ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
 สาขาวิชา : เธžเธฅเธจเธถเธเธฉเธฒเนเธฅเธฐเธ™เธฑเธ™เธ—เธ™เธฒเธเธฒเธฃ
 สาขาวิชา : เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒเธžเธฅเธจเธถเธเธฉเธฒ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 กลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    12 หน่วยกิต
 1.1.1 วิชาบังคับ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEL0101 Thai for Comunication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0201 English for Today's World
 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน
3(3-0-6)
GEL0202 English at Work
 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
3(3-0-6)
 1.1.2 วิชาเลือก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEL0304 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0305 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0301 Malay for Communication
 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0302 Indonesian for Communication
 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0303 Burmese for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0306 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์    9 หน่วยกิต
 1.2.1 วิชาบังคับ    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEH0401 Songkhla Lake Basin Living
 วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
3(3-0-6)
 1.2.2 วิชาเลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEH0407 Fundamental Law for Quality of Life
 กฏหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
GEH0402 Philosophy and Religions
 ปรัชญาและศาสนา
3(3-0-6)
GEH0404 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน
3(3-0-6)
GEH0403 Human and Arts
 มนุษย์กับความงาม
3(3-0-6)
GEH0405 Man and Changing World
 มนุษย์กับความเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
GEH0408 Moral Principles Leading to Self Sufficiency
 เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง
3(3-0-6)
GEH0409 ASEAN Ways
 วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
GEH0406 Information for Learning
 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(3-0-6)
 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต
 1.3.1 วิชาบังคับ    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GES0501 Thinking Analysis
 วิเคราะห์การคิด
3(2-2-5)
 1.3.2 วิชาเลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GES0502 Life and Environment
 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
GES0503 Life and Technology
 ชีวิตกับเทคโนโลยี
3(2-2-5)
GES0601 Agriculture for Life
 เกษตรเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
GES0701 Introduction to Food and Nutrition
 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น
3(3-0-6)
GES0702 Integrated Health Care
 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ
3(2-2-5)
GES0801 Jobs on Daily Basis
 งานช่างในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    133 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู    52 หน่วยกิต
 2.1.1 สาระความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพครู    35 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1021002 Languages and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรม
3(2-2-5)
1011108 Educational Principles and Philosophy
 ปรัชญาการศึกษา
3(2-2-5)
1012109 Moral, Ethics and Code of Teaching Profession
 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
3(2-2-5)
1012110 Teacher Attribute
 ความเป็นครู
3(2-2-5)
1022302 Principle of Learning Management and Classroom Management
 หลักการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5)
1023305 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
1033108 Innovation and Information Technologies in Education
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
1043105 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
1044409 Research for Learning Development
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
1053510 Psychology and Guidance for Teacher
 จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู
3(2-2-5)
1083100 Inclusive Education
 การศึกษาแบบเรียนรวม
2(1-2-3)
1093310 Quality Management and Quality Assurance in Education
 การจัดการคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
1012110 Teacher Attributes
 ความเป็นครู
3(3-0-6)
 2.1.2 สาระฝึกทักษะประกอบวิชาชีพครู    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1004805 Practicum 1
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
1(45)
1004807 Practicum 2
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
1(45)
1005808 Internship 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(270)
1005809 Internship 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(270)
 2.1.3 วิชาเลือก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1001809 Comprehensive Sexuality Education
 เพศศึกษารอบด้าน
3(1-2-6)
