เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
4331113
General Biology
ชีววิทยาทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาชีววิทยา
หน่วยกิต3(3-0-6)
รายวิชาต่อเนื่อง:4333406, 4362109, 5163101, 5173404, 5173406
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2563 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปริญญาตรี 2 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  03 พ. 08:59-12:0010-202C5-5-0 
อาจารย์: นายวีรยุทธ ทองคง
สำรองให้:เกษตรศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 624240 : เกษตรศาสตร์5-5-0
สอบกลางภาค: 14 ก.ย. 2563 เวลา 10:20 - 12:05 4/2-204
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2563 เวลา 13:45 - 15:45 การยาง 2
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 อ. 08:59-12:005-206C10-10-0 
อาจารย์: นายวีรยุทธ ทองคง
สำรองให้:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 กลุ่ม 634272 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10-0-10
สอบกลางภาค: 14 ก.ย. 2563 เวลา 10:20 - 12:05 4/2-204
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2563 เวลา 13:45 - 15:45 การยาง 2
  02 พฤ. 12:59-16:0072-201C18-17-1 
อาจารย์: นายวีรยุทธ ทองคง
สำรองให้:เกษตรศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 กลุ่ม 634240 : เกษตรศาสตร์18-0-18
สอบกลางภาค: 14 ก.ย. 2563 เวลา 10:20 - 12:05 4/2-204
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2563 เวลา 13:45 - 15:45 การยาง 2
คำอธิบายรายวิชา
คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต สารเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์ โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ การจำแนกประเภทสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยา

-
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร. 074-336-933 ต่อ 323