ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
 สาขาวิชา : เธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒเธžเธดเน€เธจเธฉ
 สาขาวิชา : เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒเธžเธดเน€เธจเธฉ-เธ เธฒเธฉเธฒเน„เธ—เธข

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    12 หน่วยกิต
 1.1.1 บังคับเรียน    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEL0101 Thai for Comunication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0201 English for Today's World
 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน
3(3-0-6)
GEL0202 English at Work
 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
3(3-0-6)
 1.1.2 เลือกเรียน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEL0304 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0305 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0301 Malay for Communication
 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0302 Indonesian for Communication
 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0303 Burmese for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0306 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์    9 หน่วยกิต
 1.2.1 บังคับเรียน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEH0401 Songkhla Lake Basin Living
 วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
3(3-0-6)
 1.2.2 เลือกเรียน    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEH0407 Fundamental Law for Quality of Life
 กฏหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
GEH0402 Philosophy and Religions
 ปรัชญาและศาสนา
3(3-0-6)
GEH0404 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน
3(3-0-6)
GEH0403 Human and Arts
 มนุษย์กับความงาม
3(3-0-6)
GEH0405 Man and Changing World
 มนุษย์กับความเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
GEH0408 Moral Principles Leading to Self Sufficiency
 เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง
3(3-0-6)
GEH0409 ASEAN Ways
 วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
GEH0406 Information for Learning
 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(3-0-6)
 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต
 1.3.1 บังคับเรียน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GES0501 Thinking Analysis
 วิเคราะห์การคิด
3(2-2-5)
 1.3.2 เลือกเรียน    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GES0502 Life and Environment
 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
GES0503 Life and Technology
 ชีวิตกับเทคโนโลยี
3(2-2-5)
GES0601 Agriculture for Life
 เกษตรเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
GES0701 Introduction to Food and Nutrition
 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น
3(3-0-6)
GES0702 Integrated Health Care
 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ
3(2-2-5)
GES0801 Jobs on Daily Basis
 งานช่างในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
 2 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ    39 หน่วยกิต
 2.1 บังคับเรียน    34 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1081101 Introduction to Individuals with Special Needs
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
3(3-0-6)
1081202 Assessment of Individuals with Special Needs
 การประเมินบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
3(2-2-5)
1081203 Early Intervention for Children with Special Needs
 การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
3(2-2-5)
1081204 Sensory Integration
 การบูรณาการประสาทสัมผัส
2(2-1-3)
1082103 English for Special Education Teacher
 ภาษาอังกฤษสำหรับครูการศึกษาพิเศษ
3(3-0-6)
1082201 Recreation Activities for Individuals with Special Needs
 กิจกรรมนันทนาการสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
2(2-1-3)
1082202 Teaching Techniques for Individuals with Special Needs
 เทคนิคการสอนบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
3(2-2-5)
1083201 Behavior Management for Individuals with Special Needs
 การจัดการพฤติกรรมบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
3(2-2-5)
1083202 Curriculum Development for Individuals with Special Needs
 การปรับหลักสูตรสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
3(2-2-5)
1084301 Community Based Rehabilitation for Individuals with Special Needs
 การฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคลที่มีความต้องการพิเศษโดยชุมชน
3(1-4-4)
1084401 Research in Special Education
 วิจัยทางการศึกษาพิเศษ
3(1-4-4)
1084501 Assistive Technology for Individuals with Special Needs
 สื่อเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
3(2-2-5)
 2.2 เลือกเรียน    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1083302 Orientation and Mobility for Individuals with Visual Impairment
 การสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว
2(1-2-3)
1083303 Language Development for Individuals with Special Needs
 การพัฒนาทักษะทางภาษาของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
2(1-2-3)
1083304 Prevocational Preparation for Individuals with Special Needs
 การเตรียมอาชีพสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
2(1-2-3)
