เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-ช่วงการเปิดรายวิชาเรียนเพิ่ม1 เม.ย. 2562 8:30 น.19 ก.ค. 2562 16:30 น.
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE22 มิ.ย. 2562 9:00 น.19 ก.ค. 2562 23:59 น.
  -นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน1 ก.ค. 2562 9:00 น.19 ก.ค. 2562 23:59 น.
  -นักศึกษาเก่าลงทะเบียน22 มิ.ย. 2562 9:00 น.19 ก.ค. 2562 23:59 น.
 • ช่วงของการเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไป22 มิ.ย. 2562 9:00 น.19 ก.ค. 2562 23:59 น.
  -ชั้นปี 11 ก.ค. 2562 9:00 น.19 ก.ค. 2562 23:59 น.
  -ชั้นปี 222 มิ.ย. 2562 9:00 น.19 ก.ค. 2562 23:59 น.
  -ชั้นปี 322 มิ.ย. 2562 9:00 น.19 ก.ค. 2562 23:59 น.
  -ชั้นปี 422 มิ.ย. 2562 9:00 น.19 ก.ค. 2562 23:59 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ.3 / มคอ.4 ผ่านระบบออนไลน์1 ก.ค. 2562 0:00 น.7 ก.ค. 2562 23:59 น.
  -เริ่มการเรียนการสอน8 ก.ค. 2562 8:30 น.8 ก.ค. 2562 16:30 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา22 มิ.ย. 2562 8:30 น.19 ก.ค. 2562 23:59 น.
 • ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา22 มิ.ย. 2562 8:30 น.19 ก.ค. 2562 23:59 น.
  -ชั้นปี 11 ก.ค. 2562 9:00 น.19 ก.ค. 2562 23:59 น.
  -ชั้นปี 222 มิ.ย. 2562 8:30 น.19 ก.ค. 2562 23:59 น.
  -ชั้นปี 322 มิ.ย. 2562 8:30 น.19 ก.ค. 2562 23:59 น.
  -ชั้นปี 422 มิ.ย. 2562 8:30 น.19 ก.ค. 2562 23:59 น.
  -ชั้นปีอื่น ๆ22 มิ.ย. 2562 8:30 น.19 ก.ค. 2562 23:59 น.
 • ช่วงวันทำการถอนรายวิชา22 มิ.ย. 2562 8:30 น.19 ก.ค. 2562 23:59 น.
  -ชั้นปี 11 ก.ค. 2562 9:00 น.19 ก.ค. 2562 23:59 น.
  -ชั้นปี 222 มิ.ย. 2562 8:30 น.19 ก.ค. 2562 23:59 น.
  -ชั้นปี 322 มิ.ย. 2562 8:00 น.19 ก.ค. 2562 23:59 น.
  -ชั้นปี 422 มิ.ย. 2562 8:30 น.19 ก.ค. 2562 23:59 น.
  -ชั้นปีอื่นๆ22 มิ.ย. 2562 8:30 น.19 ก.ค. 2562 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา22 มิ.ย. 2562 8:30 น.19 ก.ค. 2562 23:59 น.
  -ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา8 ก.ค. 2562 8:30 น.15 พ.ย. 2562 15:30 น.
  -ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด22 ก.ค. 2562 8:30 น.31 ส.ค. 2562 15:45 น.
 • ช่วงวันทำยกเลิกรายวิชา Online (ได้รับผลการเรียน W)20 ก.ค. 2562 6:00 น.25 ต.ค. 2562 23:59 น.
  -ช่วงวันทำยกเลิกรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)20 ก.ค. 2562 6:00 น.25 ต.ค. 2562 23:59 น.
  -คณะส่งรายงานการสอน22 ก.ค. 2562 6:00 น.26 ก.ค. 2562 23:59 น.
 • ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร22 ก.ค. 2562 8:00 น.13 ส.ค. 2562 15:30 น.
  -ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร22 ก.ค. 2562 9:00 น.13 ส.ค. 2562 15:30 น.
  -วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด14 ส.ค. 2562 8:30 น.14 ส.ค. 2562 15:30 น.
  -ช่วงของการลาพักการเรียน22 ก.ค. 2562 8:30 น.1 พ.ย. 2562 16:30 น.
  -หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ12 ส.ค. 2562 8:51 น.12 ส.ค. 2562 16:51 น.
