ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
 สาขาวิชา : เธซเธฅเธฑเธเธชเธนเธ•เธฃเนเธฅเธฐเธเธฒเธฃเธˆเธฑเธ”เธเธฒเธฃเน€เธฃเธตเธขเธ™เธฃเธนเน‰
 สาขาวิชา : เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒเธชเธฑเธ‡เธ„เธกเธจเธถเธเธฉเธฒ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    9 หน่วยกิต
 1.1.1 บังคับเรียน    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1500301 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
1500303 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
 1.1.2 เลือกเรียน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1500304 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
1500310 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
1500311 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
1500314 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
1500315 Burmese for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
1500313 Malay for Communication
 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์    6 หน่วยกิต
 1.2.1 บังคับเรียน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2500309 Moral Principles Leading to Self Sufficiency
 เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง
3(3-0-6)
 1.2.2 เลือกเรียน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1500305 Information for Study Skill and Research
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3(3-0-6)
1510313 Philosophy and Religion
 ปรัชญาและศาสนา
3(3-0-6)
2000302 Aesthetic of Life
 สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
2000306 Art in Daily Life
 ศิลปะในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
2500301 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
 1.3.1 บังคับเรียน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2500308 Study for Local Development
 การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3(3-0-6)
 1.3.2 เลือกเรียน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2500302 Thai Living
 วิถีไทย
3(3-0-6)
2500303 Global Living
 วิถีโลก
3(3-0-6)
2500304 Man and Environment
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
2500310 Law in Daily Life
 กฏหมายในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
2500306 Sufficient Economy
 เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
2500305 Man and Socitey
 มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
2500307 Peace Studies
 สันติศึกษา
3(3-0-6)
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต
 1.4.1 บังคับเรียน    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4000306 Thinking and Decision Making
 การคิดและการตัดสินใจ
3(2-2-5)
4000307 Information Technology for Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
 1.4.2 เลือกเรียน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1000308 Sports and Exercise for Health
 กีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
4000305 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
4000309 Life and Energy
 ชีวิตกับพลังงาน
3(3-0-6)
4000311 Reproductive Health
 อนามัยการเจริญพันธุ์
3(3-0-6)
4000316 Environment in Daily Life
 สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
4000312 Introduction to Food and Nutrition
 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น
3(3-0-6)
4000313 Local Science
 วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
3(3-0-6)
4000314 Earth System Science
 วิทยาศาสตร์ระบบโลก
3(3-0-6)
4000315 Chemicals and Drugs in Daily Life
 สารเคมีและยาในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
4000317 Plants for Life
 พืชพรรณเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
4000318 Agricuturefor Quality of Life
 เกษตรเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
4000319 Mental Health in Daily Life
 สุขภาพจิตในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    128 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู/กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ    53 หน่วยกิต
 2.1.1 บังคับเรียน    28 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1012107 Fundamental Education and Teachers Attribute
 พื้นฐานการศึกษาและความเป็นครู
3(2-2-5)
1022001 Languages for Teachers
 ภาษาสำหรับครู
2(1-2-3)
1033107 Innovation and Education Technology
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2(1-2-3)
1052509 Psychology and Guidance for Teachers
 จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู
3(2-2-5)
1023301 Learning Management
 หลักการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
1034203 Information Technology for Teachers
 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
2(1-2-3)
1022304 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
1043104 Principles of Learning Measurement and Evaluation
 หลักการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
1044408 Educational Research
 การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
1064110 Classroom Management
 การบริหารจัดการห้องเรียน
2(1-2-3)
1083309 Education Management for Persons with Special Needs
 การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
2(2-0-4)
 2.1.2 สาระฝึกทักษะผู้ประกอบวิชาชีพครู    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1005807 Practicum 2
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(0-450-0)
1004804 Internship 2
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
2(0-90-0)
1003803 Internship 1
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
1(0-45-0)
1004806 Practicum 1
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1
6(0-450-0)
 2.1.3 สาระผู้ประกอบวิชาชีพครูเฉพาะด้าน    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1023660 Developing School Curriculum
 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2(1-2-3)
1024701 Innovation of Learning Organization for Social Studies
 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เฉพาะสาขาสังคมศึกษา
2(1-2-3)
 2.1.4 สาระเพิ่ม    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1001809 Comprehensive Sexuality Education
 เพศศึกษารอบด้าน
3(1-2-6)
4080418 Introduction to Recreation for Teachers
 นันทนาการเบื้องต้นสำหรับครู
2(1-2-3)
1010203 Education for Community Development
 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
2(1-2-3)
1014108 Education Laws
 กฏหมายการศึกษา
2(2-0-4)
1020303 Remedial Teaching
 การสอนซ่อมเสริม
