เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-ช่วงการเปิดรายวิชาเรียนเพิ่ม5 พ.ย. 2561 8:30 น.14 พ.ย. 2561 16:30 น.
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE5 พ.ย. 2561 9:00 น.14 พ.ย. 2561 23:59 น.
  -นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน5 พ.ย. 2561 8:30 น.14 พ.ย. 2561 23:59 น.
  -นักศึกษาเก่าลงทะเบียน5 พ.ย. 2561 8:30 น.14 พ.ย. 2561 23:59 น.
 • ช่วงของการเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไป5 พ.ย. 2561 8:30 น.14 พ.ย. 2561 23:59 น.
  -ชั้นปี 15 พ.ย. 2561 8:30 น.14 พ.ย. 2561 23:59 น.
  -ชั้นปี 25 พ.ย. 2561 8:30 น.14 พ.ย. 2561 23:59 น.
  -ชั้นปี 35 พ.ย. 2561 9:00 น.14 พ.ย. 2561 23:59 น.
  -ชั้นปี 45 พ.ย. 2561 8:53 น.14 พ.ย. 2561 23:59 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ.3 / มคอ.4 ผ่านระบบออนไลน์19 พ.ย. 2561 0:00 น.25 พ.ย. 2561 23:59 น.
  -เริ่มการเรียนการสอน26 พ.ย. 2561 8:30 น.26 พ.ย. 2561 16:30 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา26 พ.ย. 2561 8:30 น.14 ธ.ค. 2561 23:59 น.
 • ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา26 พ.ย. 2561 8:30 น.14 ธ.ค. 2561 23:59 น.
  -ชั้นปี 126 พ.ย. 2561 8:30 น.7 ธ.ค. 2561 23:59 น.
  -ชั้นปี 226 พ.ย. 2561 8:30 น.7 ธ.ค. 2561 23:59 น.
  -ชั้นปี 326 พ.ย. 2561 8:30 น.7 ธ.ค. 2561 23:59 น.
  -ชั้นปี 426 พ.ย. 2561 8:30 น.7 ธ.ค. 2561 23:59 น.
  -ชั้นปีอื่น ๆ26 พ.ย. 2561 8:30 น.14 ธ.ค. 2561 23:59 น.
 • ช่วงวันทำการถอนรายวิชา26 พ.ย. 2561 8:30 น.14 ธ.ค. 2561 23:59 น.
  -ชั้นปี 126 พ.ย. 2561 8:30 น.7 ธ.ค. 2561 23:59 น.
  -ชั้นปี 226 พ.ย. 2561 8:30 น.7 ธ.ค. 2561 23:59 น.
  -ชั้นปี 326 พ.ย. 2561 8:00 น.7 ธ.ค. 2561 23:59 น.
  -ชั้นปี 426 พ.ย. 2561 8:30 น.7 ธ.ค. 2561 23:59 น.
  -ชั้นปีอื่นๆ26 พ.ย. 2561 8:30 น.14 ธ.ค. 2561 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา26 พ.ย. 2561 8:30 น.14 ธ.ค. 2561 23:59 น.
  -ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา26 พ.ย. 2561 8:30 น.1 เม.ย. 2562 15:30 น.
  -หยุดวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.6, วันพ่อแห่งชาติ5 ธ.ค. 2561 10:38 น.5 ธ.ค. 2561 10:38 น.
  -หยุดวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ10 ธ.ค. 2561 10:38 น.10 ธ.ค. 2561 10:38 น.
 • ช่วงวันทำยกเลิกรายวิชา Online (ได้รับผลการเรียน W)8 ธ.ค. 2561 6:00 น.15 มี.ค. 2562 23:59 น.
  -ช่วงวันทำยกเลิกรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)8 ธ.ค. 2561 6:00 น.15 มี.ค. 2562 23:59 น.
  -ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด24 ธ.ค. 2561 8:30 น.18 ม.ค. 2562 15:45 น.
  -ชั้นปี 18 ธ.ค. 2561 0:00 น.15 มี.ค. 2562 23:59 น.
  -ชั้นปี 28 ธ.ค. 2561 0:00 น.15 มี.ค. 2562 23:59 น.
  -ชั้นปี 38 ธ.ค. 2561 8:00 น.15 มี.ค. 2562 23:59 น.
  -ชั้นปี 48 ธ.ค. 2561 0:04 น.15 มี.ค. 2562 23:59 น.
  -ชั้นปีอื่นๆ15 ธ.ค. 2561 0:00 น.8 มี.ค. 2562 23:59 น.
  -คณะส่งรายงานการสอน17 ธ.ค. 2561 8:00 น.21 ธ.ค. 2561 23:59 น.
  -หมดเขตการเปลี่ยนแปลงตารางสอน14 ธ.ค. 2561 8:00 น.14 ธ.ค. 2561 16:30 น.
 • ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร24 ธ.ค. 2561 8:00 น.4 ม.ค. 2562 15:30 น.
  -ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร24 ธ.ค. 2561 9:00 น.4 ม.ค. 2562 15:30 น.
  -วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด7 ม.ค. 2562 8:30 น.7 ม.ค. 2562 15:30 น.
  -วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอสอบกลางภาคกับกรรมการกลาง (กรณีตารางสอบซ้ำซ้อน)11 ม.ค. 2562 8:30 น.11 ม.ค. 2562 16:30 น.
  -ช่วงของการลาพักการเรียน24 ธ.ค. 2561 8:30 น.21 มี.ค. 2562 16:30 น.
  -ช่วงวันสอบกลางภาค21 ม.ค. 2562 8:30 น.25 ม.ค. 2562 16:30 น.
  -หยุดวันสิ้นปี31 ธ.ค. 2561 8:51 น.31 ธ.ค. 2561 16:51 น.
  -หยุดวันขึ้นปีใหม่1 ม.ค. 2562 8:02 น.1 ม.ค. 2562 17:02 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบกลางภาค สำหรับรายวิชาที่สอบ ช่วงที่ 118 ม.ค. 2562 8:30 น.18 ม.ค. 2562 14:30 น.
  -ช่วงของการยื่นคำร้องขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบกลางภาค21 ม.ค. 2562 8:30 น.11 ก.พ. 2562 16:30 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบกลางภาค สำหรับรายวิชาที่สอบ ช่วงที่ 223 ม.ค. 2562 8:30 น.23 ม.ค. 2562 14:30 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่งรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ8 มี.ค. 2562 8:30 น.8 มี.ค. 2562 16:30 น.
  -วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอสอบปลายภาคกับกรรมการกลาง (กรณีตารางสอบซ้ำซ้อน)1 มี.ค. 2562 8:30 น.1 มี.ค. 2562 16:30 น.
  -ช่วงการสอบปลายภาค22 มี.ค. 2562 8:30 น.1 เม.ย. 2562 16:30 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา1 มี.ค. 2562 0:00 น.15 มี.ค. 2562 23:59 น.
  -หยุดวันตรุษจีน5 ก.พ. 2562 11:02 น.5 ก.พ. 2562 11:02 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบปลายภาค สำหรับรายวิชาที่สอบช่วงที่ 121 มี.ค. 2562 8:30 น.21 มี.ค. 2562 14:30 น.
  -หยุดวันมาฆบูชา19 ก.พ. 2562 8:38 น.19 ก.พ. 2562 16:38 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบปลายภาค สำหรับรายวิชาที่สอบช่วงที่ 227 มี.ค. 2562 8:30 น.27 มี.ค. 2562 14:30 น.
  -ช่วงการสอนชดเชย18 มี.ค. 2562 9:43 น.21 มี.ค. 2562 9:43 น.
  -วันสุดท้ายของการเรียน21 มี.ค. 2562 8:30 น.21 มี.ค. 2562 16:30 น.
  -ช่วงของการเปิดระบบส่งเกรดออนไลน์23 มี.ค. 2562 0:00 น.9 เม.ย. 2562 12:00 น.
  -ช่วงของการยื่นคำร้องขอสอบปลายภาครายวิชาที่ขาดสอบ25 มี.ค. 2562 8:30 น.18 เม.ย. 2562 16:30 น.
  -ชั้นปี 1-225 มี.ค. 2562 8:32 น.8 เม.ย. 2562 16:32 น.
  -ชั้นปีอื่นๆ25 มี.ค. 2562 8:33 น.18 เม.ย. 2562 16:33 น.
 • ช่วงวันของการส่งผลการเรียน23 มี.ค. 2562 0:00 น.9 เม.ย. 2562 12:00 น.
  -วันปิดภาคเรียน2 เม.ย. 2562 8:52 น.2 เม.ย. 2562 16:52 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ.5 / มคอ.6 ผ่านระบบออนไลน์2 เม.ย. 2562 8:30 น.1 พ.ค. 2562 23:59 น.
  -คณะส่งรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.72 เม.ย. 2562 9:42 น.30 ก.ค. 2562 16:30 น.
  -คณะส่งผลการเรียนซึ่งอนุมัติแล้วของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา9 เม.ย. 2562 8:30 น.9 เม.ย. 2562 16:30 น.
  -คณะส่งผลการเรียนซึ่งอนุมัติแล้วของนักศึกษาที่ไม่สำเร็จการศึกษา9 เม.ย. 2562 8:30 น.9 เม.ย. 2562 16:30 น.
  -หยุดวันจักรี8 เม.ย. 2562 9:42 น.8 เม.ย. 2562 9:42 น.
  -หยุดเทศกาลสงกรานต์13 เม.ย. 2562 9:43 น.17 เม.ย. 2562 16:43 น.
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2019   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร. 074-336-933 ต่อ 323