เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อาคาร โสตฯ
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
 
Day/Time
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จ. 1544309
, 01
L401
  2582204
, 01
L401
 
 1544309
, 02
L401
  2582204
, 02
L401
 
     2582204
, 03
L401
 
     2583205
, 01
L401
 
อ.     2534501
, 01
L401
 
พ. 2583505
, 01
L401
     
 2583505
, 02
L401
     
 2583505
, 03
L401
     
 2583502
, 01
L401
     
พฤ. 2532817
, 01
L401
  2533908
, 01
L401
     2533908
, 02
L401
ศ. 2584802
, 01
L401
  1544211
, 01
L401
 
 2584802
, 02
L401
  1544211
, 02
L401
 
 2584802
, 03
L401
     
 
ส.
 
        
 
อา.
 
        

รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
23 พ.ย. 256313:45-15:45สอบปลายภาค
1103254 : Leadership in Recreation and Camping กลุ่ม 2
24 พ.ย. 256313:45-15:45สอบปลายภาค
GESH201 : Life Skills กลุ่ม 3
26 พ.ย. 256308:30-10:30สอบปลายภาค
GESC406 : World Knowledge กลุ่ม 1
26 พ.ย. 256308:30-10:30สอบปลายภาค
GESC406 : World Knowledge กลุ่ม 2
30 พ.ย. 256308:30-10:30สอบปลายภาค
1104258 : Sports and Exercise for Health กลุ่ม 4
30 พ.ย. 256310:45-12:45สอบปลายภาค
GESS303 : ASEAN Together กลุ่ม 4
30 พ.ย. 256310:45-12:45สอบปลายภาค
GESS303 : ASEAN Together กลุ่ม 6
30 พ.ย. 256313:45-15:45สอบปลายภาค
GESC401 : Thinking in The Digital Age กลุ่ม 19

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม ระดับการศึกษา
L81 = ปฐมวัย
L91 = ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ภาคปกติ
L92 = ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ภาคกศ.บป.
L93 = ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ภาคปกติ
L94 = ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ภาคกศ.บป.
L101 = อนุปริญญา ภาคปกติ
L102 = อนุปริญญา ภาคกศ.บป.
L201 = ปริญญาตรี 2 ปี ภาคปกติ
L202 = ปริญญาตรี 2 ปี ภาคกศ.บป.
L206 = ปริญญาตรี 2 ปี ภาคพิเศษ (ครูเอื้อ)
L302 = ปริญญาตรี 3 ปี ภาคกศ.บป.
L401 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
L402 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
L406 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ
L407 = ปริญญาตรี (หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์) ภาคพิเศษ
L501 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L601 = ประกาศนียบัตร ภาคปกติ
L603 = ประกาศนียบัตร ภาคกศ.ปช.
L604 = ประกาศนียบัตร ภาคมหาบัณฑิต
L605 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตการจัดการและประเมินโครงการ ภาคบ.กทบ.
L606 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคพิเศษ
L701 = ปริญญาโท ปกติ
L706 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร. 074-336-933 ต่อ 323