เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อาคาร 72 คหกรรมศาสตร์ใหม่
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จ. 4863304
, 01
L401
  4863216
, 01
L401
อ. 4864201
, 01
L401
  4861401
, 01
L401
 
พ.  4861103
, 02
L401
     
พฤ.   4864501
, 01
L401
  4331113
, 02
L401
 
ศ.  4861104
, 01
L401
     
 
ส.
 
         
 
อา.
 
         

รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
23 พ.ย. 256310:45-12:45สอบปลายภาค
3613204 : Developing Application Program for Business กลุ่ม 1
24 พ.ย. 256313:45-15:45สอบปลายภาค
4864402 : English for Home Economics กลุ่ม 1
25 พ.ย. 256310:45-12:45สอบปลายภาค
4863201 : Education for Consumers กลุ่ม 1
25 พ.ย. 256313:45-15:45สอบปลายภาค
4363701 : Marine Biotechnology กลุ่ม 1
26 พ.ย. 256308:30-10:30สอบปลายภาค
5101101 : Mathematics for Food Production and Food Product Management กลุ่ม 1
26 พ.ย. 256310:45-12:45สอบปลายภาค
4612101 : System Analysis and Design กลุ่ม 1
26 พ.ย. 256310:45-12:45สอบปลายภาค
4613121 : System Analysis and Design กลุ่ม 1
26 พ.ย. 256313:45-15:45สอบปลายภาค
4873101 : Family Resource Management กลุ่ม 1
30 พ.ย. 256308:30-10:30สอบปลายภาค
1104258 : Sports and Exercise for Health กลุ่ม 1
30 พ.ย. 256310:45-12:45สอบปลายภาค
4863401 : Catering and Beverage กลุ่ม 1

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม ระดับการศึกษา
L81 = ปฐมวัย
L91 = ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ภาคปกติ
L92 = ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ภาคกศ.บป.
L93 = ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ภาคปกติ
L94 = ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ภาคกศ.บป.
L101 = อนุปริญญา ภาคปกติ
L102 = อนุปริญญา ภาคกศ.บป.
L201 = ปริญญาตรี 2 ปี ภาคปกติ
L202 = ปริญญาตรี 2 ปี ภาคกศ.บป.
L206 = ปริญญาตรี 2 ปี ภาคพิเศษ (ครูเอื้อ)
L302 = ปริญญาตรี 3 ปี ภาคกศ.บป.
L401 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
L402 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
L406 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ
L407 = ปริญญาตรี (หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์) ภาคพิเศษ
L501 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L601 = ประกาศนียบัตร ภาคปกติ
L603 = ประกาศนียบัตร ภาคกศ.ปช.
L604 = ประกาศนียบัตร ภาคมหาบัณฑิต
L605 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตการจัดการและประเมินโครงการ ภาคบ.กทบ.
L606 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคพิเศษ
L701 = ปริญญาโท ปกติ
L706 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L901 = กิตติมศักดิ์
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร. 074-336-933 ต่อ 323