ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 สาขาวิชา : :-
 สาขาวิชา : 

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    24 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มสาระที่ 1 การคิดและการแก้ปัญหา    6 หน่วยกิต
 1.1.1 บังคับเรียน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN1101 Smart Thinking
 ฉลาดคิด
3(3-0-6)
 1.1.2 เลือกเรียน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN1102 King's Philosophy for Sustainable Integration
 ศาสตร์พระราชาเพื่อการบูรณาการที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
GEN1103 Social Engineer for Local Development
 วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3(2-2-5)
 1.2 กลุ่มสาระที่ 2 การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น    6 หน่วยกิต
 1.2.1 บังคับเรียน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN1201 Health Literacy
 รู้ทันสุขภาพ
3(2-2-5)
 1.2.2 เลือกเรียน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN1202 Public-Minded Citizens
 พลเมืองจิตสาธารณะ
3(3-0-6)
GEN1203 Global Citizens
 พลเมืองโลก
3(3-0-6)
GEN1204 Sustainable Lifestyles
 วิถีชีวิตที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
GEN1205 Disaster Intentions in the Modern World
 ใส่ใจภัยพิบัติในโลกสมัยใหม่
3(3-0-6)
GEN1206 Engineering Work in Daily Life
 งานช่างในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
GEN1207 Songkhla Charm
 เสน่ห์สงขลา
3(3-0-6)
GEN1208 Meditation for Life Development
 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
 1.3 กลุ่มสาระที่ 3 การสื่อสารระหว่างบุคคล    6 หน่วยกิต
 1.3.1 บังคับเรียน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN1301 Communicative English in Global Context
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทสากล
3(3-0-6)
 1.3.2 เลือกเรียน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN1302 Effective English in Professional Contexts
 ภาษาอังกฤษในบริบทการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3(3-0-6)
GEN1303 Arts of Using Thai Language
 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
GEN1304 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEN1305 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEN1306 Malay for Communication
 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEN1307 Indonesian for Communication
 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
 1.4 กลุ่มสาระที่ 4 การใช้เทคโนโลยี    3 หน่วยกิต
 1.4.1 เลือกเรียน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN1401 Digital Technology for New Normal Lifestyle
 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อชีวิตวิถีใหม่
3(2-2-5)
GEN1402 Cyber Security
 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
3(3-0-6)
GEN1403 Digital Information
 สารสนเทศดิจิทัล
3(3-0-6)
 1.5 กลุ่มสาระที่ 5 การเป็นผู้ประกอบการและการบริหารเงิน    3 หน่วยกิต
 1.5.1 เลือกเรียน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN1501 Entrepreneurship in the Digital Era
 การประกอบการยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
GEN1502 Finance in the Digital Era
 การเงินยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    102 หน่วยกิต
 2.1 วิชาชีพครู    42 หน่วยกิต
 2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครู    27 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1001102 Communication Strategies for Teachers
 กลยุทธ์การสื่อสารสำหรับครู
2(1-2-3)
1001202 Virtue Ethics for Teachers
 คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นครู
3(2-2-5)
1001302 Psychology for Teacher
 จิตวิทยาสำหรับครู
3(2-2-5)
1001502 Educational Philosophy and Curriculum Development
 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
1002402 School Administration and Educational Quality Assurance
 การบริหารสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
1002503 Learning Management Science and Classroom Management
 วิทยาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5)
1002602 Innovation and Information Technology for Communication and Learning
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3(2-2-5)
1002702 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
1003703 Research and Development and Learning
 การวิจัยและการพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
1004802 Self Development Report
 คุรุนิพนธ์
1(0-2-1)
 2.1.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    15 หน่วยกิต
