เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
4863304
Food Product Development and Sensory Evaluation
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพโดยประสาทสัมผัส
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
หน่วยกิต2(1-3-4)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2563 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 จ. 07:59-12:0072-201C39-38-1 
อาจารย์: นางสาวสุรีย์พร กังสนันท์
สำรองให้:คหกรรมศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 614251 : คหกรรมศาสตร์39-38-1
สอบกลางภาค: 18 ก.ย. 2563 เวลา 08:30 - 10:15 3-404
สอบปลายภาค: 27 พ.ย. 2563 เวลา 13:45 - 15:45 72-203
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร วิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การประเมินคุณภาพอาหารโดยวิธีทางประสาทสัมผัส และฝึกปฏิบัติ

-
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร. 074-336-933 ต่อ 323