ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 สาขาวิชา : :-
 สาขาวิชา : 

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EDLA001 English Speaking and Listening Skills
 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
EDLA002 English Usage for Communication
 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
EDLA003 English for Professional Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(2-2-5)
EDLA004 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EDHU001 Aesthetic
 สุนทรียะ
3(2-2-5)
EDHU002 21st Century Skills for Living and Occupations
 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3(2-2-5)
EDSO001 Potency Citizenship
 พลเมืองที่เข้มแข็ง
3(2-2-5)
EDSO002 The King Wisdom for Local Development
 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3(2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EDSC001 Health Promotion and Care
 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
3(2-2-5)
EDSC002 Logical thinking
 การคิดเชิงเหตุผล
3(2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    101 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู    40 หน่วยกิต
 2.1.1 วิชาชีพครู    28 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1001101 Language for Communication
 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
1001201 Ethics and Spirituality for Teachers
 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3(2-2-5)
1001301 Psychology for Teacher
 จิตวิทยาสำหรับครู
3(2-2-5)
1002401 Education Administration and Quality Assurance in Education
 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
1002501 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
1002502 Instructional
 วิทยาการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
1002601 Innovation and Information Technology for Educational Communication and Learning
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3(2-2-5)
1002701 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
1003702 Research and Development in Innovation and Learning
 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3(2-2-5)
1004801 Individual Development Plan
 ครุนิพนธ์
1(0-2-1)
 2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1001901 Internship 1
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
2(180)
1002902 Internship 2
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
2(180)
1003903 Internship 3
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
2(180)
1004904 Internship 4
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
6(540)
 2.2 กลุ่มวิชาเอก    61 หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาเอกบังคับ    40 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1101105 History Philosophy and Principles of Physical Education
 ประวัติ ปรัชญาและหลักการทางพลศึกษา
2(2-0-4)
1101302 Human Anatomy and Physiology for Physical Education
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับครูพลศึกษา
3(2-2-5)
1101401 Basic Movement
 การเคลื่อนไหวพื้นฐาน
2(1-2-3)
1101202 Skills and Teaching in Tracks and Fields
 ทักษะและการสอนกรีฑา
2(1-2-3)
1101204 Skills and Teaching in Swimming
 ทักษะและการสอนว่ายน้ำ
2(1-2-3)
1101303 Physiology of Exercisefor Physical Education
 สรีรวิทยาการออกกำลังกายสำหรับครูพลศึกษา
2(1-2-3)
1102401 Kinesiology for Physical Education
 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา
3(2-2-5)
1102402 Learning and Development of Motor Skills
 การเรียนรู้และการพัฒนาทักษะกลไก
2(1-2-3)
1102601 First Aids and Basic Sports Injury
 การดูแลเบื้องต้นและการปฐมพยาบาล
3(2-2-5)
1102701 Administration of Physical Education in School
 การบริหารหลักสูตรพลศึกษาในโรงเรียน
3(2-2-5)
1102702 Test and Enhancement in Physical Fitness
 การทดสอบและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
2(1-2-3)
1103701 Learning Management and Curriculums of Physical Education
 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้พลศึกษา
3(2-2-5)
1103702 Assessment in Physical Education Learning
 การประเมินผลการเรียนรู้พลศึกษา
2(1-2-3)
1103703 Physical education for Special Needs Students
 การพลศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
2(1-2-3)
1103704 Research in Physical Education
 การวิจัยปฏิบัติการพลศึกษาในชั้นเรียน
2(1-2-3)
1104101 Seminar in Physical Education
 การสัมมนาทางพลศึกษา
2(1-2-3)
1104701 Methodology Of Physical Education Learning Management
 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้พลศึกษา
3(1-4-4)
 2.2.2 วิชาเอกเลือก    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1101203 Skills and Teaching in Volleyball
 ทักษะและการสอนวอลเลย์บอล
2(1-2-3)
1101205 Skills and Teaching in Football
 ทักษะและการสอนฟุตบอล
2(1-2-3)
1102201 Skills and Teaching in Gymnastics
 ทักษะและการสอนยิมนาสติก
2(1-2-3)
1102205 Skills and Teaching in Badminton
 ทักษะและการสอนแบดมินตัน
2(1-2-3)
1102206 Skills and Teaching in Rhythmic Activities
 ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ
2(1-2-3)
1103201 Skills and Teaching in Basketball
 ทักษะและการสอนบาสเกตบอล
2(1-2-3)
1103202 Skills and Teaching in MuayThai
 ทักษะและการสอนมวยไทย
2(1-2-3)
1103203 Skills and Teaching in Swords and Poles
 ทักษะและการสอนกระบี่กระบอง
2(1-2-3)
1103204 Skills and Teaching in Tennis
 ทักษะและการสอนเทนนิส
2(1-2-3)
1103705 Games and Recreation Camp Activities
 เกมและกิจกรรมค่ายนันทนาการ
3(2-2-5)
1104102 Exercise for health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร. 088-3989991