เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-ช่วงการเปิดรายวิชาเรียนเพิ่ม15 มิ.ย. 2563 8:30 น.31 ก.ค. 2563 16:30 น.
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE10 ก.ค. 2563 9:00 น.17 ก.ค. 2563 23:59 น.
  -นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน10 ก.ค. 2563 9:00 น.17 ก.ค. 2563 23:59 น.
  -นักศึกษาเก่าลงทะเบียน10 ก.ค. 2563 9:00 น.17 ก.ค. 2563 23:59 น.
  -หยุดวันเข้าพรรษา6 ก.ค. 2563 9:30 น.6 ก.ค. 2563 16:30 น.
  -หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา7 ก.ค. 2563 8:02 น.7 ก.ค. 2563 17:02 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ.3 / มคอ.4 ผ่านระบบออนไลน์11 ก.ค. 2563 0:00 น.17 ก.ค. 2563 23:59 น.
  -เริ่มการเรียนการสอน20 ก.ค. 2563 8:30 น.18 พ.ย. 2563 16:30 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา20 ก.ค. 2563 8:30 น.3 ส.ค. 2563 23:59 น.
 • ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา20 ก.ค. 2563 8:30 น.3 ส.ค. 2563 23:59 น.
 • ช่วงวันทำการถอนรายวิชา20 ก.ค. 2563 8:30 น.3 ส.ค. 2563 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา20 ก.ค. 2563 8:30 น.3 ส.ค. 2563 23:59 น.
  -ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา20 มิ.ย. 2563 8:30 น.27 พ.ย. 2563 15:30 น.
  -ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด3 ส.ค. 2563 8:30 น.12 พ.ย. 2563 15:45 น.
 • ช่วงวันทำยกเลิกรายวิชา Online (ได้รับผลการเรียน W)4 ส.ค. 2563 6:00 น.12 พ.ย. 2563 23:59 น.
  -ช่วงวันทำยกเลิกรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)4 ส.ค. 2563 6:00 น.12 พ.ย. 2563 23:59 น.
  -คณะส่งรายงานการสอน3 ส.ค. 2563 6:00 น.14 ส.ค. 2563 23:59 น.
 • ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร3 ส.ค. 2563 8:00 น.12 พ.ย. 2563 15:30 น.
  -ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร3 ส.ค. 2563 9:00 น.12 พ.ย. 2563 15:30 น.
  -วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด13 พ.ย. 2563 0:00 น.13 พ.ย. 2563 15:30 น.
  -ช่วงของการลาพักการเรียน30 ส.ค. 2563 8:30 น.16 พ.ย. 2563 16:30 น.
  -หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ12 ส.ค. 2563 8:51 น.12 ส.ค. 2563 16:51 น.
  -วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอสอบกับกรรมการกลาง (ตารางสอบซ้ำซ้อน)14 ก.ย. 2563 8:30 น.25 ก.ย. 2563 16:30 น.
  -ช่วงวันสอบกลางภาค14 ก.ย. 2563 8:30 น.18 ก.ย. 2563 16:30 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบกลางภาค สำหรับรายวิชาที่สอบ ช่วงที่ 130 ส.ค. 2563 8:30 น.30 ส.ค. 2563 14:30 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบกลางภาค สำหรับรายวิชาที่สอบ ช่วงที่ 24 ก.ย. 2563 8:30 น.4 ก.ย. 2563 14:30 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา26 ต.ค. 2563 8:00 น.18 พ.ย. 2563 23:59 น.
  -หยุดชดเชยวันหยุดวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร9 พ.ย. 2563 0:00 น.9 พ.ย. 2563 11:02 น.
  -วันสุดท้ายของการเรียน18 พ.ย. 2563 8:30 น.18 พ.ย. 2563 16:30 น.
  -ช่วงของการยื่นคำร้องขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบกลางภาค14 ก.ย. 2563 8:30 น.25 ก.ย. 2563 16:30 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่งรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ12 พ.ย. 2563 8:30 น.12 พ.ย. 2563 16:30 น.
  -ช่วงการสอบปลายภาค23 พ.ย. 2563 8:30 น.30 พ.ย. 2563 16:30 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบปลายภาค สำหรับรายวิชาที่สอบช่วงที่ 117 พ.ย. 2563 8:30 น.17 พ.ย. 2563 14:30 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบปลายภาค สำหรับรายวิชาที่สอบช่วงที่ 220 พ.ย. 2563 8:30 น.20 พ.ย. 2563 14:30 น.
  -วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอสอบปลายภาค (รายวิชาที่ขาดสอบ) ภาคเรียนที่ 323 พ.ย. 2563 8:30 น.9 ธ.ค. 2563 16:30 น.
  -ชั้นปี 1-330 ส.ค. 2563 9:01 น.16 พ.ย. 2563 9:01 น.
  -ชั้นปีอื่นๆ30 ส.ค. 2563 9:02 น.16 พ.ย. 2563 9:02 น.
 • ช่วงวันของการส่งผลการเรียน17 พ.ย. 2563 0:00 น.30 พ.ย. 2563 12:00 น.
  -ช่วงของการเปิดระบบส่งเกรดออนไลน์23 พ.ย. 2563 0:00 น.9 ธ.ค. 2563 12:00 น.
  -วันปิดภาคเรียน1 ธ.ค. 2563 8:52 น.1 ธ.ค. 2563 16:52 น.
  -ช่วงของการยื่นคำร้องยกเว้น/เทียบโอนวิชาเรียน นักศึกษาชั้นปี 127 พ.ย. 2563 8:30 น.27 พ.ย. 2563 16:03 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ.5 / มคอ.6 ผ่านระบบออนไลน์1 ธ.ค. 2563 8:30 น.30 ธ.ค. 2563 23:59 น.
  -คณะส่งผลการเรียนซึ่งอนุมัติแล้วของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา9 ธ.ค. 2563 8:30 น.9 ธ.ค. 2563 16:30 น.
  -คณะส่งผลการเรียนซึ่งอนุมัติแล้วของนักศึกษาที่ไม่สำเร็จการศึกษา9 ธ.ค. 2563 8:30 น.9 ธ.ค. 2563 16:30 น.
  -วันสุดท้ายของการแก้เกรด I30 พ.ย. 2563 8:30 น.30 พ.ย. 2563 16:30 น.
  -ชั้นปี 1-330 ส.ค. 2563 9:30 น.16 พ.ย. 2563 9:30 น.
  -ชั้นปีอื่นๆ30 ส.ค. 2563 9:30 น.16 พ.ย. 2563 9:30 น.
  -หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.1010 พ.ย. 2563 9:41 น.10 พ.ย. 2563 9:41 น.
  -หยุดวันปิยมหาราช23 ต.ค. 2563 9:41 น.23 ต.ค. 2563 9:41 น.
  -หยุดชดเชยวันสงกรานต์27 ก.ค. 2563 10:41 น.27 ก.ค. 2563 10:41 น.
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร. 074-336-933 ต่อ 323