เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-ช่วงการเปิดรายวิชาเรียนเพิ่ม18 ก.ย. 2560 8:30 น.13 ต.ค. 2560 16:30 น.
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE2 ต.ค. 2560 9:00 น.13 ต.ค. 2560 23:59 น.
  -นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน2 ต.ค. 2560 8:30 น.13 ต.ค. 2560 23:59 น.
  -นักศึกษาเก่าลงทะเบียน2 ต.ค. 2560 8:30 น.13 ต.ค. 2560 23:59 น.
 • ช่วงของการเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไป2 ต.ค. 2560 8:30 น.13 ต.ค. 2560 23:59 น.
  -ชั้นปี 12 ต.ค. 2560 8:30 น.13 ต.ค. 2560 23:59 น.
  -ชั้นปี 22 ต.ค. 2560 8:30 น.13 ต.ค. 2560 23:59 น.
  -ชั้นปี 32 ต.ค. 2560 9:00 น.13 ต.ค. 2560 23:59 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ.3 / มคอ.4 ผ่านระบบออนไลน์23 ต.ค. 2560 0:00 น.27 ต.ค. 2560 23:59 น.
  -เริ่มการเรียนการสอน30 ต.ค. 2560 8:30 น.30 ต.ค. 2560 16:30 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา30 ต.ค. 2560 8:30 น.17 พ.ย. 2560 23:59 น.
 • ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา30 ต.ค. 2560 8:30 น.17 พ.ย. 2560 23:59 น.
  -ชั้นปี 130 ต.ค. 2560 8:30 น.10 พ.ย. 2560 23:59 น.
  -ชั้นปี 230 ต.ค. 2560 8:30 น.10 พ.ย. 2560 23:59 น.
  -ชั้นปี 330 ต.ค. 2560 8:30 น.10 พ.ย. 2560 23:59 น.
  -ชั้นปีอื่น ๆ30 ต.ค. 2560 8:30 น.17 พ.ย. 2560 23:59 น.
 • ช่วงวันทำการถอนรายวิชา30 ต.ค. 2560 8:30 น.17 พ.ย. 2560 23:59 น.
  -ชั้นปี 130 ต.ค. 2560 8:30 น.10 พ.ย. 2560 23:59 น.
  -ชั้นปี 230 ต.ค. 2560 8:30 น.10 พ.ย. 2560 23:59 น.
  -ชั้นปี 330 ต.ค. 2560 16:00 น.10 พ.ย. 2560 23:59 น.
  -ชั้นปีอื่นๆ30 ต.ค. 2560 8:30 น.17 พ.ย. 2560 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา30 ต.ค. 2560 8:30 น.17 พ.ย. 2560 23:59 น.
  -ชั้นปี 1-330 ต.ค. 2560 8:30 น.10 พ.ย. 2560 23:58 น.
  -ชั้นปีอื่นๆ30 ต.ค. 2560 8:30 น.17 พ.ย. 2560 23:59 น.
  -ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา30 ต.ค. 2560 8:30 น.9 มี.ค. 2561 15:30 น.
  -หมดเขตการเปลี่ยนแปลงตารางสอน17 พ.ย. 2560 8:00 น.17 พ.ย. 2560 16:30 น.
  -ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด17 พ.ย. 2560 8:30 น.22 ธ.ค. 2560 15:45 น.
 • ช่วงวันทำยกเลิกรายวิชา Online (ได้รับผลการเรียน W)18 พ.ย. 2560 6:00 น.9 ก.พ. 2561 23:59 น.
  -ช่วงวันทำยกเลิกรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)18 พ.ย. 2560 6:00 น.9 ก.พ. 2561 23:59 น.
  -ชั้นปี 111 พ.ย. 2560 0:00 น.15 ก.พ. 2561 23:59 น.
  -ชั้นปี 211 พ.ย. 2560 0:00 น.15 ก.พ. 2561 23:59 น.
  -ชั้นปี 311 พ.ย. 2560 8:00 น.15 ก.พ. 2561 23:59 น.
  -ชั้นปีอื่นๆ18 พ.ย. 2560 0:00 น.9 ก.พ. 2561 23:59 น.
  -คณะส่งรายงานการสอน20 พ.ย. 2560 8:00 น.24 พ.ย. 2560 23:59 น.
 • ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร27 พ.ย. 2560 8:00 น.1 ธ.ค. 2560 15:30 น.
  -ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร27 พ.ย. 2560 8:00 น.1 ธ.ค. 2560 15:30 น.
  -วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด4 ธ.ค. 2560 8:30 น.22 ธ.ค. 2560 15:30 น.
