เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-ช่วงการเปิดรายวิชาเรียนเพิ่ม21 ก.พ. 2559 8:30 น.30 เม.ย. 2560 16:30 น.
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE15 พ.ค. 2560 9:00 น.26 พ.ค. 2560 23:59 น.
  -นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน5 มิ.ย. 2560 8:30 น.23 มิ.ย. 2560 23:59 น.
  -นักศึกษาเก่าลงทะเบียน5 มิ.ย. 2560 8:30 น.23 มิ.ย. 2560 23:59 น.
 • ช่วงของการเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไป15 พ.ค. 2560 8:30 น.26 พ.ค. 2560 23:59 น.
  -ชั้นปี 115 พ.ค. 2560 8:30 น.26 พ.ค. 2560 23:59 น.
  -ชั้นปี 215 พ.ค. 2560 8:30 น.26 พ.ค. 2560 23:59 น.
  -ชั้นปี 315 พ.ค. 2560 9:00 น.26 พ.ค. 2560 23:59 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่งรายละเอียดรายวิชา ตามแบบ มคอ.329 พ.ค. 2560 0:00 น.4 มิ.ย. 2560 23:59 น.
  -เริ่มการเรียนการสอน5 มิ.ย. 2560 8:30 น.5 มิ.ย. 2560 16:30 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา5 มิ.ย. 2560 8:30 น.23 มิ.ย. 2560 23:59 น.
 • ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา5 มิ.ย. 2560 8:30 น.23 มิ.ย. 2560 23:59 น.
  -ชั้นปี 15 มิ.ย. 2560 8:30 น.16 มิ.ย. 2560 23:59 น.
  -ชั้นปี 25 มิ.ย. 2560 8:30 น.16 มิ.ย. 2560 23:59 น.
  -ชั้นปี 35 มิ.ย. 2560 8:30 น.16 มิ.ย. 2560 23:59 น.
  -ชั้นปีอื่น ๆ5 มิ.ย. 2560 8:30 น.23 มิ.ย. 2560 23:59 น.
 • ช่วงวันทำการถอนรายวิชา5 มิ.ย. 2560 8:30 น.23 มิ.ย. 2560 23:59 น.
  -ชั้นปี 15 มิ.ย. 2560 8:30 น.16 มิ.ย. 2560 23:59 น.
  -ชั้นปี 25 มิ.ย. 2560 8:30 น.16 มิ.ย. 2560 23:59 น.
  -ชั้นปี 35 มิ.ย. 2560 16:00 น.16 มิ.ย. 2560 23:59 น.
  -ชั้นปีอื่นๆ5 มิ.ย. 2560 8:30 น.23 มิ.ย. 2560 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา5 มิ.ย. 2560 8:30 น.23 มิ.ย. 2560 23:59 น.
  -ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา5 มิ.ย. 2560 8:30 น.29 ก.ย. 2560 15:30 น.
  -ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด26 มิ.ย. 2560 8:30 น.31 ก.ค. 2560 15:45 น.
 • ช่วงวันทำยกเลิกรายวิชา Online (ได้รับผลการเรียน W)24 มิ.ย. 2560 6:00 น.8 ก.ย. 2560 23:59 น.
  -ช่วงวันทำยกเลิกรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)24 มิ.ย. 2560 6:00 น.8 ก.ย. 2560 23:59 น.
  -ชั้นปี 117 มิ.ย. 2560 0:00 น.15 ก.ย. 2560 23:59 น.
  -ชั้นปี 217 มิ.ย. 2560 0:00 น.15 ก.ย. 2560 23:59 น.
  -ชั้นปี 317 มิ.ย. 2560 8:00 น.15 ก.ย. 2560 23:59 น.
  -ชั้นปีอื่นๆ24 มิ.ย. 2560 0:00 น.8 ก.ย. 2560 23:59 น.
  -คณะส่งรายงานการสอน26 มิ.ย. 2560 8:00 น.30 มิ.ย. 2560 23:59 น.
 • ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร28 มิ.ย. 2560 8:00 น.4 ก.ค. 2560 15:30 น.
  -ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร28 มิ.ย. 2560 8:00 น.4 ก.ค. 2560 15:30 น.
  -วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด5 ก.ค. 2560 8:30 น.31 ก.ค. 2560 15:30 น.
  -ช่วงของการลาพักการเรียน5 ก.ค. 2560 8:30 น.29 ก.ย. 2560 16:30 น.
  -หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา10 ก.ค. 2560 8:51 น.10 ก.ค. 2560 16:51 น.
