ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 สาขาวิชา : :-
 สาขาวิชา : 

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EDLA001 English Speaking and Listening Skills
 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
EDLA002 English Usage for Communication
 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
EDLA003 English for Professional Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(2-2-5)
EDLA004 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EDHU001 Aesthetic
 สุนทรียะ
3(2-2-5)
EDHU002 21st Century Skills for Living and Occupations
 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3(2-2-5)
EDSO001 Potency Citizenship
 พลเมืองที่เข้มแข็ง
3(2-2-5)
EDSO002 The King Wisdom for Local Development
 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3(2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EDSC001 Health Promotion and Care
 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
3(2-2-5)
EDSC002 Logical thinking
 การคิดเชิงเหตุผล
3(2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    103 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู    40 หน่วยกิต
 2.1.1 วิชาชีพครู    28 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1001101 Language for Communication
 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
1001201 Ethics and Spirituality for Teachers
 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3(2-2-5)
1001301 Psychology for Teacher
 จิตวิทยาสำหรับครู
3(2-2-5)
1002401 Education Administration and Quality Assurance in Education
 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
1002501 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
1002502 Instructional
 วิทยาการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
1002601 Innovation and Information Technology for Educational Communication and Learning
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3(2-2-5)
1002701 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
1003702 Research and Development in Innovation and Learning
 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3(2-2-5)
1004801 Individual Development Plan
 ครุนิพนธ์
1(0-2-1)
 2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1001901 Internship 1
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
2(180)
1002902 Internship 2
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
2(180)
1003903 Internship 3
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
2(180)
1004904 Internship 4
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
6(540)
 2.2 กลุ่มวิชาเอก    62 หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาเอกบังคับ    41 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1051101 Principles and Fundamental Theories in Psychology
 หลักการและทฤษฎีพื้นฐานทางจิตวิทยา
3(2-2-5)
1051102 Developmental Psychology
 จิตวิทยาพัฒนาการ
3(2-2-5)
1051103 Learning Psychology
 จิตวิทยาการเรียนรู้
3(2-2-5)
1051104 Personality and Self-adjustment Psychology
 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว
3(2-2-5)
1051105 Adolescence Psychology and Bully-coping
 จิตวิทยาวัยรุ่นและการรับมือกับการถูกกลั่นแกล้ง
3(2-2-5)
1051301 Guidance Principles and Using Technology in Guidance
 หลักการแนะแนวและการใช้เทคโนโลยีในการแนะแนว
3(2-2-5)
1052201 Life and Occupation Planning for New Normal
 การวางแผนชีวิตและอาชีพในฐานวิถีชีวิตใหม่
3(2-2-5)
1052301 Psychological Well-being for New Normal Life
 สุขภาวะทางจิตในรูปแบบการดำเนินชีวิตวิถีใหม่
3(2-2-5)
1052302 Psychology and Guidance Assessment and Evaluation
 การวัดและประเมินผลทางจิตวิทยาและการแนะแนว
3(2-2-5)
1052303 Arranging Guidance Activities for Life Skills Development
 การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
3(2-2-5)
1053201 Counseling Theories and Processes
 ทฤษฎีและกระบวนการให้การปรึกษา
3(2-2-5)
1053401 Practicum in Counseling Psychology and Guidance
 การฝึกปฏิบัติการทางจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
2(180)
1053402 Integration of Psychological and Guidance Learning Management
 บูรณาการการจัดการเรียนรู้ทางจิตวิทยาและการแนะแนว
3(2-2-5)
1053403 Psychological and Guidance Innovation Design
 การออกแบบนวัตกรรมทางจิตวิทยาและการแนะแนว
3(2-2-5)
 2.2.2 วิชาเอกเลือก    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1052101 Social and Community Psychology
 จิตวิทยาสังคมและชุมชน
3(2-2-5)
1052401 Psychology for Persons with Special Needs
 จิตวิทยาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
3(2-2-5)
1053101 Behavior Modification
 การปรับพฤติกรรม
3(2-2-5)
1053102 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3(2-2-5)
1053103 Abnormal Psychology
 จิตวิทยาอปกติ
3(2-2-5)
1053202 Case Studies
 การศึกษาบุคคลเป็นรายกรณี
3(2-2-5)
1053203 Group Counseling
 การให้การปรึกษาแบบกลุ่ม
3(2-2-5)
1053204 Sex Education Psychology
 จิตวิทยาเพศศึกษา
3(2-2-5)
1053205 Psychology of Family and Counseling
 จิตวิทยาครอบครัวและการให้การปรึกษา
3(2-2-5)
1053206 Adults and Elderly Psychology and Life and Death
 จิตวิทยาผู้ใหญ่ วัยสูงอายุกับชีวิตและความตาย
3(2-2-5)
1053207 Counseling in Multi-cultural Society
 การให้การปรึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
1053301 Games and Activities for Brain Development
 เกมและกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมอง
3(2-2-5)
1054401 Independent Studies in Psychology and Guidance
 การศึกษาเอกเทศทางจิตวิทยาและการแนะแนว
3(2-2-5)
1054402 Seminars in Psychology and Guidance
 สัมมนาทางจิตวิทยาและการแนะแนว
3(2-2-5)
1054403 Thinking and Self-development
 การคิดกับการพัฒนาตน
3(2-2-5)
1054404 Human Resources Development Psychology
 จิตวิทยาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)
1054405 Positive Psychology and Individual Growth
 จิตวิทยาเชิงบวกและความงอกงามส่วนบุคคล
3(2-2-5)
1054406 Sports Psychology
 จิตวิทยาการกีฬา
3(2-2-5)
 3 กลุ่มวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร. 088-3989991