เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
4331113
General Biology
ชีววิทยาทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาชีววิทยา
หน่วยกิต3(3-0-6)
รายวิชาต่อเนื่อง:4333406, 4362109, 5163101, 5173404, 5173406
เลือก ภาคการศึกษาที่: 3 / 2562 


รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 3/2562 หรือ
 ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต สารเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์ โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ การจำแนกประเภทสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยา

-
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร. 074-336-933 ต่อ 323