เมนูหลัก

หลักสูตรที่เปิดสอน
    คณะ 
     สาขาวิชาหน่วยกิต ปีหลักสูตรปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ   
  โปรแกรมวิชา : พลศึกษาและนันทนาการ   
  สาขาวิชาพลศึกษา1692558 5 2.00
  โปรแกรมวิชา : หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้   
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์1662554 5 2.00
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1642554 5 2.00
  สาขาวิชาภาษาไทย1642554 5 2.00
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป1642554 5 2.00
  สาขาวิชาสังคมศึกษา1642554 5 2.00
  โปรแกรมวิชา : การศึกษาปฐมวัย   
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย1652554 5 2.00
  โปรแกรมวิชา : การศึกษาพิเศษ   
  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ1642554 5 2.00
  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย1702558 5 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ   
  โปรแกรมวิชา : บริหารการศึกษา   
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ก)02559 2 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคพิเศษ   
  โปรแกรมวิชา : บริหารการศึกษา   
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ก)02559 2 3.00
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2019   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร. 074-336-933 ต่อ 323