ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
 สาขาวิชา : เธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒเธ›เธเธกเธงเธฑเธข
 สาขาวิชา : เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒเธ›เธเธกเธงเธฑเธข

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    9 หน่วยกิต
 1.1.1 บังคับเรียน    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1500301 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
1500303 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
 1.1.2 เลือกเรียน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1500304 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
1500310 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
1500311 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
1500314 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
1500315 Burmese for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
1500313 Malay for Communication
 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์    6 หน่วยกิต
 1.2.1 บังคับเรียน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2500309 Moral Principles Leading to Self Sufficiency
 เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง
3(3-0-6)
 1.2.2 เลือกเรียน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1500305 Information for Study Skill and Research
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3(3-0-6)
1510313 Philosophy and Religion
 ปรัชญาและศาสนา
3(3-0-6)
2000302 Aesthetic of Life
 สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
2000306 Art in Daily Life
 ศิลปะในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
2500301 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
 1.3.1 บังคับเรียน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2500308 Study for Local Development
 การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3(3-0-6)
 1.3.2 เลือกเรียน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2500302 Thai Living
 วิถีไทย
3(3-0-6)
2500303 Global Living
 วิถีโลก
3(3-0-6)
2500304 Man and Environment
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
2500310 Law in Daily Life
 กฏหมายในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
2500306 Sufficient Economy
 เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
2500305 Man and Socitey
 มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
2500307 Peace Studies
 สันติศึกษา
3(3-0-6)
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต
 1.4.1 บังคับเรียน    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4000306 Thinking and Decision Making
 การคิดและการตัดสินใจ
3(2-2-5)
4000307 Information Technology for Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
 1.4.2 เลือกเรียน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1000308 Sports and Exercise for Health
 กีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
4000305 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
4000309 Life and Energy
 ชีวิตกับพลังงาน
3(3-0-6)
4000311 Reproductive Health
 อนามัยการเจริญพันธุ์
3(3-0-6)
4000316 Environment in Daily Life
 สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
4000312 Introduction to Food and Nutrition
 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น
3(3-0-6)
4000313 Local Science
 วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
3(3-0-6)
4000314 Earth System Science
 วิทยาศาสตร์ระบบโลก
3(3-0-6)
4000315 Chemicals and Drugs in Daily Life
 สารเคมีและยาในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
4000317 Plants for Life
 พืชพรรณเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
4000318 Agricuturefor Quality of Life
 เกษตรเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
4000319 Mental Health in Daily Life
 สุขภาพจิตในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    129 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู    51 หน่วยกิต
 2.1.1 สาระความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพครู    30 หน่วยกิต
 2.1.1.1 บังคับเรียน    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1012107 Fundamental Education and Teachers Attribute
 พื้นฐานการศึกษาและความเป็นครู
3(2-2-5)
1022001 Languages for Teachers
 ภาษาสำหรับครู
2(1-2-3)
1033107 Innovation and Education Technology
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2(1-2-3)
1052509 Psychology and Guidance for Teachers
 จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู
3(2-2-5)
1023301 Learning Management
 หลักการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
1034203 Information Technology for Teachers
 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
2(1-2-3)
1022304 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
1043104 Principles of Learning Measurement and Evaluation
 หลักการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
1044408 Educational Research
 การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
1023660 Developing School Curriculum
 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2(1-2-3)
1064110 Classroom Management
 การบริหารจัดการห้องเรียน
2(1-2-3)
1083309 Education Management for Persons with Special Needs
 การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
2(2-0-4)
 2.1.1.2 สาระฝึกทักษะผู้ประกอบวิชาชีพครู    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1005807 Practicum 2
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(0-450-0)
1004804 Internship 2
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
2(0-90-0)
1003803 Internship 1
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
1(0-45-0)
1004806 Practicum 1
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1
6(0-450-0)
 2.1.1.3 สาระเพิ่มเติมวิชาเลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4080418 Introduction to Recreation for Teachers
 นันทนาการเบื้องต้นสำหรับครู
2(1-2-3)
1014108 Education Laws
 กฏหมายการศึกษา
2(2-0-4)
1020303 Remedial Teaching
 การสอนซ่อมเสริม
2(1-2-3)
1020307 Process Skill in Science
 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
1022902 Nature of Science
 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
1024301 Learning Management to Develop Learner’s Key Competencies
 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
2(1-2-3)
1024302 Learning Management to Develop Learner’s Desired Characteristics
 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2(1-2-3)
1025302 Student Development Activities
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2(1-2-3)
