เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อาคาร 66 วจก.ใหม่
 ห้อง
 คุณลักษณะ 1
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จ. 3564202
, 10
L401
   3641103
, 01
L401
   
 3564202
, 11
L401
         
อ.  3602211
, 02
L401
  3561102
, 04
L401
    
      3561102
, 07
L401
    
พ.  3561102
, 02
L401
        
  3561102
, 03
L401
        
พฤ. 3564901
, 02
L401
  3564901
, 01
L401
 3642804
, 01
L401
          3642804
, 02
L401
          3642804
, 03
L401
ศ. 3604410
, 02
L401
        
ส.      GESS301
, 01
L402
    
      GESS301
, 02
L402
    
อา.  2583202
, 01
L402
  2583202
, 02
L402
    

รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
21 พ.ย. 256310:45-12:45สอบปลายภาค
2583202 : Criminal Law : Offense กลุ่ม 1
21 พ.ย. 256310:45-12:45สอบปลายภาค
2583202 : Criminal Law : Offense กลุ่ม 3
23 พ.ย. 256310:45-12:45สอบปลายภาค
3541102 : Principles of Marketing กลุ่ม 1
23 พ.ย. 256313:45-15:45สอบปลายภาค
2583903 : Statistics for Social Science Research กลุ่ม 1
23 พ.ย. 256313:45-15:45สอบปลายภาค
2583903 : Statistics for Social Science Research กลุ่ม 2
24 พ.ย. 256308:30-10:30สอบปลายภาค
GESL108 : Happy Chinese กลุ่ม 3
24 พ.ย. 256313:45-15:45สอบปลายภาค
GESH201 : Life Skills กลุ่ม 16
25 พ.ย. 256313:45-15:45สอบปลายภาค
GESS306 : Laws and Creating Good Citizenship กลุ่ม 1
25 พ.ย. 256313:45-15:45สอบปลายภาค
GESS306 : Laws and Creating Good Citizenship กลุ่ม 2
25 พ.ย. 256313:45-15:45สอบปลายภาค
GESS306 : Laws and Creating Good Citizenship กลุ่ม 3
26 พ.ย. 256310:45-12:45สอบปลายภาค
3641102 : Principles of Accounting กลุ่ม 3
26 พ.ย. 256310:45-12:45สอบปลายภาค
3641701 : Principle of Accounting กลุ่ม 2
26 พ.ย. 256313:45-15:45สอบปลายภาค
3641103 : Principles of Accounting กลุ่ม 1
26 พ.ย. 256313:45-15:45สอบปลายภาค
3641103 : Principles of Accounting กลุ่ม 2
26 พ.ย. 256313:45-15:45สอบปลายภาค
3641103 : Principles of Accounting กลุ่ม 3
27 พ.ย. 256308:30-10:30สอบปลายภาค
2584201 : Law of Evidence กลุ่ม 1
27 พ.ย. 256308:30-10:30สอบปลายภาค
2584201 : Law of Evidence กลุ่ม 2
27 พ.ย. 256308:30-10:30สอบปลายภาค
2584201 : Law of Evidence กลุ่ม 3
27 พ.ย. 256310:45-12:45สอบปลายภาค
2582303 : Fiscal and Budgeting Administration กลุ่ม 1
27 พ.ย. 256310:45-12:45สอบปลายภาค
2582305 : Fiscal and Budgeting Administration กลุ่ม 2
27 พ.ย. 256310:45-12:45สอบปลายภาค
2582305 : Fiscal and Budgeting Administration กลุ่ม 3
27 พ.ย. 256313:45-15:45สอบปลายภาค
GESS301 : Living in Modern Society กลุ่ม 27
30 พ.ย. 256308:30-10:30สอบปลายภาค
GESL103 : Arts of Using Thai Language กลุ่ม 21
30 พ.ย. 256313:45-15:45สอบปลายภาค
GESC401 : Thinking in The Digital Age กลุ่ม 13

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม ระดับการศึกษา
L81 = ปฐมวัย
L91 = ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ภาคปกติ
L92 = ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ภาคกศ.บป.
L93 = ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ภาคปกติ
L94 = ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ภาคกศ.บป.
L101 = อนุปริญญา ภาคปกติ
L102 = อนุปริญญา ภาคกศ.บป.
L201 = ปริญญาตรี 2 ปี ภาคปกติ
L202 = ปริญญาตรี 2 ปี ภาคกศ.บป.
L206 = ปริญญาตรี 2 ปี ภาคพิเศษ (ครูเอื้อ)
L302 = ปริญญาตรี 3 ปี ภาคกศ.บป.
L401 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
L402 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
L406 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ
L407 = ปริญญาตรี (หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์) ภาคพิเศษ
L501 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L601 = ประกาศนียบัตร ภาคปกติ
L603 = ประกาศนียบัตร ภาคกศ.ปช.
L604 = ประกาศนียบัตร ภาคมหาบัณฑิต
L605 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตการจัดการและประเมินโครงการ ภาคบ.กทบ.
L606 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคพิเศษ
L701 = ปริญญาโท ปกติ
L706 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร. 074-336-933 ต่อ 323