  -ช่วงของการลาพักการเรียน4 ธ.ค. 2560 8:30 น.9 มี.ค. 2561 16:30 น.
  -วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอสอบกลางภาคกับกรรมการกลาง (กรณีตารางสอบซ้ำซ้อน)15 ธ.ค. 2560 8:30 น.15 ธ.ค. 2560 16:30 น.
  -ช่วงวันสอบกลางภาค25 ธ.ค. 2560 8:30 น.29 ธ.ค. 2560 16:30 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบกลางภาค สำหรับรายวิชาที่สอบ ช่วงที่ 122 ธ.ค. 2560 8:30 น.22 ธ.ค. 2560 14:30 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบกลางภาค สำหรับรายวิชาที่สอบ ช่วงที่ 227 ธ.ค. 2560 8:30 น.27 ธ.ค. 2560 14:30 น.
  -ช่วงของการยื่นคำร้องขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบกลางภาค25 ธ.ค. 2560 8:30 น.15 ม.ค. 2561 16:30 น.
  -หยุดวันขึ้นปีใหม่1 ม.ค. 2561 0:00 น.1 ม.ค. 2561 23:59 น.
  -วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอสอบปลายภาคกับกรรมการกลาง (กรณีตารางสอบซ้ำซ้อน)9 ก.พ. 2561 8:30 น.9 ก.พ. 2561 16:30 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา11 ก.พ. 2561 0:00 น.23 ก.พ. 2561 23:59 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่งรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ15 ก.พ. 2561 8:30 น.15 ก.พ. 2561 16:30 น.
  -หยุดวันตรุษจีน16 ก.พ. 2561 8:02 น.16 ก.พ. 2561 16:02 น.
  -ช่วงการสอนชดเชย19 ก.พ. 2561 8:03 น.20 ก.พ. 2561 16:03 น.
  -วันสุดท้ายของการเรียน20 ก.พ. 2561 8:30 น.20 ก.พ. 2561 16:30 น.
  -ช่วงวันสอบปลายภาค ช่วงที่ 126 ก.พ. 2561 8:30 น.28 ก.พ. 2561 16:30 น.
  -ช่วงวันสอบปลายภาค ช่วงที่ 26 มี.ค. 2561 8:30 น.9 มี.ค. 2561 16:30 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบปลายภาค สำหรับรายวิชาที่สอบช่วงที่ 123 ก.พ. 2561 8:30 น.23 ก.พ. 2561 14:30 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบปลายภาค สำหรับรายวิชาที่สอบช่วงที่ 25 มี.ค. 2561 8:30 น.5 มี.ค. 2561 14:30 น.
  -ช่วงของการยื่นคำร้องขอสอบปลายภาครายวิชาที่ขาดสอบ26 ก.พ. 2561 8:30 น.26 มี.ค. 2561 16:30 น.
  -ชั้นปี 126 ก.พ. 2561 8:34 น.16 มี.ค. 2561 16:34 น.
  -ชั้นปีอื่นๆ26 ก.พ. 2561 8:34 น.26 มี.ค. 2561 16:34 น.
 • ช่วงวันของการส่งผลการเรียน27 ก.พ. 2561 8:30 น.20 มี.ค. 2561 12:00 น.
  -ช่วงของการเปิดระบบส่งเกรดออนไลน์27 ก.พ. 2561 0:00 น.20 มี.ค. 2561 12:00 น.
  -หยุดวันมาฆบูชา1 มี.ค. 2561 6:53 น.1 มี.ค. 2561 16:53 น.
  -วันปิดภาคเรียน10 มี.ค. 2561 8:52 น.10 มี.ค. 2561 16:52 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ.5 / มคอ.6 ผ่านระบบออนไลน์10 มี.ค. 2561 8:30 น.8 เม.ย. 2561 23:59 น.
  -คณะส่งรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.710 มี.ค. 2561 8:55 น.8 พ.ค. 2561 13:55 น.
  -คณะส่งผลการเรียนซึ่งอนุมัติแล้วของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา20 มี.ค. 2561 8:30 น.20 มี.ค. 2561 16:30 น.
  -คณะส่งผลการเรียนซึ่งอนุมัติแล้วของนักศึกษาที่ไม่สำเร็จการศึกษา20 มี.ค. 2561 8:30 น.20 มี.ค. 2561 16:30 น.
  -วันสุดท้ายของการแก้เกรด I ภาคเรียนที่ผ่านมา20 มี.ค. 2561 8:30 น.20 มี.ค. 2561 16:30 น.
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2017   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร. 074-336-933 ต่อ 323