เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-ช่วงการเปิดรายวิชาเรียนเพิ่ม15 ต.ค. 2562 8:30 น.14 พ.ย. 2562 16:30 น.
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE14 พ.ย. 2562 9:00 น.6 ธ.ค. 2562 23:59 น.
  -นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน14 พ.ย. 2562 9:00 น.6 ธ.ค. 2562 23:59 น.
  -นักศึกษาเก่าลงทะเบียน14 พ.ย. 2562 9:00 น.6 ธ.ค. 2562 23:59 น.
 • ช่วงของการเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไป14 พ.ย. 2562 9:00 น.6 ธ.ค. 2562 23:59 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ.3 / มคอ.4 ผ่านระบบออนไลน์18 พ.ย. 2562 0:00 น.24 พ.ย. 2562 23:59 น.
  -เริ่มการเรียนการสอน25 พ.ย. 2562 8:30 น.25 พ.ย. 2562 16:30 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา25 พ.ย. 2562 9:00 น.6 ธ.ค. 2562 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา25 พ.ย. 2562 9:00 น.6 ธ.ค. 2562 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการถอนรายวิชา25 พ.ย. 2562 9:00 น.6 ธ.ค. 2562 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา25 พ.ย. 2562 9:00 น.6 ธ.ค. 2562 23:59 น.
  -ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา25 พ.ย. 2562 8:30 น.30 มี.ค. 2563 15:30 น.
  -ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด16 ธ.ค. 2562 8:30 น.31 ม.ค. 2563 15:45 น.
 • ช่วงวันทำยกเลิกรายวิชา Online (ได้รับผลการเรียน W)7 ธ.ค. 2562 6:00 น.17 มี.ค. 2563 23:59 น.
  -ช่วงวันทำยกเลิกรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)7 ธ.ค. 2562 6:00 น.17 มี.ค. 2563 23:59 น.
  -คณะส่งรายงานการสอน9 ธ.ค. 2562 6:00 น.20 ธ.ค. 2562 23:59 น.
 • ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร16 ธ.ค. 2562 8:00 น.12 ม.ค. 2563 15:30 น.
  -ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร16 ธ.ค. 2562 9:00 น.12 ม.ค. 2563 15:30 น.
  -วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด13 ม.ค. 2563 8:30 น.13 ม.ค. 2563 15:30 น.
  -ช่วงของการลาพักการเรียน16 ธ.ค. 2562 8:30 น.20 มี.ค. 2563 16:30 น.
  -หยุดวันสิ้นปี30 ธ.ค. 2562 8:51 น.31 ธ.ค. 2562 16:51 น.
  -วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอสอบกับกรรมการกลาง (ตารางสอบซ้ำซ้อน)6 ธ.ค. 2562 8:30 น.6 ธ.ค. 2562 16:30 น.
  -หยุดวันขึ้นปีใหม่1 ม.ค. 2563 8:02 น.1 ม.ค. 2563 17:02 น.
  -ช่วงวันสอบกลางภาค20 ม.ค. 2563 8:30 น.24 ม.ค. 2563 16:30 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบกลางภาค สำหรับรายวิชาที่สอบ ช่วงที่ 117 ม.ค. 2563 8:30 น.17 ม.ค. 2563 14:30 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบกลางภาค สำหรับรายวิชาที่สอบ ช่วงที่ 222 ม.ค. 2563 8:30 น.22 ม.ค. 2563 14:30 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา2 มี.ค. 2563 0:00 น.20 มี.ค. 2563 23:59 น.
  -หยุดชดเชยวันหยุดวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร10 ก.พ. 2563 11:02 น.10 ก.พ. 2563 11:02 น.
  -วันสุดท้ายของการเรียน23 มี.ค. 2563 8:30 น.23 มี.ค. 2563 16:30 น.
  -ช่วงของการยื่นคำร้องขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบกลางภาค20 ม.ค. 2563 8:30 น.11 ก.พ. 2563 16:30 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่งรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ13 มี.ค. 2563 8:30 น.13 มี.ค. 2563 16:30 น.
  -ช่วงการสอบปลายภาค25 มี.ค. 2563 8:30 น.1 เม.ย. 2563 16:30 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบปลายภาค สำหรับรายวิชาที่สอบช่วงที่ 124 มี.ค. 2563 8:30 น.24 มี.ค. 2563 14:30 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบปลายภาค สำหรับรายวิชาที่สอบช่วงที่ 227 มี.ค. 2563 8:30 น.27 มี.ค. 2563 14:30 น.
  -ช่วงของการยื่นคำร้องขอสอบปลายภาครายวิชาที่ขาดสอบ25 มี.ค. 2563 8:30 น.8 เม.ย. 2563 16:30 น.
  -ชั้นปี 1-325 มี.ค. 2563 9:01 น.8 เม.ย. 2563 16:30 น.
  -ชั้นปีอื่นๆ25 มี.ค. 2563 9:02 น.17 เม.ย. 2563 9:02 น.
 • ช่วงวันของการส่งผลการเรียน26 มี.ค. 2563 0:00 น.9 เม.ย. 2563 12:00 น.
  -ช่วงของการเปิดระบบส่งเกรดออนไลน์26 มี.ค. 2563 0:00 น.9 เม.ย. 2563 12:00 น.
  -วันปิดภาคเรียน2 เม.ย. 2563 8:52 น.17 เม.ย. 2563 16:52 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ.5 / มคอ.6 ผ่านระบบออนไลน์2 เม.ย. 2563 8:30 น.1 พ.ค. 2563 23:59 น.
  -คณะส่งผลการเรียนซึ่งอนุมัติแล้วของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา9 เม.ย. 2563 8:30 น.9 เม.ย. 2563 16:30 น.
  -คณะส่งผลการเรียนซึ่งอนุมัติแล้วของนักศึกษาที่ไม่สำเร็จการศึกษา9 เม.ย. 2563 8:30 น.9 เม.ย. 2563 16:30 น.
  -วันสุดท้ายของการแก้เกรด I3 ก.ค. 2563 0:30 น.3 ก.ค. 2563 16:30 น.
  -ชั้นปี 1-33 ก.ค. 2563 0:30 น.3 ก.ค. 2563 16:30 น.
  -ชั้นปีอื่นๆ27 พ.ย. 2563 9:30 น.27 พ.ย. 2563 9:30 น.
  -หยุดเทศกาลสงกรานต์13 เม.ย. 2563 9:30 น.15 เม.ย. 2563 9:30 น.
  -หยุดวันจักรี6 เม.ย. 2563 9:41 น.6 เม.ย. 2563 9:41 น.
  -หยุดวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9, วันพ่อแห่งชาติ5 ธ.ค. 2563 9:41 น.5 ธ.ค. 2563 9:41 น.
  -หยุดวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ10 ธ.ค. 2563 8:41 น.10 ธ.ค. 2563 16:41 น.
  -ช่วงการสอนชดเชย16 มี.ค. 2563 8:00 น.23 มี.ค. 2563 16:47 น.
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร. 074-336-933 ต่อ 323