เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
4864201
European Cuisine
อาหารยุโรป
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
หน่วยกิต2(1-3-4)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2563 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 อ. 07:59-12:0072-201C37-37-0 
อาจารย์: ดร.วันฉัตร ศิริสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย พุทธรักษ์
สำรองให้:คหกรรมศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 604251 : คหกรรมศาสตร์37-37-0
สอบกลางภาค: 17 ก.ย. 2563 เวลา 08:30 - 10:15 3-402
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2563 เวลา 10:45 - 12:45 72-202
คำอธิบายรายวิชา
ลักษณะและประเภทของอาหารยุโรป วัตถุดิบ เครื่องปรุงชนิดต่างๆ เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหาร การจัดรายการอาหาร เทคนิคและวิธีในการประกอบอาหาร และฝึกปฏิบัติ

-
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร. 074-336-933 ต่อ 323