เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
4752402
Service Psychology
จิตวิทยาการบริการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หน่วยกิต2(2-0-4)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2563 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 พฤ. 09:59-12:001-101C5-5-0 
อาจารย์: นางสาวนพมาศ ร่มเกตุ
สำรองให้:วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 624286 : วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา5-5-0
สอบกลางภาค: 16 ก.ย. 2563 เวลา 08:30 - 10:15 ศ.ภาษา2 (ชั้น3)
สอบปลายภาค: 24 พ.ย. 2563 เวลา 08:30 - 10:30 2-202
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดพื้นฐานความต้องการของบุคคล การนำทฤษฎีและหลักการ ทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้กับความต้องการในด้านการบริการของบุคคล หลักในการบริการให้มีประสิทธิภาพและวิธีการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในด้านการบริการ หลักประชาสัมพันธ์การบริการ วิธีการจูงใจลูกค้าให้มาใช้บริการ การแก้ไขปัญหาเมื่อลูกค้าไม่พึงพอใจ รวมถึงวิธีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

-
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร. 074-336-933 ต่อ 323