 2.1.2.1 วิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1001903 Practicum in Profession of Teaching 1
 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
1(90)
1002903 Practicum in Profession of Teaching 2
 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
1(90)
1003902 Practicum in Profession of Teaching 3
 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3
1(90)
 2.1.2.2 วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1004905 Internship 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(540)
1004906 Internship 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(540)
 2.2 วิชาเอก    60 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ    39 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1111113 Principle of Thai Language
 หลักภาษาไทย
3(2-2-5)
1111210 Thai Literature Studies
 แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย
3(2-2-5)
1112211 Development of Thai Literature
 พัฒนาการของวรรณคดีไทย
3(2-2-5)
1112212 Modern Thai Literary Works
 วรรณกรรมไทยปัจจุบัน
3(2-2-5)
1111310 Listening Watching and Speaking
 การฟัง การดูและการพูดสำหรับครูภาษาไทย
3(2-2-5)
1111311 Reading and Thinking Developing Life
 การอ่านและคิดเพื่อพัฒนาชีวิต
3(2-2-5)
1111312 Writing for Academic Communication and Occupation
 การเขียนเพื่อการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ
3(2-2-5)
1112114 Linguistics for Thai Language Teacher
 ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย
3(2-2-5)
1112115 Foreign Languages in Thai Language
 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
3(2-2-5)
1112313 Art of Reading Thai Poetry
 ศิลปะการอ่านคำประพันธ์
3(2-2-5)
1112314 Creative Thinking and Creative Writing
 ความคิดสร้างสรรค์กับการสรรสร้างงานเขียน
3(2-2-5)
1113213 Best Selected Literatures in Textbooks
 วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน
3(2-2-5)
1113413 Learning Design of Thai Language
 การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
3(2-2-5)
 2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1113115 Integrative Thinking
 การคิดเชิงบูรณาการ
3(2-2-5)
1113116 Thai Dialectology
 ภาษาไทยถิ่น
3(2-2-5)
1113117 Thai Words and Expressions
 คำและสำนวนไทย
3(2-2-5)
1113118 Reading and Writing in Thai
 การอ่านและการเขียนคำไทย
3(2-2-5)
1113119 Development of Thai Text Book
 พัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย
3(2-2-5)
1113120 Language and Society
 ภาษากับสังคม
3(2-2-5)
1113214 Regional Literature
 วรรณกรรมท้องถิ่น
3(2-2-5)
1113215 World Views in Thai Literature
 โลกทัศน์ในวรรณกรรมไทย
3(2-2-5)
1113216 Folklore
 คติชนวิทยา
3(2-2-5)
1113217 Theory of Literary Criticism
 ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์
3(2-2-5)
1113218 Political and Social Literary Works
 วรรณกรรมสังคมและการเมือง
3(2-2-5)
1113219 Popular Culture for Thai Teaching
 วัฒนธรรมประชานิยมสำหรับการสอนภาษาไทย
3(2-2-5)
1113316 Speaking for Teachers
 วาทการสำหรับครู
3(2-2-5)
1113317 Writing Children’s Literature
 การเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็ก
3(2-2-5)
1113318 Language Usage for Advertising and Public Relation
 การใช้ภาษาในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
1113319 Writing Thai Poetry
 การเขียนคำประพันธ์ไทย
3(2-2-5)
1113414 Design and Production of Educational Media for Thai Language Learning Area
 การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3(2-2-5)
1113415 Measurement and Evaluation of Thai Language Teaching in 21st Century
 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
3(2-2-5)
1113416 Thai Language Research
 วิจัยทางภาษาไทย
3(2-2-5)
1113417 Camps and Recreation for Teaching Thai Language
 ค่ายและนันทนาการเพื่อการสอนภาษาไทย
3(2-2-5)
1113418 Thai Songs for Lessons
 เพลงไทยประกอบบทเรียน
3(2-2-5)
1113419 Thai Language Projects and Seminars
 โครงงานและสัมมนาภาษาไทย
3(2-2-5)
1113420 Thai Language Projects and Seminars for Children with Special Needs
 โครงงานและสัมมนาภาษาไทยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
3(2-2-5)
1113421 Teaching Thai Language to Foreigners
 การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
3(2-2-5)
1113422 Thai Language Teaching Skills for Students Inclusive Education
 ทักษะการสอนภาษาไทยสำหรับนักเรียนเรียนรวม
3(2-2-5)
1113423 Conference and Training Organizing
 การจัดการประชุมและฝึกอบรม
3(2-2-5)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร. 088-3989991