา    
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ระบบบริการการศึกษาออนไลน์ และสามารถ Download คู่มือการลงทะเบียนได้ที่ เมนูคู่มือ เมื่อ Login เข้าใช้งานระบบแล้ว
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   19 กรกฎาคม 2555
 9.พบปัญหาพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนไม่ได้    
กรณีนักศึกษา พบปัญหาพิมพ์เอกสารชำระเงินผ่านธนาคารไม่ได้ เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอาจจะมีการติดตั้งโปรแกรมช่วยดาว์โหลด ดังตัวอย่างรูปด้านล่างนี้ แก้ไขปัญหาโดยการกด Ctrl+ALT ค้างไว้ แล้วจึงกดพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   2 ตุลาคม 2555
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2016   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร. 074-336-933 ต่อ 323