ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 สาขาวิชา : :-
 สาขาวิชา : 

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EDLA001 English Speaking and Listening Skills
 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
EDLA002 English Usage for Communication
 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
EDLA003 English for Professional Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(2-2-5)
EDLA004 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EDHU001 Aesthetic
 สุนทรียะ
3(2-2-5)
EDHU002 21st Century Skills for Living and Occupations
 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3(2-2-5)
EDSO001 Potency Citizenship
 พลเมืองที่เข้มแข็ง
3(2-2-5)
EDSO002 The King Wisdom for Local Development
 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3(2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EDSC001 Health Promotion and Care
 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
3(2-2-5)
EDSC002 Logical thinking
 การคิดเชิงเหตุผล
3(2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    103 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู    40 หน่วยกิต
 2.1.1 วิชาชีพครู    28 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1001101 Language for Communication
 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
1001201 Ethics and Spirituality for Teachers
 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3(2-2-5)
1001301 Psychology for Teacher
 จิตวิทยาสำหรับครู
3(2-2-5)
1002401 Education Administration and Quality Assurance in Education
 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
1002501 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
1002502 Instructional
 วิทยาการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
1002601 Innovation and Information Technology for Educational Communication and Learning
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3(2-2-5)
1002701 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
1003702 Research and Development in Innovation and Learning
 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3(2-2-5)
1004801 Individual Development Plan
 ครุนิพนธ์
1(0-2-1)
 2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1001901 Internship 1
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
2(180)
1002902 Internship 2
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
2(180)
1003903 Internship 3
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
2(180)
1004904 Internship 4
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
6(540)
 2.2 กลุ่มวิชาเอก    63 หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาเอกบังคับ    42 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1071106 Brain Development and Early Childhood Learning
 สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1071109 Early Childhood Education
 การศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
1071302 Arts Activities for Early Childhood Students
 การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
1071107 Take Caring and Learning Encouragement for Early Childhood Students
 การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1071108 Heath Care and Safety for Early Childhood Students
 การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1071303 Movement Activities for Early Childhood Students
 ลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1072310 Emotional Quotient and Social Quotient Activities for Early Childhood Students
 การจัดกิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1072311 Language and Communication Activities for Early Childhood Students
 การจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1072312 Physical Development Activities for Early Childhood Students
 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1072405 Playing Activities Management for Early Childhood Students Learning
 การจัดกิจกรรมการเล่นเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1073309 Science and Mathematic Activities for Early Childhood Students
 การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1073310 Integrated Learning Experience for Children Under Three Years Old
 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
3(2-2-5)
1073313 Thinking Skills Development Activities for Early Childhood Students
 การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1073314 Experience Management to Enhance Integrated Learning for Children Age Between Three to Six.
 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี
3(2-2-5)
 2.2.2 วิชาเอกเลือก    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1072404 Didactic Games for Early Childhood
 เกมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1072406 Literatures and Stories for Early Childhood Students
 วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1072407 Media and Toys for Early Childhood Students
 สื่อและของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1073311 Creative Thinking for Early Childhood
 ความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1073312 Special Needed Early Childhood Students Take Caring
 การช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
3(2-2-5)
1073315 English Activities for Early Childhood
 การจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1073316 Gardening for Early Childhood
 การจัดกิจกรรมเพาะปลูกสำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1073405 Tales for Early Childhood
 นิทานสำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
1073501 Family and Community Participation in Early Childhood Education
 การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
1074304 Experience Management to Encourage Learning for Specific Children Groups
 การจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
3(2-2-5)
1074904 Seminar in Early Childhood Education Development Trend
 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในอนาคต
3(2-2-5)
1074905 Applying Knowledge to Create Innovation
 การต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรม
3(2-2-5)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร. 088-3989991