เมนูหลัก

หลักสูตรที่เปิดสอน
    คณะ 
     สาขาวิชาหน่วยกิต ปีหลักสูตรปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ   
  สาขาวิชา : การศึกษาปฐมวัย   
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย1322567 4 2.00
  สาขาวิชา : :-    
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย1392562 4 2.00
  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย1562562 4 2.00
  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย1502567 4 2.00
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์1402562 4 2.00
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์1302567 4 2.00
  สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว1382564 4 2.00
  สาขาวิชาพลศึกษา1372562 4 2.00
  สาขาวิชาพลศึกษา1292567 4 2.00
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ02562 4 2.00
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1392562 4 2.00
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ02563 4 2.00
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1292567 4 2.00
  สาขาวิชาภาษาไทย1392562 4 2.00
  สาขาวิชาภาษาไทย1322567 4 2.00
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป1392562 4 2.00
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป1292567 4 2.00
  สาขาวิชาสังคมศึกษา1422562 4 2.00
  สาขาวิชาสังคมศึกษา (แผน ก)02567 4 2.00
  สาขาวิชาสังคมศึกษา(สตูล)1422562 4 2.00
  สาขาวิชาสังคมศึกษา(สตูล)1322567 4 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ   
  สาขาวิชา : พลศึกษาและนันทนาการ   
  สาขาวิชาพลศึกษา1692558 5 2.00
  สาขาวิชา : หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้   
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์1662554 5 2.00
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1642554 5 2.00
  สาขาวิชาภาษาไทย1642554 5 2.00
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป1642554 5 2.00
  สาขาวิชาสังคมศึกษา1642554 5 2.00
  สาขาวิชา : การศึกษาปฐมวัย   
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย1652554 5 2.00
  สาขาวิชา : การศึกษาพิเศษ   
  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ1642554 5 2.00
  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย1702558 5 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ   
  สาขาวิชา : บริหารการศึกษา   
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ก)512559 2 3.00
  สาขาวิชา : หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้   
  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (แผน ก)02566 2 2.00
  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ (แผน ก)02566 2 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคพิเศษ   
  สาขาวิชา : บริหารการศึกษา   
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ก)542559 2 3.00
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ข)512559 2 3.00
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ข)422559 2 3.00
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ข)422559 2 3.00
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ก) (แผน ก)542565 2 2.00
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ข) (แผน ข)542565 2 2.00
  สาขาวิชา : หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้   
  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (แผน ข)02566 2 2.00
  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิชาเอกการสอนภาษาไทย (แผน ข)02566 2 2.00
  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิชาเอกการสอนภาษาไทย (แผน ข)02566 2 2.00
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร. 088-3989991