ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 สาขาวิชา : :-
 สาขาวิชา : 

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EDLA001 English Speaking and Listening Skills
 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
EDLA002 English Usage for Communication
 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
EDLA003 English for Professional Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(2-2-5)
EDLA004 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EDHU001 Aesthetic
 สุนทรียะ
3(2-2-5)
EDHU002 21st Century Skills for Living and Occupations
 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3(2-2-5)
EDSO001 Potency Citizenship
 พลเมืองที่เข้มแข็ง
3(2-2-5)
EDSO002 The King Wisdom for Local Development
 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3(2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EDSC001 Health Promotion and Care
 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
3(2-2-5)
EDSC002 Logical thinking
 การคิดเชิงเหตุผล
3(2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    103 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู    40 หน่วยกิต
 2.1.1 วิชาชีพครู    28 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1001101 Language for Communication
 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
1001201 Ethics and Spirituality for Teachers
 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3(2-2-5)
1001301 Psychology for Teacher
 จิตวิทยาสำหรับครู
3(2-2-5)
1002401 Education Administration and Quality Assurance in Education
 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
1002501 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
1002502 Instructional
 วิทยาการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
1002601 Innovation and Information Technology for Educational Communication and Learning
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3(2-2-5)
1002701 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
1003702 Research and Development in Innovation and Learning
 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3(2-2-5)
1004801 Individual Development Plan
 ครุนิพนธ์
1(0-2-1)
 2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1001901 Internship 1
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
2(180)
1002902 Internship 2
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
2(180)
1003903 Internship 3
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
2(180)
1004904 Internship 4
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
6(540)
 2.2 กลุ่มวิชาเอก    63 หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาเอกบังคับ    42 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1111203 The Study of Thai Literature
 แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย
3(2-2-5)
1111302 Listening Watching and Speaking
 การฟัง การดูและการพูดสำหรับครูภาษาไทย
3(2-2-5)
1111107 Principles of Thai Language
 หลักภาษาไทย
3(2-2-5)
1111303 Reading and Thinking Developing Life
 การอ่านและคิดพัฒนาชีวิต
3(2-2-5)
1111304 Writing for Academic Communication and Occupation
 การเขียนเพื่อการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ
3(2-2-5)
1112110 Foreign Languages in Thai Language
 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
3(2-2-5)
1112111 Linguistics for Thai Language Teacher
 ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย
3(2-2-5)
1112204 The Development of Thai Literature
 พัฒนาการของวรรณคดีไทย
3(2-2-5)
1112205 Literature and Creative Criticism
 วรรณกรรมกับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์
3(2-2-5)
1112305 Creative Thinking and Creative Writing
 ความคิดสร้างสรรค์กับการสรรสร้างงานเขียน
3(2-2-5)
1112306 The Art of Read Aloud
 ศิลปะการอ่านออกเสียง
3(2-2-5)
1113207 The Best Selected Literatures in Textbooks
 วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน
3(2-2-5)
1113408 Instructional of Thai Language
 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
3(2-2-5)
1114411 Project and Seminar
 โครงงานและสัมมนาภาษาไทย
3(2-2-5)
 2.2.2 วิชาเอกเลือก    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1111108 Thai Dialectology
 ภาษาไทยถิ่น
3(2-2-5)
1112109 The Development of Thai Language
 พัฒนาการของภาษาไทย
3(2-2-5)
1112206 Regional Literature
 วรรณกรรมท้องถิ่น
3(2-2-5)
1112307 Teaching Thai as a Foreign Language
 การสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
3(2-2-5)
1112308 World Views in Thai Literature
 โลกทัศน์ในวรรณกรรมไทย
3(2-2-5)
1113209 Folklore
 คติชนวิทยา
3(2-2-5)
1113309 Integrative Thinking
 การคิดเชิงบูรณาการ
3(2-2-5)
1113404 Learning Design of Thai Language
 การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
3(2-2-5)
1113405 Design and Production of Educational Media of Thai Language Learning Area
 การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3(2-2-5)
1113406 Measurement and Evaluation of Thai Language Teaching in 21st Century
 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21
3(2-2-5)
1113407 Classroom Action Research
 วิจัยในชั้นเรียน
3(2-2-5)
1113409 Organization of Thai Language Activities
 การจัดกิจกรรมวิชาภาษาไทย
3(2-2-5)
1113410 Thai Songs for Lessons
 เพลงไทยประกอบบทเรียน
3(2-2-5)
1114412 Project and Seminar for Children with Special Needs
 โครงงานและสัมมนาภาษาไทยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
3(2-2-5)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร. 088-3989991