1083305 Family-Professional Collaboration for Individuals with Special Needs
 การปฏิบัติงานร่วมกับครอบครัวและบุคลากรที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
2(1-2-3)
1083306 Thai Braille
 อักษรเบรลล์ไทย
2(1-2-3)
1083307 Thai Sign Language
 ภาษามือไทย
3(2-2-5)
 2.3 วิชาการสอนวิชาเอก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1084601 Learning Management of Special Education
 การจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาพิเศษ
3(2-2-5)
 3 สาขาวิชาภาษาไทย    42 หน่วยกิต
 3.1 บังคับเรียน    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1111101 Principles of the Thai Language
 หลักภาษาไทย
3(3-0-6)
1113104 Introduction to Linguistics for Thai Language Teachers
 ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย
3(2-2-5)
1112202 Speech for Teachers
 วาทการสำหรับครู
3(2-2-5)
1113402 Critical Reading
 การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
3(3-0-6)
1112501 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
1111601 Literature Study
 วรรณคดีศึกษา
3(3-0-6)
1112602 Thai Literature Contemporary
 วรรณกรรมไทยปัจจุบัน
3(3-0-6)
1113605 Literary Appreciation and Criticism
 วรรณกรรมวิจักษ์และวิจารณ์
3(3-0-6)
1114609 Reading Technique for Teachers
 ศิลปะการอ่านออกเสียงสำหรับครู
3(2-2-5)
1112701 Integrative Thinking
 การคิดเชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
1114706 Seminar on Thai language
 สัมมนาภาษาไทย
3(2-2-5)
1111301 Reading and Writing in Thai
 การอ่านและการเขียนคำไทย
3(3-0-6)
 3.2 เลือกเรียน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1111102 Foreign Words in Thai
 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
3(3-0-6)
1114105 Development of Thai Text Books
 พัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย
3(3-0-6)
1113502 Term PaperWriting
 การเขียนภาคนิพนธ์
3(2-2-5)
1114503 Creative Writing
 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
3(3-0-6)
1112603 Thai Poetry
 กวีนิพนธ์ไทย
3(3-0-6)
1112604 Thai Literary Masterpieces
 วรรณกรรมเอกของไทย
3(3-0-6)
1114704 Thai Folklore
 คติชนวิทยา
3(2-2-5)
1114608 Influence of Foreign Literature on Thai Literature
 อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศต่อวรรณกรรมไทย
3(3-0-6)
 3.3 วิชาการสอนวิชาเอก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1114801 Learning Measurement and Evaluation in Teaching Thai Language
 การวัดและประเมินผลการสอนภาษาไทย
3(2-2-5)
1114802 Teaching Thai Language
 การสอนภาษาไทย
3(2-2-5)
 4 กลุ่มวิชาเอกร่วม    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1114601 Thai Language Teaching for Individuals with Special Needs
 การสอนทักษะทางภาษาไทยสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
3(2-2-5)
 5 กลุ่มวิชาชีพครู    50 หน่วยกิต
 5.1 สาระความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพครู    33 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1021002 Languages and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรม
3(2-2-5)
1022302 Principle of Learning Management and Classroom Management
 หลักการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5)
1023305 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
1033108 Innovation and Information Technologies in Education
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
1043105 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
1044409 Research for Learning Development
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
1053510 Psychology and Guidance for Teacher
 จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู
3(2-2-5)
1093310 Quality Management and Quality Assurance in Education
 การจัดการคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
1011108 Educational Philosophy
 ปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
1012110 Teacher Attributes
 ความเป็นครู
3(3-0-6)
1012109 Moral, Ethics and Code of Teaching Profession
 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
3(3-0-6)
 5.2 สาระฝึกทักษะผู้ประกอบวิชาชีพครู    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1004805 Practicum 1
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
1(45)
1004807 Practicum 2
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
1(45)
1005808 Internship 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(270)
1005809 Internship 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(270)
 5.3 วิชาชีพครูเลือก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1001809 Comprehensive Sexuality Education
 เพศศึกษารอบด้าน
3(1-2-6)
1010204 Contemplative Education
 จิตตปัญญาศึกษา
2(1-2-3)
1025302 Student Development Activities
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2(1-2-3)
1030206 Utilization of Mass Media in Education
 การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
1033210 Display and Exhibition
 การจัดแสดงและนิทรรศการ
2(1-2-3)
1100501 Introduction to Recreation for Teachers
 นันทนาการเบื้องต้นสำหรับครู
2(1-2-3)
1100502 Scout Basic Unit Leader Training Course
 ผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
2(1-2-3)
 6 กลุ่มวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร. 088-3989991