ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 สาขาวิชา : :-
 สาขาวิชา : 

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EDLA001 English Speaking and Listening Skills
 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
EDLA002 English Usage for Communication
 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
EDLA003 English for Professional Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(2-2-5)
EDLA004 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EDHU001 Aesthetic
 สุนทรียะ
3(2-2-5)
EDHU002 21st Century Skills for Living and Occupations
 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3(2-2-5)
EDSO001 Potency Citizenship
 พลเมืองที่เข้มแข็ง
3(2-2-5)
EDSO002 The King Wisdom for Local Development
 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3(2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EDSC001 Health Promotion and Care
 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
3(2-2-5)
EDSC002 Logical thinking
 การคิดเชิงเหตุผล
3(2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    106 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู    40 หน่วยกิต
 2.1.1 วิชาชีพครู    28 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1001101 Language for Communication
 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
1001201 Ethics and Spirituality for Teachers
 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3(2-2-5)
1001301 Psychology for Teacher
 จิตวิทยาสำหรับครู
3(2-2-5)
1002401 Education Administration and Quality Assurance in Education
 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
1002501 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
1002502 Instructional
 วิทยาการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
1002601 Innovation and Information Technology for Educational Communication and Learning
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3(2-2-5)
1002701 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
1003702 Research and Development in Innovation and Learning
 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3(2-2-5)
1004801 Individual Development Plan
 ครุนิพนธ์
1(0-2-1)
 2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1001901 Internship 1
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
2(180)
1002902 Internship 2
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
2(180)
1003903 Internship 3
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
2(180)
1004904 Internship 4
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
6(540)
 2.2 กลุ่มวิชาเอก    66 หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาเอกบังคับ    42 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1161401 Thai History
 ประวัติศาสตร์ไทย
3(2-2-5)
1161501 Physical Geography
 ภูมิศาสตร์กายภาพ
3(2-2-5)
1161201 Principle of Sociology
 หลักสังคมวิทยา
3(2-2-5)
1162101 Religions Study
 ศาสนาศึกษา
3(2-2-5)
1161202 Thai Politics
 การเมืองการปกครองไทย
3(2-2-5)
1161402 South-East Asia History
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(2-2-5)
1161502 Thailand Geography
 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
3(2-2-5)
1162203 Basic Law
 กฎหมายเบื้องต้น
3(2-2-5)
1162301 Basic Economics
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(2-2-5)
1162403 Global Civilization
 อารยธรรมโลก
3(2-2-5)
1162503 Geography Instruments and Geoinformatics
 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
3(2-2-5)
1162504 Environment and Population Study
 สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา
3(2-2-5)
1163102 Buddhism Dhamma and Dhammology
 หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา
3(2-2-5)
1163204 Digital Society Culture
 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
 2.2.2 วิชาเอกเลือก    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1163601 Ethics Morality Moral
 จริยศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม
3(2-2-5)
1163602 Innovations and Digital Media for Social Study
 นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา
3(2-2-5)
1163603 Educational Science in Social Study Teaching
 วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา
3(2-2-5)
1163604 ASEAN Studies Learning Management
 การจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา
3(2-2-5)
1163605 History Learning Management
 การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
3(2-2-5)
1163606 Thailand and The World Economy
 ประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก
3(2-2-5)
1163607 Globalization
 ความเป็นสกลทรรศน์
3(2-2-5)
1163608 Local Study
 ท้องถิ่นศึกษา
3(2-2-5)
1163609 Civics, Culture and Life in Society Learning Management
 การจัดการเรียนการสอนสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม ละการดำเนินชีวิตในสังคม
3(2-2-5)
1163610 Economics Learning Management
 การจัดการเรียนการสอนสาระเศรษฐศาสตร์
3(2-2-5)
1163611 Geography Learning Management
 การจัดการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
1164612 Social Study Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา
3(2-2-5)
1164613 Action Research for Social Study
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา
3(2-2-5)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร. 088-3989991