  -วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอสอบกับกรรมการกลาง (ตารางสอบซ้ำซ้อน)19 ก.ค. 2562 8:30 น.19 ก.ค. 2562 16:30 น.
  -หยุดวันอาสาฬหบูชา16 ก.ค. 2562 8:02 น.16 ก.ค. 2562 17:02 น.
  -ช่วงวันสอบกลางภาค2 ก.ย. 2562 8:30 น.6 ก.ย. 2562 16:30 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบกลางภาค สำหรับรายวิชาที่สอบ ช่วงที่ 130 ส.ค. 2562 8:30 น.30 ส.ค. 2562 14:30 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบกลางภาค สำหรับรายวิชาที่สอบ ช่วงที่ 24 ก.ย. 2562 8:30 น.4 ก.ย. 2562 14:30 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา15 ต.ค. 2562 0:00 น.1 พ.ย. 2562 23:59 น.
  -หยุดชดเชยวันหยุดวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร14 ต.ค. 2562 11:02 น.14 ต.ค. 2562 11:02 น.
  -วันสุดท้ายของการเรียน1 พ.ย. 2562 8:30 น.1 พ.ย. 2562 16:30 น.
  -ช่วงของการยื่นคำร้องขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบกลางภาค2 ก.ย. 2562 8:30 น.13 ก.ย. 2562 16:30 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่งรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ18 ต.ค. 2562 8:30 น.18 ต.ค. 2562 16:30 น.
  -ช่วงการสอบปลายภาค4 พ.ย. 2562 8:30 น.11 พ.ย. 2562 16:30 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบปลายภาค สำหรับรายวิชาที่สอบช่วงที่ 11 พ.ย. 2562 8:30 น.1 พ.ย. 2562 14:30 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบปลายภาค สำหรับรายวิชาที่สอบช่วงที่ 26 พ.ย. 2562 8:30 น.6 พ.ย. 2562 14:30 น.
  -ช่วงของการยื่นคำร้องขอสอบปลายภาครายวิชาที่ขาดสอบ5 พ.ย. 2562 8:30 น.26 พ.ย. 2562 16:30 น.
  -ชั้นปี 1-35 พ.ย. 2562 9:01 น.18 พ.ย. 2562 9:01 น.
  -ชั้นปีอื่นๆ5 พ.ย. 2562 9:02 น.26 พ.ย. 2562 9:02 น.
 • ช่วงวันของการส่งผลการเรียน6 พ.ย. 2562 0:00 น.19 พ.ย. 2562 12:00 น.
  -ช่วงของการเปิดระบบส่งเกรดออนไลน์6 พ.ย. 2562 0:00 น.19 พ.ย. 2562 12:00 น.
  -วันปิดภาคเรียน12 พ.ย. 2562 8:52 น.12 พ.ย. 2562 16:52 น.
  -ช่วงของการยื่นคำร้องยกเว้น/เทียบโอนวิชาเรียน นักศึกษาชั้นปี 111 พ.ย. 2562 8:30 น.11 พ.ย. 2562 16:03 น.
  -อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ.5 / มคอ.6 ผ่านระบบออนไลน์12 พ.ย. 2562 8:30 น.11 ธ.ค. 2562 23:59 น.
  -คณะส่งผลการเรียนซึ่งอนุมัติแล้วของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา19 พ.ย. 2562 8:30 น.19 พ.ย. 2562 16:30 น.
  -คณะส่งผลการเรียนซึ่งอนุมัติแล้วของนักศึกษาที่ไม่สำเร็จการศึกษา19 พ.ย. 2562 8:30 น.19 พ.ย. 2562 16:30 น.
  -วันสุดท้ายของการแก้เกรด I ภาคเรียนที่ผ่านมา12 ก.ค. 2562 8:30 น.19 พ.ย. 2562 16:30 น.
  -ชั้นปี 1-212 ก.ค. 2562 9:30 น.12 ก.ค. 2562 9:30 น.
  -ชั้นปีอื่นๆ19 พ.ย. 2562 9:30 น.19 พ.ย. 2562 9:30 น.
  -หยุดวันเข้าพรรษา17 ก.ค. 2562 9:30 น.17 ก.ค. 2562 9:30 น.
  -หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.1029 ก.ค. 2562 9:41 น.29 ก.ค. 2562 9:41 น.
  -หยุดวันปิยมหาราช23 ต.ค. 2562 9:41 น.23 ต.ค. 2562 9:41 น.
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2019   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร. 074-336-933 ต่อ 323