ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 สาขาวิชา : :-
 สาขาวิชา : 

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EDLA001 English Speaking and Listening Skills
 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
EDLA002 English Usage for Communication
 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
EDLA003 English for Professional Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(2-2-5)
EDLA004 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EDHU001 Aesthetic
 สุนทรียะ
3(2-2-5)
EDHU002 21st Century Skills for Living and Occupations
 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3(2-2-5)
EDSO001 Potency Citizenship
 พลเมืองที่เข้มแข็ง
3(2-2-5)
EDSO002 The King Wisdom for Local Development
 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3(2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EDSC001 Health Promotion and Care
 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
3(2-2-5)
EDSC002 Logical thinking
 การคิดเชิงเหตุผล
3(2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    103 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู    40 หน่วยกิต
 2.1.1 วิชาชีพครู    28 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1001101 Language for Communication
 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
1001201 Ethics and Spirituality for Teachers
 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3(2-2-5)
1001301 Psychology for Teacher
 จิตวิทยาสำหรับครู
3(2-2-5)
1002401 Education Administration and Quality Assurance in Education
 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
1002501 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
1002502 Instructional
 วิทยาการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
1002601 Innovation and Information Technology for Educational Communication and Learning
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3(2-2-5)
1002701 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
1003702 Research and Development in Innovation and Learning
 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3(2-2-5)
1004801 Individual Development Plan
 ครุนิพนธ์
1(0-2-1)
 2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1001901 Internship 1
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
2(180)
1002902 Internship 2
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
2(180)
1003903 Internship 3
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
2(180)
1004904 Internship 4
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
6(540)
 2.2 กลุ่มวิชาเอก    63 หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาเอกบังคับ    43 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1141701 Mathematic Principal
 หลักการทางคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
1141702 Number System
 ระบบจำนวน
3(2-2-5)
1141703 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3(2-2-5)
1141704 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3(2-2-5)
1141705 Basic Geometry
 เรขาคณิตเบื้องต้น
3(2-2-5)
1142204 Mathematic Learning Management for Elementary School
 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
1142303 Digital Technology for Mathematic Learning Management
 เทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3(2-2-5)
1142304 English for Mathematic Teaching
 ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3(2-2-5)
1142502 Mathematic Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3(2-2-5)
1142706 Probability and Statistic
 ความน่าจะเป็นและสถิติ
3(2-2-5)
1142707 Linear Algebra
 พีชคณิตเชิงเส้น
3(2-2-5)
1143205 Mathematic Learning Management for Secondary School
 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3(2-2-5)
1143206 Mathematic Learning Management for High School
 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3(2-2-5)
1143403 Mathematic Activity
 การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
1144602 Seminar in Mathematics Education
 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา
1(0-2-1)
 2.2.2 วิชาเอกเลือก    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1143404 STEM Education
 การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
3(2-2-5)
1143603 Mathematic Education Research
 การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา
3(2-2-5)
1144003 Mathematic Problem Solving
 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
1144102 History and Development of Mathematic
 ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
1144305 Computing Science
 วิทยาการคำนวณ
3(2-2-5)
1144708 Discrete Mathematic
 วิยุตคณิต
3(2-2-5)
1144709 Abstract Algebra
 พีชคณิตนามธรรม
3(2-2-5)
1144710 Equation Theory
 ทฤษฎีสมการ
3(2-2-5)
1144711 Mathematic Analyze
 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
1144712 Number Theory
 ทฤษฎีจำนวน
3(2-2-5)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร. 088-3989991