1010204 Contemplative Education
 จิตตปัญญาศึกษา
2(1-2-3)
1025302 Student Development Activities
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2(1-2-3)
1030206 Utilization of Mass Media in Education
 การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
1033210 Display and Exhibition
 การจัดแสดงและนิทรรศการ
2(1-2-3)
1100501 Introduction to Recreation for Teachers
 นันทนาการเบื้องต้นสำหรับครู
2(1-2-3)
1100502 Scout Basic Unit Leader Training Course
 ผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
2(1-2-3)
 2.2 กลุ่มวิชาเอก    81 หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาเอกบังคับ    71 หน่วยกิต
 2.2.1.1 กลุ่มวิชาแกนพลศึกษา    32 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1101101 History and Principles of Physical Education
 ประวัติและหลักการพลศึกษา
2(2-0-4)
1101102 Human Anatomy and Physiology 1
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
2(2-0-4)
1101104 Foundations of Human Movement
 พื้นฐานการเคลื่อนไหวของมนุษย์
2(1-2-3)
1101103 Human Anatomy and Physiology 2
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
2(2-0-4)
1102106 Physiology of Exercise
 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย
3(2-2-5)
1102105 English for Physical Education Teacher
 ภาษาอังกฤษสำหรับครูพลศึกษา
2(1-2-3)
1103107 Test and Enhancement in Physical Fitness
 การทดสอบและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
2(1-2-3)
1103108 Foods and Nutrition
 อาหารและโภชนาการ
2(2-0-4)
1104109 Management of Physical Education and Sport
 การจัดการพลศึกษาและกีฬา
2(2-0-4)
1104110 Kinesiology
 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
2(1-2-3)
1104111 Health Enhancing Program Design
 การออกแบบโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพ
2(1-2-3)
1104112 First Care and First Aid
 การดูแลเบื้องต้นและการปฐมพยาบาล
2(1-2-3)
1104113 Assessment in Physical Education Learning
 การประเมินผลการเรียนรู้ทางพลศึกษา
2(2-0-4)
1104114 Classroom Action Research in Physical Education
 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนทางพลศึกษา
3(2-2-5)
1104115 Psychology for Physical Education Learning Management
 จิตวิทยาการจัดการเรียนรู้พลศึกษา
2(2-0-4)
 2.2.1.2 กลุ่มวิชาการสอนพลศึกษา    33 หน่วยกิต
 2.2.1.2.1 1.กลุ่มทักษะและการสอน    22 หน่วยกิต
 2.2.1.2.1.1 1.1.กลุ่มทักษะและการสอนกีฬาเดี่ยวและกิจกรรมทางกาย    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1101201 Skills and Teaching in Track and Field
 ทักษะและการสอนกรีฑา
2(1-2-3)
1102202 Skills and Teaching in Gymnastics
 ทักษะและการสอนยิมนาสติก
2(1-2-3)
1102203 Skills and Teaching in Rope Skipping
 ทักษะและการสอนกระโดดเชือก
2(1-2-3)
1102204 Skills and Teaching in Yoga
 ทักษะและการสอนโยคะ
2(1-2-3)
 2.2.1.2.1.2 1.2.กลุ่มทักษะและการสอนกีฬาที่ใช้แร็กเกต    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1101206 Skills and Teaching in Tennis
 ทักษะและการสอนเทนนิส
2(1-2-3)
1101205 Skills and Teaching in Table Tennis
 ทักษะและการสอนเทเบิลเทนนิส
2(1-2-3)
1102207 Skills and Teaching in Badminton
 ทักษะและการสอนแบดมินตัน
2(1-2-3)
1103208 Skills and Teaching in Golf
 ทักษะและการสอนกอล์ฟ
2(1-2-3)
1103209 Skills and Teaching in Hockey
 ทักษะและการสอนฮ็อกกี้
2(1-2-3)
 2.2.1.2.1.3 1.3.กลุ่มทักษะและการสอนกีฬาที่ใช้ลูกบอล    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1101210 Skills and Teaching in Basketball
 ทักษะและการสอนบาสเกตบอล
2(1-2-3)
1101211 Skills and Teaching in Football
 ทักษะและการสอนฟุตบอล
2(1-2-3)
1102212 Skills and Teaching in Volleyball
 ทักษะและการสอนวอลเลย์บอล
2(1-2-3)
1102213 Skills and Teaching in Takraw
 ทักษะและการสอนตะกร้อ
2(1-2-3)
1102214 Skills and Teaching in Petanque
 ทักษะและการสอนเปตอง
2(1-2-3)
1103215 Skills and Teaching in Handball
 ทักษะและการสอนแฮนด์บอล
2(1-2-3)
1103216 Skills and Teaching in Rugby Football
 ทักษะและการสอนรักบี้ฟุตบอล
2(1-2-3)
1103217 Skills and Teaching in Beach Volleyball
 ทักษะและการสอนวอลเลย์บอลชายหาด
2(1-2-3)
1103218 Skills and Teaching in Beach Football
 ทักษะและการสอนฟุตบอลชายหาด
2(1-2-3)
1103219 Skills and Teaching in Futsal
 ทักษะและการสอนฟุตซอล
2(1-2-3)
1103220 Skills and Teaching in Softball
 ทักษะและการสอนซอฟต์บอล
2(1-2-3)
 2.2.1.2.1.4 1.4.กลุ่มทักษะและการสอนกีฬาเกี่ยวกับจังหวะ    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1103221 Skills and Teaching in Social Dances
 ทักษะและการสอนลีลาศ
2(1-2-3)
1103222 Skills and Teaching in Aerobic Dances
 ทักษะและการสอนแอโรบิก
2(1-2-3)
1103223 Skills and Teaching in Rhythmic Activities
 ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ
2(1-2-3)
 2.2.1.2.1.5 1.5.กลุ่มทักษะและการสอนกีฬาทางน้ำ    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102224 Skills and Teaching in Swimming
 ทักษะและการสอนว่ายน้ำ
2(1-2-3)
1103225 Skills and Teaching in Scuba Diving
 ทักษะและการสอนดำน้ำ
2(1-2-3)
