เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
4864501
Research in Home Economics
วิจัยทางคหกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
หน่วยกิต2(0-6-3)
เงื่อนไขรายวิชา: 4863504:59
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2563 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 พฤ. 09:59-12:0072-201C37-36-1 
  ศ. 07:59-12:0072-203C 
อาจารย์: ดร.วันฉัตร ศิริสาร
นางสาวสุรีย์พร กังสนันท์
สำรองให้:คหกรรมศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 604251 : คหกรรมศาสตร์37-36-1
คำอธิบายรายวิชา
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4863504 วิธีวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ การดำเนินการวิจัยตามเค้าโครงวิจัยที่ผ่านการสอบมาแล้วในรายวิชาวิธีวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา

-
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร. 074-336-933 ต่อ 323