เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
แสดงข้อมูล   แต่ละห้อง   ทุกห้อง
    ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสอาคารเพื่อเลือกห้อง
ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
   001  อาคาร 1
   002  อาคาร 11
   003  อาคาร 12
   004  อาคาร 2
   005  อาคาร 4
   006  อาคาร 48
   007  อาคาร 5
   008  อาคาร 50
   009  อาคาร 58
   010  อาคาร 8
   011  อาคาร 9
   012  อาคาร เกษตรเก่า
   013  อาคาร 62 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
   014  อาคาร เทคโนโลยีอุตสาหกรรมหลังเก่า
   015  อาคาร เพาะเลี้ยง
   016  อาคาร โสตฯ
   017อาคาร ใหม่
   018  อาคาร การยาง
   019  อาคาร คหกรรม 1
   020  อาคาร พืชไร่
   021  อาคาร สำนักวิทยบริการ
   022  อาคาร ศูนย์คอม -ภาษา
   023  อาคาร ศูนย์วิทย์
   024  อาคาร ส
   025  อาคาร 3
   026  อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
   027  อาคารสัตวบาล
   028  อาคารหอพัก
   029  อาคารโรงยิม
   030  อาคาร 10
   031  ฟาร์ม
   032  อาคาร คหกรรม 2
   033  อาคารเทคโนโลยีชีวภาพ (Bio)
   034  (NO)
   035  อาคาร 66 คณะะวิทยาการจัดการ
   036  กองพัฒนานักศึกษา
   037  อาคาร 58/2 คณะศิลปกรรมศาสตร์
   038  อาคาร 71 หอศิลป์
   039  อาคาร 68 คณะครุศาสตร์
   040  อาคาร 72 คหกรรมศาสตร์
   041  อาคารหอประชุม 1
   042  อาคาร 74 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหลังใหม่
   043  อาคาร 73 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลังใหม่
   100  อาคาร 43 อาคารเทคโนโลยีอาหาร
   101  อาคาร 57 อาคารปฏิบัติการอาหารฮาลาล
   401  วิทยาเขตสตูล(จ.สตูล)
ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (หาดใหญ่)
   001  อาคารกุลกันยาผดุงเกียรติ
   002  อาคารอื่น ๆ
   003  อาคารศูนย์สงขลา
   004  อาคาร 48 สงขลา
ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (สตูล)
   2  อาคาร 2
   3  อาคารฝ
   4  62-402
ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ค่ายเสนาณรงค์)
   001  อาคาร 48
   003  อาคาร 8
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร. 088-3989991