เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
4861401
Knowledge and Management for Home Economics
ความรู้เกี่ยวกับคหกรรมศาสตร์และการบริหารจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
หน่วยกิต3(3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2563 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 อ. 12:59-16:0072-201C54-54-0 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย พุทธรักษ์
สำรองให้:คหกรรมศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 กลุ่ม 634251 : คหกรรมศาสตร์
ทุกชั้นปี
52-1-51
1-1-0
สอบกลางภาค: 16 ก.ย. 2563 เวลา 13:00 - 14:45 NO
สอบปลายภาค: 26 พ.ย. 2563 เวลา 08:30 - 10:30 48-603
คำอธิบายรายวิชา
คหกรรมศาสตร์ในประเทศไทยและต่างประเทศ บทบาทของคหกรรมศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ลักษณะงานคหกรรมศาสตร์ และกระบวนการจัดการงานคหกรรมศาสตร์

-
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร. 074-336-933 ต่อ 323