ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคพิเศษ
 สาขาวิชา : เธšเธฃเธดเธซเธฒเธฃเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ
 สาขาวิชา : เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃเธšเธฃเธดเธซเธฒเธฃเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาสัมพันธ์    6 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาบังคับ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1061103 Educational Philosophy and Pedagogical Science
 ปรัชญาการศึกษาและศาสตร์วิชาครู
3(2-2-5)
1014202 Curriculum and Learning Management
 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    27 หน่วยกิต
 2.2 บังคับเรียน    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1061406 Policy and Educational Strategic Plan
 นโยบายและการวางแผนกลยุทธ์การบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
1061405 Moral and Ethics of Educational Administrator
 คุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารการศึกษา
3(2-2-5)
1061404 Development of Administration Profession
 การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหาร
3(2-2-5)
1062406 Academic Leadership
 ภาวะผู้นำทางวิชาการ
3(2-2-5)
1062407 Quality Management and Educational Quality Assurance
 การจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
1066406 Student Affairs Administration
 การบริหารกิจการนักเรียน
3(2-2-5)
1066803 Practicum in School Educational Administration
 การปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา
3(135)
 2.3 วิชาเลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1046605 Research for Development Educational Administration
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
1062207 Basic Educational Administration
 การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
1063205 Knowledge Management in Education
 การจัดการความรู้ทางการศึกษา
3(2-2-5)
1063404 School Management and Education Management
 การบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
1063405 Educational Administration in Crisis Situation
 การบริหารการศึกษาในสถานการณ์วิกฤต
3(2-2-5)
1065105 Contexts and Trends in Education
 บริบทและแนวโน้มการศึกษา
3(2-2-5)
1065106 Policy and Planning for Local Education Development
 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษาท?องถิ่น
3(2-2-5)
1065108 Systems Analysis and Organizational Development
 การวิเคราะห์ระบบงานและพัฒนาองค์การ
3(2-2-5)
1065214 Administration of Educational Resources
 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
3(2-2-5)
1065305 Educational Administration Leadership
 ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
1065503 Educational Supervision
 การนิเทศการศึกษา
3(2-2-5)
1065504 Planning and Educational Supervision Activity
 การวางแผนและกิจกรรมการนิเทศการศึกษา
3(2-2-5)
1066203 Project Management and Evaluation
 การบริหารและการประเมินโครงการ
3(2-2-5)
1066204 Educational Laws
 กฎหมายการศึกษา
3(2-2-5)
1066305 Systems Thinking and Creative Thinking for Organization
 ความคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์สำหรับองค์การ
3(2-2-5)
1066702 Educational Innovation and Technology
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
1066704 Effective Negotiation
 การเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิผล
3(2-2-5)
1066801 Seminar in Educational Administration
 สัมมนาการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
 3 วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต
 3.1 วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1006903 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12(0-36-0)
 4 รายวิชาเสริม    6 หน่วยกิต
 4.2 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1555101 English for Graduate Students
 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
3(2-2-5)
4125101 Computer for Graduate Students
 คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
3(2-2-5)
 5 กลุ่มรายวิชาเติมเต็ม    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1042601 Research Methodology in Education
 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร. 088-3989991