ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 สาขาวิชา : :-
 สาขาวิชา : 

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    24 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มสาระที่ 1 การคิดและการแก้ปัญหา    6 หน่วยกิต
 1.1.1 บังคับเรียน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN1101 Smart Thinking
 ฉลาดคิด
3(3-0-6)
 1.1.2 เลือกเรียน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN1102 King's Philosophy for Sustainable Integration
 ศาสตร์พระราชาเพื่อการบูรณาการที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
GEN1103 Social Engineer for Local Development
 วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3(2-2-5)
 1.2 กลุ่มสาระที่ 2 การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น    6 หน่วยกิต
 1.2.1 บังคับเรียน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN1201 Health Literacy
 รู้ทันสุขภาพ
3(2-2-5)
 1.2.2 เลือกเรียน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN1202 Public-Minded Citizens
 พลเมืองจิตสาธารณะ
3(3-0-6)
GEN1203 Global Citizens
 พลเมืองโลก
3(3-0-6)
GEN1204 Sustainable Lifestyles
 วิถีชีวิตที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
GEN1205 Disaster Intentions in the Modern World
 ใส่ใจภัยพิบัติในโลกสมัยใหม่
3(3-0-6)
GEN1206 Engineering Work in Daily Life
 งานช่างในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
GEN1207 Songkhla Charm
 เสน่ห์สงขลา
3(3-0-6)
GEN1208 Meditation for Life Development
 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
 1.3 กลุ่มสาระที่ 3 การสื่อสารระหว่างบุคคล    6 หน่วยกิต
 1.3.1 บังคับเรียน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN1301 Communicative English in Global Context
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทสากล
3(3-0-6)
 1.3.2 เลือกเรียน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN1302 Effective English in Professional Contexts
 ภาษาอังกฤษในบริบทการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3(3-0-6)
GEN1303 Arts of Using Thai Language
 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
GEN1304 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEN1305 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEN1306 Malay for Communication
 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEN1307 Indonesian for Communication
 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
 1.4 กลุ่มสาระที่ 4 การใช้เทคโนโลยี    3 หน่วยกิต
 1.4.1 เลือกเรียน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN1401 Digital Technology for New Normal Lifestyle
 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อชีวิตวิถีใหม่
3(2-2-5)
GEN1402 Cyber Security
 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
3(3-0-6)
GEN1403 Digital Information
 สารสนเทศดิจิทัล
3(3-0-6)
 1.5 กลุ่มสาระที่ 5 การเป็นผู้ประกอบการและการบริหารเงิน    3 หน่วยกิต
 1.5.1 เลือกเรียน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN1501 Entrepreneurship in the Digital Era
 การประกอบการยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
GEN1502 Finance in the Digital Era
 การเงินยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    97 หน่วยกิต
 2.1 วิชาชีพครู    42 หน่วยกิต
 2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครู    27 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1001102 Communication Strategies for Teachers
 กลยุทธ์การสื่อสารสำหรับครู
2(1-2-3)
1001202 Virtue Ethics for Teachers
 คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นครู
3(2-2-5)
1001302 Psychology for Teacher
 จิตวิทยาสำหรับครู
3(2-2-5)
1001502 Educational Philosophy and Curriculum Development
 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
1002402 School Administration and Educational Quality Assurance
 การบริหารสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
1002503 Learning Management Science and Classroom Management
 วิทยาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5)
1002602 Innovation and Information Technology for Communication and Learning
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3(2-2-5)
1002702 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
1003703 Research and Development and Learning
 การวิจัยและการพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
1004802 Self Development Report
 คุรุนิพนธ์
1(0-2-1)
 2.1.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    15 หน่วยกิต
 2.1.2.1 วิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1001903 Practicum in Profession of Teaching 1
 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
1(90)
1002903 Practicum in Profession of Teaching 2
 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
1(90)
1003902 Practicum in Profession of Teaching 3
 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3
1(90)
 2.1.2.2 วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1004905 Internship 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(540)
