เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
แสดงข้อมูล   แต่ละห้อง   ทุกห้อง
    ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสอาคารเพื่อเลือกห้อง
ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
   001  อาคาร 1
   002  อาคาร 11
   003  อาคาร 12
   004  อาคาร 2
   005  อาคาร 4
   006  อาคาร 48
   007  อาคาร 5
   008  อาคาร 50
   009  อาคาร 58
   010  อาคาร 8
   011  อาคาร 9
   012  อาคาร เกษตรเก่า
   013  อาคาร 62 เกษตรใหม่
   014  อาคาร เทคโน
   015  อาคาร เพาะเลี้ยง
   016  อาคาร โสตฯ
   017อาคาร ใหม่
   018  อาคาร การยาง
   019  อาคาร คหกรรม
   020  อาคาร พืชไร่
   021  อาคาร วิทยบริการ
   022  อาคาร ศูนย์คอม -ภาษา
   023  อาคาร ศูนย์วิทย์
   024  อาคาร ส
   025  อาคาร 3
   026  อาคารหอประชุม
   027  อาคารสัตวบาล
   028  อาคารหอพัก
   029  อาคารโรงยิม
   030  อาคาร 10
   031  ฟาร์ม
   032  อาคาร คหกรรม
   033  Bio
   034  สตูล
   035  อาคาร 66 วจก.ใหม่
   036  กองพัฒนานักศึกษา
   037  อาคาร 58/2
   038  อาคาร 71 หอศิลป์
   039  อาคาร 68 คณะครุศาสตร์หลังใหม่
   040  อาคาร 72 คหกรรมศาสตร์ใหม่
ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (หาดใหญ่)
   001  อาคารกุลกันยาผดุงเกียรติ
   002  อาคารอื่น ๆ
   003  อาคารศูนย์สงขลา
   004  อาคาร 48 สงขลา
ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (สตูล)
   2  อาคาร 2
   3  อาคารฝ
   4  62-402
ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ค่ายเสนาณรงค์)
   001  อาคาร 48
   003  อาคาร 8
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2018   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร. 074-336-933 ต่อ 323