เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อาคาร 3
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จ. 1124403
, 01
L501
  3611102
, 02
L401
    
อ.  2532301
, 03
L401
  2583604
, 01
L401
    
พ.  3633216
, 01
L401
        
พฤ. 1552601
, 01
L401
  1114607
, 01
L501
   
ศ. 1114609
, 01
L501
        
ส.  2531104
, 01
L402
  2532201
, 01
L402
   
  2531301
, 01
L402
        
อา.      GESS301
, 03
L402
  2533508
, 01
L402

รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
23 พ.ย. 256310:45-12:45สอบปลายภาค
1081103 : Introduction to Special Education กลุ่ม 1
23 พ.ย. 256313:45-15:45สอบปลายภาค
GESL102 : English for Dream Achievement กลุ่ม 1
24 พ.ย. 256308:30-10:30สอบปลายภาค
GESL108 : Happy Chinese กลุ่ม 1
24 พ.ย. 256310:45-12:45สอบปลายภาค
1101202 : Skills and Teaching in Tracks and Fields กลุ่ม 1
24 พ.ย. 256313:45-15:45สอบปลายภาค
1033108 : Innovation and Information Technologies in Education กลุ่ม 1
26 พ.ย. 256310:45-12:45สอบปลายภาค
GESL101 : English Adventures กลุ่ม 1
27 พ.ย. 256308:30-10:30สอบปลายภาค
GESC405 : Information Explorers กลุ่ม 4
27 พ.ย. 256310:45-12:45สอบปลายภาค
1072311 : Language and Communication Activities for Early Childhood Students กลุ่ม 1
27 พ.ย. 256313:45-15:45สอบปลายภาค
GESS301 : Living in Modern Society กลุ่ม 5
30 พ.ย. 256308:30-10:30สอบปลายภาค
4571211 : Fundamental Mathematics กลุ่ม 3
30 พ.ย. 256310:45-12:45สอบปลายภาค
GESS303 : ASEAN Together กลุ่ม 2
30 พ.ย. 256313:45-15:45สอบปลายภาค
GESC401 : Thinking in The Digital Age กลุ่ม 12

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม ระดับการศึกษา
L81 = ปฐมวัย
L91 = ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ภาคปกติ
L92 = ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ภาคกศ.บป.
L93 = ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ภาคปกติ
L94 = ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ภาคกศ.บป.
L101 = อนุปริญญา ภาคปกติ
L102 = อนุปริญญา ภาคกศ.บป.
L201 = ปริญญาตรี 2 ปี ภาคปกติ
L202 = ปริญญาตรี 2 ปี ภาคกศ.บป.
L206 = ปริญญาตรี 2 ปี ภาคพิเศษ (ครูเอื้อ)
L302 = ปริญญาตรี 3 ปี ภาคกศ.บป.
L401 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
L402 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
L406 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ
L407 = ปริญญาตรี (หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์) ภาคพิเศษ
L501 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L601 = ประกาศนียบัตร ภาคปกติ
L603 = ประกาศนียบัตร ภาคกศ.ปช.
L604 = ประกาศนียบัตร ภาคมหาบัณฑิต
L605 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตการจัดการและประเมินโครงการ ภาคบ.กทบ.
L606 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคพิเศษ
L701 = ปริญญาโท ปกติ
L706 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร. 074-336-933 ต่อ 323