เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-ช่วงการเปิดรายวิชาเรียนเพิ่ม1 มิ.ย. 2566 8:30 น.17 ก.ค. 2566 16:30 น.
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE19 มิ.ย. 2566 10:00 น.17 ก.ค. 2566 23:59 น.
  -นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน19 มิ.ย. 2566 10:00 น.17 ก.ค. 2566 23:59 น.
  -นักศึกษาเก่าลงทะเบียน19 มิ.ย. 2566 10:00 น.17 ก.ค. 2566 23:59 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ.3 / มคอ.4 ผ่านระบบออนไลน์26 มิ.ย. 2566 0:00 น.2 ก.ค. 2566 23:59 น.
  -เริ่มการเรียนการสอน3 ก.ค. 2566 8:00 น.3 ก.ค. 2566 8:00 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา3 ก.ค. 2566 9:00 น.17 ก.ค. 2566 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา3 ก.ค. 2566 9:00 น.17 ก.ค. 2566 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการถอนรายวิชา3 ก.ค. 2566 9:00 น.17 ก.ค. 2566 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา3 ก.ค. 2566 9:00 น.17 ก.ค. 2566 23:59 น.
  -ช่วงวันทำยกเลิกรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)18 ก.ค. 2566 0:00 น.16 ต.ค. 2566 23:59 น.
 • ช่วงวันทำยกเลิกรายวิชา Online (ได้รับผลการเรียน W)18 ก.ค. 2566 0:00 น.16 ต.ค. 2566 23:59 น.
  -ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา3 ก.ค. 2566 0:00 น.20 ต.ค. 2566 23:59 น.
 • ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร21 ส.ค. 2566 8:30 น.3 ก.ย. 2566 23:59 น.
 • ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร21 ส.ค. 2566 8:30 น.3 ก.ย. 2566 23:59 น.
 • วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด4 ก.ย. 2566 8:00 น.4 ก.ย. 2566 8:00 น.
 • ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด21 ส.ค. 2566 8:30 น.3 ก.ย. 2566 23:59 น.
  -ช่วงของการลาพักการเรียน21 ส.ค. 2566 8:30 น.20 ต.ค. 2566 16:30 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา2 ก.ย. 2566 0:00 น.20 ต.ค. 2566 23:59 น.
 • ช่วงวันสอบกลางภาค28 ส.ค. 2566 8:30 น.1 ก.ย. 2566 16:30 น.
  -คณะส่งรายงานการสอน24 ก.ค. 2566 0:00 น.7 ส.ค. 2566 23:59 น.
  -วันสุดท้ายของการเรียน20 ต.ค. 2566 23:59 น.20 ต.ค. 2566 23:59 น.
 • ช่วงการสอบปลายภาค24 ต.ค. 2566 8:30 น.31 ต.ค. 2566 16:30 น.
  -ช่วงวันของการส่งผลการเรียน24 ต.ค. 2566 0:02 น.9 พ.ย. 2566 23:59 น.
 • ช่วงของการเปิดระบบส่งเกรดออนไลน์24 ต.ค. 2566 0:00 น.9 พ.ย. 2566 23:59 น.
  -คณะส่งผลการเรียนซึ่งอนุมัติแล้วของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา7 พ.ย. 2566 8:30 น.7 พ.ย. 2566 12:00 น.
  -คณะส่งผลการเรียนซึ่งอนุมัติแล้วของนักศึกษาที่ไม่สำเร็จการศึกษา10 พ.ย. 2566 8:30 น.10 พ.ย. 2566 12:00 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ.5 / มคอ.6 ผ่านระบบออนไลน์1 พ.ย. 2566 0:01 น.30 พ.ย. 2566 23:59 น.
  -ช่วงของการยื่นคำร้องยกเว้น/เทียบโอนวิชาเรียน นักศึกษาชั้นปี 13 ก.ค. 2566 9:25 น.20 ต.ค. 2566 16:30 น.
  -ช่วงของการยื่นคำร้องขอสอบปลายภาครายวิชาที่ขาดสอบ24 ต.ค. 2566 9:31 น.8 พ.ย. 2566 9:31 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่งรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ20 ต.ค. 2566 9:33 น.20 ต.ค. 2566 16:33 น.
  -ช่วงของการยื่นคำร้องขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบกลางภาค28 ส.ค. 2566 9:35 น.18 ก.ย. 2566 16:35 น.
  -วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอสอบกับกรรมการกลาง (ตารางสอบซ้ำซ้อน)17 ก.ค. 2566 9:36 น.17 ก.ค. 2566 16:30 น.
  -วันปิดภาคเรียน1 พ.ย. 2566 9:38 น.1 พ.ย. 2566 9:38 น.
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร. 088-3989991