เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
4752205
Basic Thai Massage
พื้นฐานการนวดไทย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หน่วยกิต3(2-3-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2563 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 จ. 09:59-12:001-101C5-5-0 
  จ. 12:59-16:001-101C 
อาจารย์: นางสาววัชราภรณ์ พัทคัน
นางสาวธนพร อิสระทะ
สำรองให้:วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 624286 : วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา5-5-0
สอบกลางภาค: 17 ก.ย. 2563 เวลา 14:50 - 16:35 การยาง 1
สอบปลายภาค: 30 พ.ย. 2563 เวลา 13:45 - 15:45 การยาง 1
คำอธิบายรายวิชา
ประวัติของการนวดไทย กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับการนวด กฎหมาย จรรยาบรรณและมารยาทของผู้นวด การฝึกกำลังนิ้ว การแต่งรสมือ ข้อบ่งชี้ และข้อควรระวังในการนวดไทย การนวดพื้นฐานราชสำนัก การนวดเชลยศักดิ์และการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ และการฝึกปฏิบัติการนวดไทย

-
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร. 074-336-933 ต่อ 323