เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE2 เม.ย. 2562 9:00 น.26 เม.ย. 2562 23:59 น.
  -นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน2 เม.ย. 2562 9:00 น.26 เม.ย. 2562 23:59 น.
  -นักศึกษาเก่าลงทะเบียน2 เม.ย. 2562 9:00 น.26 เม.ย. 2562 23:59 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ.3 / มคอ.4 ผ่านระบบออนไลน์8 เม.ย. 2562 0:00 น.21 เม.ย. 2562 23:59 น.
  -เริ่มการเรียนการสอน22 เม.ย. 2562 8:30 น.22 เม.ย. 2562 16:30 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา2 เม.ย. 2562 9:00 น.26 เม.ย. 2562 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา2 เม.ย. 2562 9:00 น.26 เม.ย. 2562 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการถอนรายวิชา2 เม.ย. 2562 9:00 น.26 เม.ย. 2562 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา22 เม.ย. 2562 9:00 น.26 เม.ย. 2562 23:59 น.
  -หมดเขตการเปลี่ยนแปลงตารางสอน26 เม.ย. 2562 8:30 น.26 เม.ย. 2562 16:30 น.
  -ช่วงวันทำยกเลิกรายวิชา Online (ได้รับผลการเรียน W)27 เม.ย. 2562 0:01 น.7 มิ.ย. 2562 23:59 น.
  -ช่วงวันทำยกเลิกรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)27 เม.ย. 2562 0:01 น.7 มิ.ย. 2562 23:59 น.
  -คณะส่งรายงานการสอน29 เม.ย. 2562 9:00 น.3 พ.ค. 2562 23:59 น.
  -หยุดวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก6 พ.ค. 2562 15:14 น.6 พ.ค. 2562 15:14 น.
  -ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด7 พ.ค. 2562 8:30 น.30 พ.ค. 2562 16:00 น.
 • ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร7 พ.ค. 2562 8:30 น.21 พ.ค. 2562 16:30 น.
  -ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร7 พ.ค. 2562 8:00 น.21 พ.ค. 2562 16:30 น.
  -หยุดวันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ9 พ.ค. 2562 8:00 น.9 พ.ค. 2562 16:30 น.
  -วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด22 พ.ค. 2562 8:30 น.22 พ.ค. 2562 15:30 น.
  -หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา20 พ.ค. 2562 8:00 น.20 พ.ค. 2562 16:30 น.
  -ช่วงวันสอบกลางภาค21 พ.ค. 2562 8:30 น.24 พ.ค. 2562 16:30 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา3 มิ.ย. 2562 0:01 น.14 มิ.ย. 2562 23:59 น.
  -สอนชดเชยวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก17 มิ.ย. 2562 8:00 น.17 มิ.ย. 2562 16:30 น.
  -สอนชดเชยวันพืชมงคล18 มิ.ย. 2562 8:00 น.18 มิ.ย. 2562 16:30 น.
  -สอนชดเชยวันวิสาขบูชา19 มิ.ย. 2562 8:00 น.19 มิ.ย. 2562 16:30 น.
  -วันสุดท้ายของการเรียน19 มิ.ย. 2562 8:00 น.19 มิ.ย. 2562 16:30 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่งรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ7 มิ.ย. 2562 8:00 น.7 มิ.ย. 2562 16:30 น.
  -ช่วงวันสอบปลายภาค ช่วงที่ 120 มิ.ย. 2562 8:00 น.21 มิ.ย. 2562 16:30 น.
  -ช่วงของการยื่นคำร้องขอสอบปลายภาค (รายวิชาที่ขาดสอบ)20 มิ.ย. 2562 8:00 น.11 ก.ค. 2562 16:30 น.
  -ช่วงวันสอบปลายภาค ช่วงที่ 224 มิ.ย. 2562 15:02 น.25 มิ.ย. 2562 15:02 น.
 • ช่วงวันของการส่งผลการเรียน21 มิ.ย. 2562 6:00 น.2 ก.ค. 2562 12:00 น.
  -คณะส่งผลการเรียนซึ่งอนุมัติแล้วของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา21 มิ.ย. 2562 6:30 น.2 ก.ค. 2562 12:00 น.
  -คณะส่งผลการเรียนซึ่งอนุมัติแล้วของนักศึกษาที่ไม่สำเร็จการศึกษา21 มิ.ย. 2562 6:30 น.21 ก.ค. 2562 12:00 น.
  -วันปิดภาคเรียน26 มิ.ย. 2562 8:00 น.26 มิ.ย. 2562 16:30 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ.5 / มคอ.6 ผ่านระบบออนไลน์26 มิ.ย. 2562 8:00 น.25 ก.ค. 2562 23:59 น.
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2019   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร. 074-336-933 ต่อ 323