เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
4752108
Health Problems and Caring for Health Science and Spa
ปัญหาสุขภาพและการดูแลเพื่อวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หน่วยกิต3(2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2563 


รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 หรือ
 ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
ปัญหาสุขภาพและโรคที่พบบ่อยของประชาชน ในสถานการณ์ปัจจุบัน และในงานสุขภาพและสปา สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดปัญหาสุขภาพและโรค พยาธิสภาพของปัญหาสุขภาพและโรคในมนุษย์ อาการแสดงของปัญหาสุขภาพและโรค ตลอดจนการป้องกันและดูแลสุขภาพ

-
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร. 074-336-933 ต่อ 323