เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
4753216
Thai Spa
สปาไทย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หน่วยกิต3(2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2563 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 พ. 07:59-12:001-101C33-32-1 
อาจารย์: นางสาวธนพร อิสระทะ
สำรองให้: ทุกชั้นปี
ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 614301 : ภาษาไทย
10-10-0
10-10-0
สอบกลางภาค: 14 ก.ย. 2563 เวลา 14:50 - 16:35 3-405
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2563 เวลา 10:45 - 12:45 8-306
-: รายวิชาเลือกเสรี
คำอธิบายรายวิชา
หลักการและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทยใน การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่เกี่ยวข้องกับ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส รวมถึงความรู้ทั่วไปของสปา การใช้สมุนไพรในท้องถิ่นในทุกส่วนของร่างกาย การออกกำลังกายแบบไทย

-
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร. 074-336-933 ต่อ 323