1030206 Utilization of Mass Media in Education
 การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
1030308 Instructional Supervision
 การนิเทศการสอน
2(1-2-3)
1033108 Design and Development for Learning Materials
 การออกแบบและพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้
2(1-2-3)
1033209 Operation and Maintenance of Learning Technology
 การใช้และการบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีการเรียนรู้
2(1-2-3)
1033210 Display and Exhibition
 การจัดแสดงและนิทรรศการ
2(1-2-3)
1040504 Computer Program for Research and Evaluation
 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยและประเมินผล
3(2-2-5)
1044409 Classroom Research
 การวิจัยในชั้นเรียน
2(1-2-3)
1050102 Creative Thinking Process
 การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
2(1-2-3)
1050511 Adolescence Guidance Psychology
 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น
2(1-2-3)
1060204 Knowledge Management in Education
 การจัดการความรู้ทางการศึกษา
2(1-2-3)
1064103 Planning and Educational Project Management
 การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนาการศึกษา
2(1-2-3)
4080406 Scout Basic Unit Leader Training Course
 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
2(1-2-3)
1020308 Design and Development for Learning Materials
 การออกแบบและการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
2(1-2-3)
1024307 Learning Management Skills
 ทักษะการจัดการเรียนรู้
2(1-2-3)
1051105 Developmental Psychology
 จิตวิทยาพัฒนาการ
2(1-2-3)
1052301 Human Relations for Teachers
 มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
2(1-2-3)
1001809 Comprehensive Sexuality Education
 เพศศึกษารอบด้าน
3(1-2-6)
1010203 Education for Community Development
 การศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน
2(1-2-3)
1023302 Learning Mamagement for Thinking Skills
 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
3(2-2-5)
 2.2 กลุ่มวิชาเอก    78 หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาเอกบังคับ    68 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1071102 Early Childhood Education
 การศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
1071301 Arts for Early Childhood Education
 ศิลปะสำหรับการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
1071101 Developmental Psychology and Early Child Rearing
 จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
1072102 Early Child Behavioral Studies
 การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
2(2-0-4)
1072401 Early Childhood and Play
 เด็กปฐมวัยกับการเล่น
3(2-2-5)
1071406 Tales and Literature for Early Childhood
 นิทานและวรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1072101 Personality of Early Childhood Teachers
 บุคลิกภาพครูปฐมวัย
2(2-0-4)
1072103 Health Care for Early Childhood
 การดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
1072301 Creative Thinking for Early Childhood
 ความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
1072303 Music and Movement for Early Childhood
 ดนตรี เพลงและการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
1072402 Media and Toys for Early Childhood
 สื่อและของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1072403 Didactic Games for Early Childhood
 เกมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
1073201 Early Childhood Curriculum
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
1073301 Language for Early Childhood
 ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1073302 Social Studies for Early Childhood
 สังคมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1073303 Thinking Skills for Early Childhood
 ทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย
2(2-0-4)
1073304 Science for Early Childhood
 วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1073305 Mathematics for Early Childhood
 คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1073308 Innovation for Early Childhood Education
 นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย
2(1-2-3)
1074501 Parent Education and Parent Involvement
 การให้การศึกษาและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
1074601 Developmental Assessment of Early Childhood
 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
1074701 Pre-school Management and Administration
 การจัดและบริหารสถานศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
1074901 Early Childhood Education Research
 การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
1074902 Seminar in Early Childhood Education
 การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
1074903 Independent Studies in Early Childhood Education
 โครงการศึกษาเอกเทศการศึกษาปฐมวัย
2(1-2-3)
 2.2.2 วิชาการสอนวิชาแอก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1074303 Learning Experience Management for Early Childhood 1
 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 1
3(2-2-5)
1074304 Learning Experience Management for Early Childhood 2
 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 2
3(2-2-5)
 2.2.3 วิชาเอกเลือก    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1072302 Dramatic Art for Early Childhood
 นาฏศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
1071104 Health and Hygiene for Mother and Child
 สุขภาพอนามัยสำหรับมารดาและเด็ก
2(2-0-4)
1071105 Family Studies
 ครอบครัวศึกษา
2(2-0-4)
1071403 Paper work Applications
 งานกระดาษ
2(1-2-3)
1072304 Physical Education and Reereation for Early Childhood
 พลศึกษาและนันทนาการสำหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
1072305 Music skills for Early Childhood Teachers
 ทักษะทางดนตรีสำหรับครูปฐมวัย
2(1-2-3)
1073101 English for Early Childhood Teachers
 ภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย
2(1-2-3)
1071402 Computer for Early Childhood Education
 คอมพิวเตอร์สำหรับการศึกษาปฐมวัย
2(1-2-3)
1073202 Management and Development for Early Childhood Program
 การจัดและการพัฒนาโปรแกรมสำหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
1073306 Thai Language Teaching for Cross Cultural Children
 การสอนภาษาไทยสำหรับเด็กต่างวัฒนธรรม
2(1-2-3)
1073307 English for Early Childhood
 ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
1073403 Puppets for Early Childhood
 หุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
1074101 Nutrition for Early Childhood
 โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
1074302 Agriculture for Early Childhood
 เกษตรกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร. 088-3989991