2(1-2-3)
1020307 Process Skill in Science
 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
1020308 Development of Learning Management Model
 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
2(1-2-3)
1022902 Nature of Science
 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
1023302 Learning Management for Thinking Skills
 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
2(1-2-3)
1024301 Learning Management to Develop Learner’s Key Competencies
 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
2(1-2-3)
1024302 Learning Management to Develop Learner’s Desired Characteristics
 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2(1-2-3)
1025302 Student Development Activities
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2(1-2-3)
1030206 Utilization of Mass Media in Education
 การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
1030308 Instructional Supervision
 การนิเทศการสอน
2(1-2-3)
1033108 Design and Development for Learning Materials
 การออกแบบและพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้
2(1-2-3)
1033209 Operation and Maintenance of Learning Technology
 การใช้และการบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีการเรียนรู้
2(1-2-3)
1033210 Display and Exhibition
 การจัดแสดงและนิทรรศการ
2(1-2-3)
1040504 Computer Program for Research and Evaluation
 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยและประเมินผล
3(2-2-5)
1044409 Classroom Research
 การวิจัยในชั้นเรียน
2(1-2-3)
1050102 Creative Thinking Process
 การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
2(1-2-3)
1050511 Adolescence Guidance Psychology
 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น
2(1-2-3)
1060204 Knowledge Management in Education
 การจัดการความรู้ทางการศึกษา
2(1-2-3)
1064103 Planning and Educational Project Management
 การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนาการศึกษา
2(1-2-3)
4080406 Scout Basic Unit Leader Training Course
 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
2(1-2-3)
1024307 Learning Management Skills
 ทักษะการจัดการเรียนรู้
2(1-2-3)
1051105 Developmental Psychology
 จิตวิทยาพัฒนาการ
2(1-2-3)
1052301 Human Relations for Teachers
 มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
2(1-2-3)
1060204 Knowledge Management in Education
 การจัดการความรู้ทางการศึกษา
2(1-2-3)
 2.2 กลุ่มวิชาเอก    75 หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาบังคับ    45 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1523101 Religious Studies
 ศาสนศึกษา
3(3-0-6)
1641201 World Civilization
 อารยธรรมโลก
3(3-0-6)
1642109 Thai History
 ประวัติศาสตร์ไทย
3(3-0-6)
2531102 Principles of Socilolgy
 หลักสังคมวิทยา
3(3-0-6)
2541101 Physical Geography
 ภูมิศาสตร์กายภาพ
3(2-2-5)
2551106 Thai Politics and Goverment
 การเมืองการปกครองของไทย
3(3-0-6)
2533206 Population Studies
 การศึกษาประชากร
3(3-0-6)
1642306 History of Southeast Asia
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
2541401 Maps and Map Interpretation
 แผนที่และการแปลความหมายแผนที่
3(2-2-5)
2541301 Regional Geography of the World
 ภูมิศาสตร์ ภูมิภาคโลก
3(3-0-6)
1643104 Local Stduies
 ท้องถิ่นศึกษา
3(3-0-6)
2504901 Introduction to Social Sciences Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น
3(2-2-5)
2541201 Economic Geography
 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
3(3-0-6)
2561103 Principles of Jurisprudence
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมาย
3(3-0-6)
3591102  Principle of Economics
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
 2.2.2 วิชาเลือก    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1642301 History of East Asia
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
3(3-0-6)
2542301 Analytical Geography of Thailand
 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์
3(3-0-6)
1511601 Logic
 ตรรกศาสตร์
3(3-0-6)
1512401 Ethics
 จริยศาสตร์
3(3-0-6)
1641205 Contemporary World Affairs
 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
3(3-0-6)
1642501 History of The United States of America
 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา
3(3-0-6)
1644201 History of the Role of the Great Powers after World War 2
 ประวัติศาสตร์บทบาทของชาติมหาอำนาจหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
3(3-0-6)
1644301 History of the Middle East
 ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง
3(3-0-6)
1644401 Europe 19th - 20 th Century
 ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่
3(3-0-6)
2532207 The Development of Thai Family and Community Quality of Life
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวและชุมชนไทย
3(3-0-6)
2533101 Social Problems
 ปัญหาสังคม
3(3-0-6)
2533205 Human Resource Development
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
2541102 Human Geography
 ภูมิศาสตร์มนุษย์
3(3-0-6)
2542205 Settlement Geography
 ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน
3(3-0-6)
2544207 Natural Resources and Environmental Management of Thailand
 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไทย
3(3-0-0)
2543201 Geograpy of Thai Tourism
 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย
3(2-2-5)
2543404 Geographic Information System
 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
3(3-0-6)
2551102 Introduction to Political Science
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
2551301 Thai Public Administration System
 ระบบบริหารราชการไทย
3(3-0-6)
2552101 Thai Local Government
 การปกครองท้องถิ่นไทย
3(3-0-6)
2552509 Constitution and Political Institution
 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3(3-0-6)
2553203 Peaceful Way and Conflict Management
 สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้ง
3(3-0-6)
2562308 Human Rights
 สิทธิมนุษยชน
3(3-0-6)
2571101 History of Economic Doctrines
 ประวัติและลัทธิเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
2572201 Economy of Thailand
 เศรษฐกิจประเทศไทย
3(3-0-6)
3551102 Cooperative Principle and Practice
 หลักและวิธีการสหกรณ์
3(3-0-6)
3592202 Agricultural Economics
 เศรษฐศาสตร์การเกษตร
3(3-0-6)
3592301 Introduction to Basic Economic Analysis
 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์เบื้องต้น
3(3-0-6)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร. 088-3989991