เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-ช่วงการเปิดรายวิชาเรียนเพิ่ม1 มี.ค. 2561 8:30 น.30 เม.ย. 2561 16:30 น.
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE20 มิ.ย. 2561 9:00 น.1 ก.ค. 2561 23:59 น.
  -นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน20 มิ.ย. 2561 8:30 น.1 ก.ค. 2561 23:59 น.
  -นักศึกษาเก่าลงทะเบียน20 มิ.ย. 2561 8:30 น.1 ก.ค. 2561 23:59 น.
 • ช่วงของการเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไป20 มิ.ย. 2561 8:30 น.1 ก.ค. 2561 23:59 น.
  -ชั้นปี 120 มิ.ย. 2561 8:30 น.1 ก.ค. 2561 23:59 น.
  -ชั้นปี 220 มิ.ย. 2561 8:30 น.1 ก.ค. 2561 23:59 น.
  -ชั้นปี 320 มิ.ย. 2561 9:00 น.1 ก.ค. 2561 23:59 น.
  -ชั้นปี 420 มิ.ย. 2561 8:53 น.1 ก.ค. 2561 23:59 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ.3 / มคอ.4 ผ่านระบบออนไลน์25 มิ.ย. 2561 0:00 น.1 ก.ค. 2561 23:59 น.
  -เริ่มการเรียนการสอน2 ก.ค. 2561 8:30 น.2 ก.ค. 2561 16:30 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา2 ก.ค. 2561 8:30 น.20 ก.ค. 2561 23:59 น.
 • ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา2 ก.ค. 2561 8:30 น.20 ก.ค. 2561 23:59 น.
  -ชั้นปี 12 ก.ค. 2561 8:30 น.13 ก.ค. 2561 23:59 น.
  -ชั้นปี 22 ก.ค. 2561 8:30 น.13 ก.ค. 2561 23:59 น.
  -ชั้นปี 32 ก.ค. 2561 8:30 น.13 ก.ค. 2561 23:59 น.
  -ชั้นปี 42 ก.ค. 2561 8:30 น.13 ก.ค. 2561 23:59 น.
  -ชั้นปีอื่น ๆ2 ก.ค. 2561 8:30 น.20 ก.ค. 2561 23:59 น.
 • ช่วงวันทำการถอนรายวิชา2 ก.ค. 2561 8:30 น.20 ก.ค. 2561 23:59 น.
  -ชั้นปี 12 ก.ค. 2561 8:30 น.13 ก.ค. 2561 23:59 น.
  -ชั้นปี 22 ก.ค. 2561 8:30 น.13 ก.ค. 2561 23:59 น.
  -ชั้นปี 32 ก.ค. 2561 8:00 น.13 ก.ค. 2561 23:59 น.
  -ชั้นปี 42 ก.ค. 2561 8:30 น.13 ก.ค. 2561 23:59 น.
  -ชั้นปีอื่นๆ2 ก.ค. 2561 8:30 น.20 ก.ค. 2561 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา2 ก.ค. 2561 8:30 น.20 ก.ค. 2561 23:59 น.
  -ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา2 ก.ค. 2561 8:30 น.9 พ.ย. 2561 15:30 น.
  -ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด20 ก.ค. 2561 8:30 น.31 ส.ค. 2561 15:45 น.
 • ช่วงวันทำยกเลิกรายวิชา Online (ได้รับผลการเรียน W)14 ก.ค. 2561 6:00 น.22 ต.ค. 2561 23:59 น.
  -ช่วงวันทำยกเลิกรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)14 ก.ค. 2561 6:00 น.22 ต.ค. 2561 23:59 น.
  -ชั้นปี 114 ก.ค. 2561 0:00 น.22 ต.ค. 2561 23:59 น.
  -ชั้นปี 214 ก.ค. 2561 0:00 น.22 ต.ค. 2561 23:59 น.
  -ชั้นปี 314 ก.ค. 2561 8:00 น.22 ต.ค. 2561 23:59 น.
  -ชั้นปี 414 ก.ค. 2561 0:04 น.22 ต.ค. 2561 23:59 น.
  -ชั้นปีอื่นๆ21 ก.ค. 2561 0:00 น.16 ต.ค. 2561 23:59 น.
  -คณะส่งรายงานการสอน13 ก.ค. 2561 8:00 น.31 ก.ค. 2561 23:59 น.
 • ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร1 ส.ค. 2561 8:00 น.5 ส.ค. 2561 15:30 น.
  -ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร1 ส.ค. 2561 9:00 น.5 ส.ค. 2561 15:30 น.
