เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
4863216
Snack
อาหารว่าง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
หน่วยกิต3(2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2563 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 จ. 12:59-17:0072-201C42-42-0 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติมาพร ศรีรักษ์
สำรองให้: ทุกชั้นปี
การศึกษาปฐมวัย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 60E186 : การศึกษาปฐมวัย
21-21-0
21-21-0
สอบกลางภาค: 18 ก.ย. 2563 เวลา 14:50 - 16:35 4/2-205
สอบปลายภาค: 24 พ.ย. 2563 เวลา 13:45 - 15:45 ศ.ภาษา3 (ชั้น3)
-: รายวิชาเลือกเสรี
คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ประเภท ประโยชน์ของอาหารว่าง เทคนิคในการประกอบอาหารว่าง การจัดและการเสิร์ฟอาหารว่าง การคิดต้นทุนและกำหนดราคาขาย การบรรจุหีบห่อ และฝึกปฏิบัติ

-
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร. 074-336-933 ต่อ 323