  -หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา11 ก.ค. 2560 8:55 น.11 ก.ค. 2560 16:55 น.
  -วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอสอบกลางภาคกับกรรมการกลาง (กรณีตารางสอบซ้ำซ้อน)21 ก.ค. 2560 8:30 น.21 ก.ค. 2560 16:30 น.
  -หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 ก.ค. 2560 11:02 น.28 ก.ค. 2560 11:02 น.
  -ช่วงวันสอบกลางภาค31 ก.ค. 2560 8:30 น.4 ส.ค. 2560 16:30 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบกลางภาค สำหรับรายวิชาที่สอบ ช่วงที่ 127 มิ.ย. 2560 8:30 น.27 ก.ค. 2560 14:30 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบกลางภาค สำหรับรายวิชาที่สอบ ช่วงที่ 22 ส.ค. 2560 8:30 น.2 ส.ค. 2560 14:30 น.
  -วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอสอบปลายภาคกับกรรมการกลาง (กรณีตารางสอบซ้ำซ้อน)15 ก.ย. 2560 8:30 น.15 ก.ย. 2560 16:30 น.
  -หมดเขตการเปลี่ยนแปลงตารางสอน23 มิ.ย. 2560 8:00 น.23 มิ.ย. 2560 16:30 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา18 ก.ย. 2560 0:00 น.29 ก.ย. 2560 23:59 น.
  -หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ14 ส.ค. 2560 11:02 น.14 ส.ค. 2560 11:02 น.
  -ช่วงการสอนชดเชย25 ก.ย. 2560 11:03 น.29 ก.ย. 2560 16:03 น.
  -วันสุดท้ายของการเรียน29 ก.ย. 2560 8:30 น.29 ก.ย. 2560 16:30 น.
  -วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบกลางภาค31 ก.ค. 2560 8:30 น.11 ส.ค. 2560 16:30 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่งรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ29 ก.ย. 2560 8:30 น.29 ก.ย. 2560 16:30 น.
  -ช่วงวันสอบปลายภาค ช่วงที่ 13 ต.ค. 2560 8:30 น.6 ต.ค. 2560 16:30 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบปลายภาค สำหรับรายวิชาที่สอบช่วงที่ 12 ต.ค. 2560 8:30 น.2 ต.ค. 2560 14:30 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบปลายภาค สำหรับรายวิชาที่สอบช่วงที่ 26 ต.ค. 2560 8:30 น.6 ต.ค. 2560 14:30 น.
  -ช่วงของการยื่นคำร้องขอสอบปลายภาครายวิชาที่ขาดสอบ3 ต.ค. 2560 8:30 น.30 ต.ค. 2560 16:30 น.
 • ช่วงวันของการส่งผลการเรียน4 ต.ค. 2560 8:30 น.24 ต.ค. 2560 12:00 น.
  -ช่วงของการเปิดระบบส่งเกรดออนไลน์4 ต.ค. 2560 0:00 น.24 ต.ค. 2560 12:00 น.
  -วันปิดภาคเรียน13 ต.ค. 2560 8:52 น.13 ต.ค. 2560 16:52 น.
  -ช่วงของการยื่นคำร้องยกเว้น/เทียบโอนวิชาเรียน นักศึกษาชั้นปี 112 ต.ค. 2560 8:30 น.12 ต.ค. 2560 16:03 น.
  -ช่วงวันสอบปลายภาค ช่วงที่ 29 ต.ค. 2560 8:30 น.12 ต.ค. 2560 16:30 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่งรายงานผลการดำเนินการรายวิชาตามแบบ มคอ.513 ต.ค. 2560 8:30 น.11 พ.ย. 2560 23:59 น.
  -หยุดวันปิยมหาราช23 ต.ค. 2560 8:38 น.23 ต.ค. 2560 16:38 น.
  -คณะส่งผลการเรียนซึ่งอนุมัติแล้วของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา24 ต.ค. 2560 8:30 น.24 ต.ค. 2560 16:30 น.
  -คณะส่งผลการเรียนซึ่งอนุมัติแล้วของนักศึกษาที่ไม่สำเร็จการศึกษา24 ต.ค. 2560 8:30 น.24 ต.ค. 2560 16:30 น.
  -วันสุดท้ายของการแก้เกรด I ภาคเรียนที่ผ่านมา24 ต.ค. 2560 8:30 น.24 ต.ค. 2560 16:30 น.
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2017   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร. 074-336-933 ต่อ 323