ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 สาขาวิชา : :-
 สาขาวิชา : 

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EDLA001 English Speaking and Listening Skills
 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
EDLA002 English Usage for Communication
 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
EDLA003 English for Professional Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(2-2-5)
EDLA004 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EDHU001 Aesthetic
 สุนทรียะ
3(2-2-5)
EDHU002 21st Century Skills for Living and Occupations
 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3(2-2-5)
EDSO001 Potency Citizenship
 พลเมืองที่เข้มแข็ง
3(2-2-5)
EDSO002 The King Wisdom for Local Development
 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3(2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EDSC001 Health Promotion and Care
 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
3(2-2-5)
EDSC002 Logical thinking
 การคิดเชิงเหตุผล
3(2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    103 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู    40 หน่วยกิต
 2.1.1 วิชาชีพครู    28 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1001101 Language for Communication
 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
1001201 Ethics and Spirituality for Teachers
 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3(2-2-5)
1001301 Psychology for Teacher
 จิตวิทยาสำหรับครู
3(2-2-5)
1002401 Education Administration and Quality Assurance in Education
 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
1002501 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
1002502 Instructional
 วิทยาการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
1002601 Innovation and Information Technology for Educational Communication and Learning
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3(2-2-5)
1002701 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
1003702 Research and Development in Innovation and Learning
 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3(2-2-5)
1004801 Individual Development Plan
 ครุนิพนธ์
1(0-2-1)
 2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1001901 Internship 1
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
2(180)
1002902 Internship 2
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
2(180)
1003903 Internship 3
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
2(180)
1004904 Internship 4
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
6(540)
 2.2 กลุ่มวิชาเอก    63 หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาเอกบังคับ    42 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4221103 Chemistry for Teacher 1
 เคมีสำหรับครู 1
3(2-2-5)
4331116 Biology for Teacher 1
 ชีววิทยาสำหรับครู 1
3(2-2-5)
4141801 Physic for Teacher 1
 ฟิสิกส์สำหรับครู 1
3(2-2-5)
4561111 Mathematic for Science Teaching
 คณิตศาสตร์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
1173101 Science Learning Management for Elementary School
 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
1173102 Science Learning Management for Secondary School
 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
3(2-2-5)
4141802 Physic for Teacher 2
 ฟิสิกส์สำหรับครู 2
3(2-2-5)
4142601 Earth Science
 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
3(2-2-5)
4142602 Astronomy and Space
 ดาราศาสตร์และอวกาศ
3(2-2-5)
4143401 Electricity and Energy
 ไฟฟ้าและพลังงาน
3(2-2-5)
4143604 Environmental Science
 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
4143904 Research for Science Learning Development
 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
4221104 Chemistry for Teacher 2
 เคมีสำหรับครู 2
3(2-2-5)
4331117 Biology for Teacher 2
 ชีววิทยาสำหรับครู 2
3(2-2-5)
 2.2.2 วิชาเอกเลือก    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1170101 STEM Education
 สะเต็มศึกษา
3(2-2-5)
1170202 Nature and Science Investigation
 ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
4142603 Physical Science
 วิทยาศาสตร์กายภาพ
3(2-2-5)
4143903 Scientific Projects and Activities
 โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
4144701 Computing Science
 วิทยาการคำนวณ
3(2-2-5)
4144901 Seminar in Science and Science Teaching
 สัมมนาวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
4223707 Science Laboratory in School
 การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
3(2-2-5)
4332106 Biological Science
 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3(2-2-5)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร. 088-3989991