1004906 Internship 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(540)
 2.2 วิชาเอก    57 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ    48 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1101101 History Philosophy and Principles of Physical Education
 ประวัติ ปรัชญาและหลักการทางพลศึกษา
2(2-0-4)
1101203 Skills of Athletics
 ทักษะกีฬากรีฑา
1(0-2-1)
1101301 Human Anatomy and Physiology for Physical Education Teachers
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับครูพลศึกษา
3(2-2-5)
1101302 Exercise Physiology for Physical Education Teachers
 สรีรวิทยาการออกกำลังกายสำหรับครูพลศึกษา
3(2-2-5)
1101303 Basic Movement and Physical Activity
 การเคลื่อนไหวพื้นฐานเเละกิจกรรมทางกาย
3(2-2-5)
1102101 Administration of Physical Education in School
 การบริหารหลักสูตรพลศึกษาในโรงเรียน
3(2-2-5)
1102201 Skills of Swimming
 ทักษะกีฬาว่ายน้ำ
1(0-2-1)
1102301 Kinesiology for Physical Education
 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา
3(2-2-5)
1102302 Learning and Development of Motor Skills
 การเรียนรู้และการพัฒนาทักษะกลไก
2(1-2-3)
1102303 Basic Care and First Aid
 การดูแลและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3(2-2-5)
1103101 Seminar in Physical Education
 การสัมมนาทางพลศึกษา
2(1-2-3)
1103301 Sports coach
 การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา
3(2-2-5)
1103302 Safety and Life Saving in Water
 ความปลอดภัยทางน้ำ
3(2-2-5)
1103501 Learning Management and Curriculums of Physical Education
 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้พลศึกษา
3(2-2-5)
1103502 Assessment in Physical Education Learning
 การประเมินผลการเรียนรู้พลศึกษา
2(1-2-3)
1103503 Learning Management and Curriculums of Health Education
 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา
3(2-2-5)
1103504 Research in Physical Education
 การวิจัยปฏิบัติการพลศึกษาในชั้นเรียน
3(2-2-5)
1103505 Methodology Of Physical Education Learning Management
 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้พลศึกษา
3(1-4-4)
1103506 Physical Education for Special Needs Students
 การพลศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
2(1-2-3)
 2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1081101 Introduction to Special Education
 ความรู้ทางการศึกษาพิเศษ
3(2-2-5)
1081102 Hygiene and Safety Education for Children with Special Needs
 สุขอนามัยและสวัสดิศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
3(2-2-5)
1081203 Psychological Aspects of Children with Special Needs
 จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
3(2-2-5)
1081204 Identify and Assessment of Children with Special Needs
 การคัดแยกและประเมินเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
3(2-2-5)
1082205 Early Intervention Services
 การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
3(2-2-5)
1082306 Basic Thai Sign Language
 ภาษามือไทยเบื้องต้น
3(2-2-5)
1082307 Assistive Technology, Media and Accommodation for Children with Special Needs
 เทคโนโลยี สื่อ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
3(2-2-5)
1083210 Community Based Rehabilitation for Persons with Disabilities
 การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน
3(2-2-5)
1083211 Sports Recreation and Alternative Therapy for Children with Special Education
 กีฬา นันทนาการและศาสตร์ทางเลือกสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
3(2-2-5)
1083308 Thai Braille
 อักษรเบรลล์ไทย
3(2-2-5)
1083409 Behavior Management for Children with Special Needs
 การจัดการพฤติกรรมเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
3(2-2-5)
1083410 Learning Management of Special Education
 การจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาพิเศษ
3(2-2-5)
1101201 Skills of Football
 ทักษะกีฬาฟุตบอล
1(0-2-1)
1101202 Skills of Basketball
 ทักษะกีฬาบาสเกตบอล
1(0-2-1)
1101204 Skills of Volleyball
 ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล
1(0-2-1)
1101205 Skills of Badminton
 ทักษะกีฬาแบดมินตัน
1(0-2-1)
1101206 Skills of Rhythmic Activities
 ทักษะกิจกรรมเข้าจังหวะ
1(0-2-1)
1102202 Skills for Boxing
 ทักษะกีฬามวย
1(0-2-1)
1102203 Skills of Flexibility Activities
 ทักษะกิจกรรมความยืดหยุ่น
1(0-2-1)
1102204 Skills of Swords and Poles
 ทักษะกีฬากระบี่กระบอง
1(0-2-1)
1103204 Skills of Sepak Takraw
 ทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ
1(0-2-1)
1103205 Skills of Tennis
 ทักษะกีฬาเทนนิส
1(0-2-1)
1103206 Skills of Table Tennis
 ทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
1103207 Sports Referee
 การเป็นผู้ตัดสินกีฬา
1(0-2-1)
1103401 Games and Recreation Camp Activities
 เกมและกิจกรรมค่ายนันทนาการ
3(2-2-5)
1103402 Sport and Exercise for Health
 กีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
1103403 Health Promotion and Care
 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
3(2-2-5)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร. 088-3989991