ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 สาขาวิชา : :-
 สาขาวิชา : 

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EDLA001 English Speaking and Listening Skills
 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
EDLA002 English Usage for Communication
 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
EDLA003 English for Professional Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(2-2-5)
EDLA004 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EDHU001 Aesthetic
 สุนทรียะ
3(2-2-5)
EDHU002 21st Century Skills for Living and Occupations
 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3(2-2-5)
EDSO001 Potency Citizenship
 พลเมืองที่เข้มแข็ง
3(2-2-5)
EDSO002 The King Wisdom for Local Development
 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3(2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EDSC001 Health Promotion and Care
 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
3(2-2-5)
EDSC002 Logical thinking
 การคิดเชิงเหตุผล
3(2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    103 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู    40 หน่วยกิต
 2.1.1 วิชาชีพครู    28 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1001101 Language for Communication
 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
1001201 Ethics and Spirituality for Teachers
 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3(2-2-5)
1001301 Psychology for Teacher
 จิตวิทยาสำหรับครู
3(2-2-5)
1002401 Education Administration and Quality Assurance in Education
 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
1002501 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
1002502 Instructional
 วิทยาการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
1002601 Innovation and Information Technology for Educational Communication and Learning
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3(2-2-5)
1002701 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
1003702 Research and Development in Innovation and Learning
 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3(2-2-5)
1004801 Individual Development Plan
 ครุนิพนธ์
1(0-2-1)
 2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1001901 Internship 1
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
2(180)
1002902 Internship 2
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
2(180)
1003903 Internship 3
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
2(180)
1004904 Internship 4
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
6(540)
 2.2 กลุ่มวิชาเอก    63 หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาเอกบังคับ    42 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1121103 English Structure for Teachers of English
 หลักภาษาสำหรับครูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
1121202 Listening and Speaking for Teachers of English
 การฟังและการพูดสำหรับครูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
1121104 Linguistics and Digital Technology for English Language Teaching
 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
1122104 Phonetics and Phonology for Teachers of English
 สัทศาสตร์และสัทวิทยาสำหรับครูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
1122105 Advanced Grammar for Teachers of English
 ไวยากรณ์ขั้นสูงสำหรับครูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
1122106 Translation for Teachers of English
 การแปลสำหรับครูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
1122801 Material Development and Learning Innovations in English Language Teaching
 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
1123502 Curriculum and English Learning Activities
 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
1123503 English Language Assessment
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
1123504 English Language Learning Management for the 21st- century Learners
 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
3(2-2-5)
1123805 Research in English Language Teaching
 การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
1123806 Seminar in English Language Teaching
 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
1124804 Integration of Academic Reading and Development of English Teachers Association
 การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนาองค์กรวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
1124805 English for Language Proficiency Tests
 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน
3(2-2-5)
 2.2.2 วิชาเอกเลือก    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1121501 English Classroom Management
 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
1121302 Critical Reading for Teachers of English
 การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์สำหรับครูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
1122402 Academic Writing for Teachers of English
 การเขียนเชิงวิชาการสำหรับครูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
1122601 Literary Works for English Language Teaching
 วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
1123505 Learning Management for Thinking Skill Development through Children Literature
 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยวรรณกรรมสำหรับเด็ก
3(2-2-5)
1123807 Text Analysis
 การวิเคราะห์ตำราเรียน
3(2-2-5)
1124701 World Cultures for Teachers of English
 วัฒนธรรมโลกสำหรับครูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
1124807 English for Career
 ภาษาอังกฤษวิชาชีพ
3(2-2-5)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร. 088-3989991