เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
4752108
Health Problems and Caring for Health Science and Spa
ปัญหาสุขภาพและการดูแลเพื่อวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หน่วยกิต3(2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2563 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 พฤ. 12:59-17:001-101C5-5-0 
อาจารย์: ดร.จีราพัชร์ พลอยนิลเพชร
นางฤดีดาว ช่างสาน
สำรองให้:วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 624286 : วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา5-5-0
สอบกลางภาค: 16 ก.ย. 2563 เวลา 10:20 - 12:05 8-104
สอบปลายภาค: 26 พ.ย. 2563 เวลา 10:45 - 12:45 การยาง 1
คำอธิบายรายวิชา
ปัญหาสุขภาพและโรคที่พบบ่อยของประชาชน ในสถานการณ์ปัจจุบัน และในงานสุขภาพและสปา สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดปัญหาสุขภาพและโรค พยาธิสภาพของปัญหาสุขภาพและโรคในมนุษย์ อาการแสดงของปัญหาสุขภาพและโรค ตลอดจนการป้องกันและดูแลสุขภาพ

-
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร. 074-336-933 ต่อ 323