 2.2.1.2.1.6 1.6.กลุ่มทักษะและการสอนกีฬาไทย    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102226 Skills and Teaching in Swords and Poles
 ทักษะและการสอนกระบี่กระบอง
2(1-2-3)
1102227 Skills and Teaching in Games and Thai Folk Sports
 ทักษะและการสอนเกมและกีฬาพื้นเมืองไทย
2(1-2-3)
1103228 Skills and Teaching in MuayThai
 ทักษะและการสอนมวยไทย
2(1-2-3)
 2.2.1.2.1.7 1.7.กลุ่มทักษะและการสอนกีฬาต่อสู้    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1103229 Skills and Teaching in Boxing
 ทักษะและการสอนมวยสากล
2(1-2-3)
1103230 Skills and Teaching in Judo
 ทักษะและการสอนยูโด
2(1-2-3)
1103231 Skills and Teaching in Taekwondo
 ทักษะและการสอนเทควันโด
2(1-2-3)
1103232 Skills and Teaching in Self Defence
 ทักษะและการสอนศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
2(1-2-3)
1103233 Skills and Teaching in Pencak Silat
 ทักษะและการสอนปันจักสีลัต
2(1-2-3)
 2.2.1.2.2 2.กลุ่มการเป็นผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่กีฬา    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1103234 Athletics Coaching and Officiating
 ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกรีฑา
2(1-2-3)
1104235 Football Coaching and Officiating
 ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล
2(1-2-3)
1104236 Volleyball Coaching and Officiating
 ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
2(1-2-3)
1104237 Badminton Coaching and Officiating
 ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน
2(1-2-3)
1104238 Basketball Coaching and Officiating
 ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล
2(1-2-3)
1104239 Takraw Coaching and Officiating
 ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาตะกร้อ
2(1-2-3)
1104240 Table Tennis Coaching and Officiating
 ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส
2(1-2-3)
1104241 Tennis Coaching and Officiating
 ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาเทนนิส
2(1-2-3)
1104242 Petanque Coaching and Officiating
 ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาเปตอง
2(1-2-3)
1104243 Swimming Coaching and Officiating
 ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาว่ายน้ำ
2(1-2-3)
1104244 Golf Coaching and Officiating
 ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬากอล์ฟ
2(1-2-3)
1104245 MuayThai Coaching and Officiating
 ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬามวยไทย
2(1-2-3)
1104246 Boxing Coaching and Officiating
 ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬามวยสากล
2(1-2-3)
1104247 Judo Coaching and Officiating
 ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬายูโด
2(1-2-3)
1104248 Taekwondo Coaching and Officiating
 ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาเทควันโด
2(1-2-3)
1104249 Handball Coaching and Officiating
 ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาแฮนด์บอล
2(1-2-3)
1104250 Rugby Football Coaching and Officiating
 ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬารักบี้ฟุตบอล
2(1-2-3)
1104251 Beach Football Coaching and Officiating
 ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลชายหาด
2(1-2-3)
1104252 Beach Volleyball Coaching and Officiating
 ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด
2(1-2-3)
1104253 Futsal Coaching and Officiating
 ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล
2(1-2-3)
 2.2.1.2.3 3.ลูกเสือและนันทนาการ    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1103254 Leadership in Recreation and Camping
 ผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม
3(2-2-5)
1104255 Scout Advanced Unit Leader Training Course
 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง
2(1-2-3)
1104256 Community Recreation
 นันทนาการชุมชน
2(1-2-3)
1104257 Game and Group Dynamic Leader
 ผู้นำเกมและกลุ่มสัมพันธ์
2(1-2-3)
1104258 Sports and Exercise for Health
 กีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
 2.2.1.3 กลุ่มวิชาสุขศึกษา    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1101301 Philosophy of Health Education
 ปรัชญาสุขศึกษา
2(2-0-4)
1103302 Diseases Control and Prevention
 การควบคุมและป้องกันโรค
2(2-0-4)
1103303 Research in Health Education
 การวิจัยทางสุขศึกษา
2(2-0-4)
1103304 Principle of Health
 หลักการด้านสุขภาพ
2(2-0-4)
1103305 Consumer Health
 สุขภาพผู้บริโภค
2(2-0-4)
1103306 Measurement and Evaluation in Health Education
 การวัดและการประเมินผลทางสุขศึกษา
2(2-0-4)
1103307 Seminar in Health Education
 การสัมมนาสุขศึกษา
2(2-0-4)
 2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1104401 Curriculum and Learning Management in Physical Education and Health Education
 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
3(2-2-5)
1104402 Learning Management to Physical Education
 การจัดการเรียนรู้พลศึกษา
3(2-2-5)
 2.2.3 เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนเพิ่มเติม(เลือกจากกลุ่มทักษะ)    4 หน่วยกิต
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร. 088-3989991