เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
4861103
Food and Nutrition
อาหารและโภชนาการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
หน่วยกิต3(3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2563 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 พฤ. 08:59-12:0072-202C47-44-3 
อาจารย์: ดร.เพ็ญมาศ สุคนธจิตต์
สำรองให้: ทุกชั้นปี45-44-1
สอบกลางภาค: 14 ก.ย. 2563 เวลา 14:50 - 16:35 NO
สอบปลายภาค: 26 พ.ย. 2563 เวลา 13:45 - 15:45 2-309
-: รายวิชาเลือกเสรี
  02 พ. 08:59-12:0072-201C62-57-5 
อาจารย์: ดร.วันฉัตร ศิริสาร
สำรองให้: ทุกชั้นปี45-45-0
สอบกลางภาค: 14 ก.ย. 2563 เวลา 14:50 - 16:35 NO
สอบปลายภาค: 26 พ.ย. 2563 เวลา 13:45 - 15:45 2-304
26 พ.ย. 2563 เวลา 13:45 - 15:45 2-305
-: รายวิชาเลือกเสรี
  03 อ. 12:59-16:0072-203C56-56-0 
อาจารย์: ดร.วันฉัตร ศิริสาร
สำรองให้: ทุกชั้นปี46-46-0
สอบกลางภาค: 14 ก.ย. 2563 เวลา 14:50 - 16:35 NO
สอบปลายภาค: 26 พ.ย. 2563 เวลา 13:45 - 15:45 2-307
26 พ.ย. 2563 เวลา 13:45 - 15:45 2-306
-: รายวิชาเลือกเสรี
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสำคัญของอาหารและโภชนาการต่อสุขภาพ ภาวะโภชนาการ ข้อปฏิบัติการบริโภคอาหารที่ดี สภาวะอาหารและโภชนาการในปัจจุบัน

-
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร. 074-336-933 ต่อ 323