ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 สาขาวิชา : เธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒเธ›เธเธกเธงเธฑเธข
 สาขาวิชา : เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒเธ›เธเธกเธงเธฑเธข

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    24 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มสาระที่ 1 การคิดและการแก้ปัญหา    6 หน่วยกิต
 1.1.1 บังคับเรียน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN1101 Smart Thinking
 ฉลาดคิด
3(3-0-6)
 1.1.2 เลือกเรียน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN1102 King's Philosophy for Sustainable Integration
 ศาสตร์พระราชาเพื่อการบูรณาการที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
GEN1103 Social Engineer for Local Development
 วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3(2-2-5)
 1.2 กลุ่มสาระที่ 2 การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น    6 หน่วยกิต
 1.2.1 บังคับเรียน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN1201 Health Literacy
 รู้ทันสุขภาพ
3(2-2-5)
 1.2.2 เลือกเรียน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN1202 Public-Minded Citizens
 พลเมืองจิตสาธารณะ
3(3-0-6)
GEN1203 Global Citizens
 พลเมืองโลก
3(3-0-6)
GEN1204 Sustainable Lifestyles
 วิถีชีวิตที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
GEN1205 Disaster Intentions in the Modern World
 ใส่ใจภัยพิบัติในโลกสมัยใหม่
3(3-0-6)
GEN1206 Engineering Work in Daily Life
 งานช่างในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
GEN1207 Songkhla Charm
 เสน่ห์สงขลา
3(3-0-6)
GEN1208 Meditation for Life Development
 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
 1.3 กลุ่มสาระที่ 3 การสื่อสารระหว่างบุคคล    6 หน่วยกิต
 1.3.1 บังคับเรียน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN1301 Communicative English in Global Context
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทสากล
3(3-0-6)
 1.3.2 เลือกเรียน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN1302 Effective English in Professional Contexts
 ภาษาอังกฤษในบริบทการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3(3-0-6)
GEN1303 Arts of Using Thai Language
 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
GEN1304 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEN1305 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEN1306 Malay for Communication
 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEN1307 Indonesian for Communication
 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
 1.4 กลุ่มสาระที่ 4 การใช้เทคโนโลยี    3 หน่วยกิต
 1.4.1 เลือกเรียน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN1401 Digital Technology for New Normal Lifestyle
 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อชีวิตวิถีใหม่
3(2-2-5)
GEN1402 Cyber Security
 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
3(3-0-6)
GEN1403 Digital Information
 สารสนเทศดิจิทัล
3(3-0-6)
 1.5 กลุ่มสาระที่ 5 การเป็นผู้ประกอบการและการบริหารเงิน    3 หน่วยกิต
 1.5.1 เลือกเรียน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN1501 Entrepreneurship in the Digital Era
 การประกอบการยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
GEN1502 Finance in the Digital Era
 การเงินยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    102 หน่วยกิต
 2.1 วิชาชีพครู    42 หน่วยกิต
 2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครู    27 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1001102 Communication Strategies for Teachers
 กลยุทธ์การสื่อสารสำหรับครู
2(1-2-3)
1001202 Virtue Ethics for Teachers
 คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นครู
3(2-2-5)
1001302 Psychology for Teacher
 จิตวิทยาสำหรับครู
3(2-2-5)
1001502 Educational Philosophy and Curriculum Development
 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
1002402 School Administration and Educational Quality Assurance
 การบริหารสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
1002503 Learning Management Science and Classroom Management
 วิทยาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5)
1002602 Innovation and Information Technology for Communication and Learning
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3(2-2-5)
1002702 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
1003703 Research and Development and Learning
 การวิจัยและการพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
1004802 Self Development Report
 คุรุนิพนธ์
1(0-2-1)
 2.1.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    15 หน่วยกิต
 2.1.2.1 วิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1001903 Practicum in Profession of Teaching 1
 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
1(90)
1002903 Practicum in Profession of Teaching 2
 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
1(90)
1003902 Practicum in Profession of Teaching 3
 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3
1(90)
 2.1.2.2 วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1004905 Internship 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(540)
1004906 Internship 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(540)
 2.2 วิชาเอก    60 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1071110 Brain and Learning for Early Childhood
 สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1071111 Early Childhood Education
 การศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
1071113 Parenting and Learning Encouragement for Early Childhood
 การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1071305 Creative Arts for Early Childhood Education
 ศิลปะสร้างสรรค์สำหรับการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
1071313 Emotional and Social Intelligence for Early Childhood
 ความฉลาดทางอารมณ์และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1071401 Play for Early Childhood
 การเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1072313 Music, Song, Movement and Rhythm for Early Childhood
 ดนตรี เพลง การเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1072316 Science for Early Childhood
 วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1072408 Media and Toys for Early Childhood
 สื่อและของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1073317 Innovation for Early Childhood Education
 นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
1073320 Provision of Learning Experiences for Early Childhood
 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1073601 Development Evaluated for Early Childhood
 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
 2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1071112 Personality of Early Childhood Teachers
 บุคลิกภาพครูปฐมวัย
2(1-2-3)
1071501 Life of Skills for Teachers of Early Childhood
 ทักษะชีวิตสำหรับครูปฐมวัย
2(1-2-3)
1072101 Health and Safety of Early Childhood
 สุขภาวะและความปลอดภัยของเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1072314 Language for Early Childhood
 ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1072315 Helping Early Childhood with Special Needs
 การช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ
2(1-2-3)
1072317 English for Early Childhood
 ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1072318 Cultivation for Early Childhood
 การเพาะปลูกสำหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
1072319 Dramatic Art for Early Childhood
 นาฏศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
1072409 Tales for Early Childhood
 นิทานสำหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
1072501 Human Relation for Teachers
 มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
3(2-2-5)
1073318 Creative Thinking for Early Childhood
 ความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
1073319 Mathematics for Early Childhood
 คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
1073321 Thinking Skills for Early Childhood
 ทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1073406 Didactic Games for Early Childhood
 เกมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1073502 Family and Community Participation in Early Childhood Education
 การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร. 088-3989991