  -วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด6 ส.ค. 2561 8:30 น.6 ส.ค. 2561 15:30 น.
  -ช่วงของการลาพักการเรียน6 ส.ค. 2561 8:30 น.29 ต.ค. 2561 16:30 น.
  -หยุดวันอาสาฬหบูชา27 ก.ค. 2561 8:51 น.27 ก.ค. 2561 16:51 น.
  -วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอสอบกลางภาคกับกรรมการกลาง (กรณีตารางสอบซ้ำซ้อน)17 ส.ค. 2561 8:30 น.17 ส.ค. 2561 16:30 น.
  -หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว13 ส.ค. 2561 8:02 น.13 ส.ค. 2561 17:02 น.
  -ช่วงวันสอบกลางภาค27 ส.ค. 2561 8:30 น.31 ส.ค. 2561 16:30 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบกลางภาค สำหรับรายวิชาที่สอบ ช่วงที่ 124 ส.ค. 2561 8:30 น.24 ส.ค. 2561 14:30 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบกลางภาค สำหรับรายวิชาที่สอบ ช่วงที่ 229 ส.ค. 2561 8:30 น.29 ส.ค. 2561 14:30 น.
  -วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอสอบปลายภาคกับกรรมการกลาง (กรณีตารางสอบซ้ำซ้อน)19 ต.ค. 2561 8:30 น.19 ต.ค. 2561 16:30 น.
  -หมดเขตการเปลี่ยนแปลงตารางสอน20 ก.ค. 2561 8:00 น.20 ก.ค. 2561 16:30 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา8 ต.ค. 2561 0:00 น.26 ต.ค. 2561 23:59 น.
  -หยุดชดเชยวันหยุดวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร15 ต.ค. 2561 11:02 น.15 ต.ค. 2561 11:02 น.
  -วันสุดท้ายของการเรียน26 ต.ค. 2561 8:30 น.26 ต.ค. 2561 16:30 น.
  -ช่วงของการยื่นคำร้องขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบกลางภาค27 ส.ค. 2561 8:30 น.7 ก.ย. 2561 16:30 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่งรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ19 ต.ค. 2561 8:30 น.19 ต.ค. 2561 16:30 น.
  -ช่วงวันสอบปลายภาค ช่วงที่ 130 ต.ค. 2561 8:30 น.2 พ.ย. 2561 16:30 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบปลายภาค สำหรับรายวิชาที่สอบช่วงที่ 129 ต.ค. 2561 8:30 น.29 ต.ค. 2561 14:30 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบปลายภาค สำหรับรายวิชาที่สอบช่วงที่ 25 พ.ย. 2561 8:30 น.5 พ.ย. 2561 14:30 น.
  -ช่วงของการยื่นคำร้องขอสอบปลายภาครายวิชาที่ขาดสอบ30 ต.ค. 2561 8:30 น.19 พ.ย. 2561 16:30 น.
 • ช่วงวันของการส่งผลการเรียน31 ต.ค. 2561 0:00 น.20 พ.ย. 2561 12:00 น.
  -ช่วงของการเปิดระบบส่งเกรดออนไลน์31 ต.ค. 2561 0:00 น.20 พ.ย. 2561 12:00 น.
  -วันปิดภาคเรียน10 พ.ย. 2561 8:52 น.10 พ.ย. 2561 16:52 น.
  -ช่วงของการยื่นคำร้องยกเว้น/เทียบโอนวิชาเรียน นักศึกษาชั้นปี 19 พ.ย. 2561 8:30 น.9 พ.ย. 2561 16:03 น.
  -ช่วงวันสอบปลายภาค ช่วงที่ 26 พ.ย. 2561 8:30 น.9 พ.ย. 2561 16:30 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ.5 / มคอ.6 ผ่านระบบออนไลน์10 พ.ย. 2561 8:30 น.9 ธ.ค. 2561 23:59 น.
  -หยุดวันปิยมหาราช23 ต.ค. 2561 8:38 น.23 ต.ค. 2561 16:38 น.
  -คณะส่งผลการเรียนซึ่งอนุมัติแล้วของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา20 พ.ย. 2561 8:30 น.20 พ.ย. 2561 16:30 น.
  -คณะส่งผลการเรียนซึ่งอนุมัติแล้วของนักศึกษาที่ไม่สำเร็จการศึกษา20 พ.ย. 2561 8:30 น.20 พ.ย. 2561 16:30 น.
  -วันสุดท้ายของการแก้เกรด I20 พ.ย. 2561 8:30 น.20 พ.ย. 2561 16:30 น.
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร. 074-336-933 ต่อ 323