เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2567  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE17 มิ.ย. 2567 10:00 น.23 ก.ค. 2567 23:59 น.
  -นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน17 มิ.ย. 2567 10:00 น.23 ก.ค. 2567 23:59 น.
  -นักศึกษาเก่าลงทะเบียน17 มิ.ย. 2567 10:00 น.23 ก.ค. 2567 23:59 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ.3 / มคอ.4 ผ่านระบบออนไลน์1 ก.ค. 2567 0:00 น.7 ก.ค. 2567 23:59 น.
  -เริ่มการเรียนการสอน8 ก.ค. 2567 8:00 น.8 ก.ค. 2567 8:00 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา8 ก.ค. 2567 9:00 น.23 ก.ค. 2567 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา8 ก.ค. 2567 9:00 น.23 ก.ค. 2567 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการถอนรายวิชา8 ก.ค. 2567 9:00 น.23 ก.ค. 2567 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา8 ก.ค. 2567 9:00 น.23 ก.ค. 2567 23:59 น.
  -ช่วงวันทำยกเลิกรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)24 ก.ค. 2567 0:00 น.18 ต.ค. 2567 23:59 น.
 • ช่วงวันทำยกเลิกรายวิชา Online (ได้รับผลการเรียน W)24 ก.ค. 2567 0:00 น.18 ต.ค. 2567 23:59 น.
  -ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา8 ก.ค. 2567 0:00 น.25 ต.ค. 2567 23:59 น.
 • ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร26 ส.ค. 2567 8:30 น.8 ก.ย. 2567 23:59 น.
 • ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร26 ส.ค. 2567 8:30 น.8 ก.ย. 2567 23:59 น.
 • วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด9 ก.ย. 2567 8:00 น.9 ก.ย. 2567 8:00 น.
 • ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด26 ส.ค. 2567 8:30 น.8 ก.ย. 2567 23:59 น.
  -ช่วงของการลาพักการเรียน26 ส.ค. 2567 8:30 น.25 ต.ค. 2567 16:30 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา7 ก.ย. 2567 0:00 น.25 ต.ค. 2567 23:59 น.
 • ช่วงวันสอบกลางภาค2 ก.ย. 2567 8:30 น.6 ก.ย. 2567 16:30 น.
  -คณะส่งรายงานการสอน24 ก.ค. 2567 0:00 น.9 ส.ค. 2567 23:59 น.
  -วันสุดท้ายของการเรียน25 ต.ค. 2567 23:59 น.25 ต.ค. 2567 23:59 น.
 • ช่วงการสอบปลายภาค28 ต.ค. 2567 8:30 น.4 พ.ย. 2567 16:30 น.
  -ช่วงวันของการส่งผลการเรียน28 ต.ค. 2567 0:02 น.14 พ.ย. 2567 23:59 น.
 • ช่วงของการเปิดระบบส่งเกรดออนไลน์28 ต.ค. 2567 0:00 น.14 พ.ย. 2567 23:59 น.
  -คณะส่งผลการเรียนซึ่งอนุมัติแล้วของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา11 พ.ย. 2567 8:30 น.11 พ.ย. 2567 12:00 น.
  -คณะส่งผลการเรียนซึ่งอนุมัติแล้วของนักศึกษาที่ไม่สำเร็จการศึกษา15 พ.ย. 2567 8:30 น.15 พ.ย. 2567 12:00 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ.5 / มคอ.6 ผ่านระบบออนไลน์5 พ.ย. 2567 0:01 น.4 ธ.ค. 2567 23:59 น.
  -ช่วงของการยื่นคำร้องยกเว้น/เทียบโอนวิชาเรียน นักศึกษาชั้นปี 125 ต.ค. 2567 9:25 น.25 ต.ค. 2567 16:30 น.
  -ช่วงของการยื่นคำร้องขอสอบปลายภาครายวิชาที่ขาดสอบ28 ต.ค. 2567 9:31 น.11 พ.ย. 2567 16:30 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่งรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ15 ต.ค. 2567 9:33 น.15 ต.ค. 2567 16:30 น.
  -ช่วงของการยื่นคำร้องขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบกลางภาค2 ก.ย. 2567 9:35 น.13 ก.ย. 2567 16:35 น.
  -วันปิดภาคเรียน5 พ.ย. 2567 9:38 น.5 พ.ย. 2567 9:38 น.
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร. 088-3989991